1.7. Skład Grupy i główne obszary działalności

Grupę mBanku tworzą: mBank S.A. - podmiot dominujący - oraz 17 spółek zależnych, w których Bank posiada większościowe udziały. W 2014 roku do najważniejszych spółek Grupy należały: mLeasing, mBank Hipoteczny, Dom Maklerski mBanku, mFaktoring oraz BRE Ubezpieczenia. Skład Grupy mBanku na koniec 2014 roku przedstawiał się następująco:

1-7-sklad-grupy

W 2014 roku mBank skupił się na dostosowaniu swojego modelu biznesowego do efektywniejszej dystrybucji produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych, koncentrując się na przyszłej współpracy strategicznej z jedną z najlepszych międzynarodowych grup ubezpieczeniowych. W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna Banku Aspiro, będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE Ubezpieczenia TUiR), podpisała z Grupą AXA umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR.

W dniu 8 grudnia 2014 roku pomiędzy mBankiem S.A. i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (UniCredit) zawarta została umowa sprzedaży, zgodnie z którą mBank S.A. zbył 100% akcji spółki Transfinance a.s. na rzecz UniCredit. W dniu 20 stycznia 2015 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, nastąpiła finalizacja transakcji. Sprzedaż Transfinance jest kolejnym krokiem w realizacji Strategii „Jednego Banku” na lata 2012-2016 oraz ostatnim etapem restrukturyzacji działalności faktoringowej poza granicami Polski, tj. po transakcji sprzedaży Magyar Factor zRt i Intermarket Bank AG w 2011 roku. W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa zaklasyfikowała spółkę Transafinance a.s. do aktywów (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży.

Z początkiem 2014 roku nastąpiła zmiana w raportowaniu segmentów biznesowych Grupy mBanku. Segment Bankowości Detalicznej, oprócz wyników działalności detalicznej mBanku w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, od początku 2014 roku obejmuje również wyniki segmentów detalicznych spółek mLeasing i Dom Maklerski mBanku. Z kolei segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony został na dwa podsegmenty: Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną (poprzednio Klienci Korporacyjni i Instytucje) oraz Rynki Finansowe (poprzednio Działalność Handlowa i Inwestycyjna). Od początku 2014 roku podsegment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej uwzględnia wyniki z działalności polegającej na oferowaniu instrumentów finansowych (opcje, kontrakty) dla przedsiębiorstw oraz organizowaniu emisji instrumentów dłużnych dla klientów korporacyjnych. Dodatkowo, obszar ten obejmuje wyniki segmentów korporacyjnych spółek mLeasing i Dom Maklerski mBanku. Podsegment Rynków Finansowych obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych, rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych i walutowym oraz portfelem handlowym i inwestycyjnym. W ramach podsegmentu wykazywane są również wyniki spółki mFinance France.

W związku z powyższym na koniec 2014 roku podział działalności Grupy mBanku na segmenty i obszary biznesowe przedstawiał się następująco:

 

 

Segment

 

 

Bankowość Detaliczna

Korporacje i Rynki Finansowe

Bankowość Korporacyjna
i Inwestycyjna

Rynki Finansowe

Bank

 • Obsługa klientów
  detalicznych
  i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych
 • Obsługa klientów bankowości prywatnej
 • Obsługa korporacji i niebankowych instytucji finansowych (K1)
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw (K2)
 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (K3)
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością

Spółki konsolidowane

 • Część detaliczna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część detaliczna
  mLeasing Sp. z o.o.
 • Aspiro S.A.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • mWealth Management S.A.
 • BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
 • BRE Ubezpieczenia
  Sp. z o.o.
 • BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
 • AWL I Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • mFaktoring S.A.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Transfinance a.s.
 • MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.
 • mFinance France S.A.

 

Inne spółki

 • mLocum S.A. (deweloper)
 • mCentrum Operacji Sp. z o.o. (dostawca usług outsourcingowych)
 • BDH Development Sp. z o.o. (spółka zarządzająca Nieruchomościami)
prev next

Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną. Ich działalność została pokrótce przedstawiona w rozdziale 10. Działalność spółek należących do Grupy mBanku.

Zmiany we władzach mBanku

Rada Nadzorcza mBanku S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2014 roku powołało Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję. W dniu 20 października 2014 roku Jan Szomburg, Członek Rady Nadzorczej mBanku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 27 października 2014 roku. Rezygnacja miała związek z otrzymaną propozycją objęcia nowych funkcji o charakterze doradczym w Grupie Commerzbank AG. Nowym członkiem Rady Nadzorczej mBanku z dniem 28 października 2014 roku została Agnieszka Słomka-Gołębiowska, na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady.

W związku z powyższym, na koniec grudnia 2014 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Martin Zielke – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Martin Blessing – Członek Rady Nadzorczej

4. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej

5. Stephan Engels – Członek Rady Nadzorczej

6. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej

7. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej

8. Stefan Schmittmann – Członek Rady Nadzorczej

9. Agnieszka Słomka – Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej

10. Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej

11. Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej

12. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd mBanku S.A.

W 2014 roku w składzie Zarządu mBanku nie miały miejsca żadne zmiany i jego skład przedstawiał się następująco:

1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu

2. Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem

3. Przemysław Gdański – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

4. Jörg Hessenmüller – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

5. Hans-Dieter Kemler – Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych

6. Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej

7. Jarosław Mastalerz – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki.

Sylwetki członków Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiono szczegółowo w rozdziale 16. Oświadczenie mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.