12.3. Adekwatność kapitałowa

Jedno z głównych zadań zarządzania bilansem Banku polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. Zarząd Banku zapewnia spójność procesu zarządzania kapitałem i ryzykiem poprzez system strategii, polityk, procedur oraz limitów dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, które stanowią architekturę funkcjonującego procesu ICAAP. Ponadto, zgodnie z obowiązująca w mBanku Polityką Zarządzania Kapitałem, Bank utrzymuje optymalny poziom i strukturę funduszy własnych, zapewniając utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie wyższym niż ustawowe minimum, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności Banku. Cele kapitałowe Banku wyznaczone są w oparciu o wymogi regulacyjne oraz symulacje potrzeb kapitałowych na pokrycie niekorzystnych zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnątrz Banku.

 

Polityka zarządzania kapitałem w Banku opiera się na dwóch podstawowych filarach:

 • Utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, emisja akcji, emisje obligacji podporządkowanych, itd.).
 • Efektywnym wykorzystaniu istniejącego kapitału m.in. poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Na poziom współczynników kapitałowych Grupy Kapitałowej mBanku w I półroczu 2014 roku miały wpływ następujące czynniki:

 • zaliczenie do funduszy własnych kwoty 500 mln zł, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane Grupy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych (emisja o wartości nominalnej 500 mln zł i terminie wykupu w 2023 roku), na co Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 lutego 2014 roku;
 • zwiększenie skonsolidowanych funduszy własnych Grupy mBanku w wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia o podziale zysku netto za rok 2013;
 • rozszerzenie stosowania metody wewnętrznych ratingów do kalkulacji wymogu z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta w związku z otrzymanymi w pierwszym półroczu 2014 roku zgodami KNF i BaFin:
  • z tytułu ekspozycji spółki zależnej mLeasing wobec przedsiębiorstw oraz ekspozycji detalicznych,
  • dla ekspozycji Banku z tytułu kredytowania specjalistycznego w zakresie nieruchomości przychodowych (metoda IRB slotting approach),
  • a także z tytułu ekspozycji kredytowania specjalistycznego mBanku Hipotecznego w zakresie nieruchomości przychodowych dla kolejnych podportfeli (metoda „IRB slotting approach”);
  • wdrożenie zmian w procesie kalkulacji wymogów kapitałowych oraz w procesie kalkulacji funduszy własnych dla Grupy mBanku w związku z wejściem w życie przepisów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie CRR),

W II półroczu 2014 roku natomiast wpływ miały następujące czynniki:

 • zwiększenie skonsolidowanych funduszy własnych Grupy mBanku na podstawie zgody KNF do wniosku Banku o zaliczenie części zysku netto za rok 2014 rok w kwocie 224,3 mln zł;
 • rozszerzenie stosowania metody wewnętrznych ratingów do kalkulacji wymogu z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta w związku z otrzymaną w drugim półroczu 2014 roku zgodą KNF i BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego) z tytułu ekspozycji detalicznych niezabezpieczonych hipotecznie.

Ponadto w procesie oceny adekwatności kapitałowej brane są pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak:

Bufory kapitałowe

W ramach oceny adekwatności kapitałowej mBanku  brane są pod uwagę wszystkie istotne rodzaje ryzyka i ich kluczowe koncentracje wynikające z przyjętej strategii biznesowej. W procesie ich oceny ustalane są odpowiednie bufory kapitałowe dla ryzyka wynikającego z potencjalnej materializacji wybranych czynników ryzyka, dotyczących istniejących portfeli oraz planowanej działalności, a także uwzględnia się nowe wymagania regulacyjne, jak również potencjalne niekorzystne zmiany makroekonomiczne.

Testy warunków skrajnych

Zintegrowane testy warunków skrajnych są przeprowadzane przy założeniu scenariusza niekorzystnych warunków makroekonomicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Banku w horyzoncie co najmniej dwóch pełnych lat kalendarzowych (dla ryzyka płynności w horyzoncie rocznym). Scenariusz ryzyka, tj. najbardziej prawdopodobny (w horyzoncie co najmniej dwóch pełnych lat kalendarzowych) scenariusz negatywnych odchyleń od scenariusza bazowego, wyrażony za pomocą wskaźników makroekonomicznych i finansowych, jest wspólny dla wszystkich rodzajów ryzyka i jest zgodny z odpowiednim scenariuszem przyjętym na poziomie grupy podmiotu konsolidującego

Dodatkowo, raz w roku, Bank przeprowadza uzupełniające testy warunków skrajnych stosując bardziej dotkliwy scenariusz ryzyka i/lub wpływ wybranych zdarzeń. Dla Grupy i Banku przeprowadzane są tzw. odwrócone testy warunków skrajnych, których celem jest identyfikacja zdarzeń mogących spowodować zagrożenie dla kontynuacji funkcjonowania Grupy i Banku.

Grupa i Bank uczestniczą w przeprowadzanych corocznie przez KNF regulacyjnych testach warunków skrajnych, w celu określenia wpływu zakładanych makroekonomicznych scenariuszy w warunkach skrajnych na bilans oraz rachunek zysków i strat Grupy, jak również na zewnętrzne normy ostrożnościowe.

Rozszerzona informacja na temat zasad formułowania apetytu na ryzyko z uwzględnieniem buforów kapitałowych oraz testów warunków skrajnych znajduje się w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy mBanku według MSSF za 2014 rok.

Zobacz więcej