13. Rozwój w obszarze kadr

13.1. Zmiany w poziomie zatrudnienia

Łącznie w Grupie mBanku w końcu 2014 roku zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 6 318 wobec 6 073 rok wcześniej (+4,0% lub +245 etatów).

Zatrudnienie mBanku na koniec 2014 roku wyniosło 4 895 etatów i było wyższe w stosunku do 2013 roku o 199 etatów, tj. 4,2%. Wzrost zatrudnienia wynikał głownie z realizacji projektów strategicznych: Orange Finanse oraz rozwój współpracy z SME (więcej w sekcji 3.1. Strategia Grupy mBanku w latach 2012-2016).

Pracownicy mBanku są stosunkowo młodzi – 52% nie przekroczyło 35 roku życia. Są również dobrze wykształceni, o czym świadczy fakt, że ponad 83% posiada wykształcenie wyższe. Wiele osób studiuje oraz podnosi kwalifikacje na studiach podyplomowych i wewnętrznych studiach MBA.

W spółkach Grupy zatrudnienie na koniec roku 2014 wyniosło 1 422 wobec 1 377 etatów w 2013 roku (+3,3%).

Strukturę zatrudnienia w Grupie mBanku według spółek oraz w samym mBanku – według obszarów działalności przedstawiono na wykresach poniżej: