13.2. Szkolenia i działania rozwojowe

Działania rozwojowe w 2014 roku były podporządkowane priorytetom biznesowym – rozwijały umiejętności i wiedzę potrzebną zespołom do skutecznego osiągania wyznaczonych celów. Podstawą do ich realizacji były plany wypracowane wspólnie przez specjalistów ds. rozwoju i odpowiedzialnych za zespoły menedżerów, reprezentujących wszystkie szczeble zarządzania w organizacji (łącznie z nadzorującymi linie biznesowe członkami Zarządu). Specjalne programy rozwojowe wspierały prace zespołów projektowych, realizujących kluczowe dla mBanku inicjatywy biznesowe.

W planach na 2014 rok, obok wyspecjalizowanych, szytych na miarę programów szkoleniowych dostarczanych przez doświadczonych polskich i zagranicznych ekspertów (np. IESE, DC Gardner), znalazła się duża liczba działań realizowanych wewnętrznie. To konsekwentna kontynuacja rozpoczętych w poprzednich latach działań w ramach Strategii Grupy mBanku, których celem jest pełniejsze wykorzystanie zasobu wiedzy i kompetencji w organizacji.

Kadra menedżerska została zaproszona do udziału w projekcie rozwojowym, opracowanym przez konsorcjum firm szkoleniowych. Program dopasowany został do aktualnych wyzwań organizacji na każdym szczeblu zarządzania, adekwatnie do zróżnicowanego poziomu doświadczenia w zarządzaniu zespołem. Szczególny nacisk położony został na doskonalenie umiejętności pracy rozwojowej z podległym zespołem. Program będzie kontynuowany w 2015 roku.

Wyróżniają nas ludzie

W 2014 roku po raz trzeci zorganizowano program rozwojowy "Wyróżniają nas ludzie". Po raz pierwszy do programu zaproszone zostały wszystkie spółki z Grupy mBanku. Program w bezpośredni sposób wspiera budowę kultury organizacji opartej o wartości – myślenie klientem, patrzenie w przyszłość, upraszczanie, zaangażowanie i profesjonalizm. Celem programu jest integracja pracowników Grupy wokół wartości, zbudowanie zespołu oraz postaw, które są kluczowe do realizacji strategicznych celów organizacji. W 2014 roku spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników Banku nagrodzono 28 osób.

Program Rozwoju Młodych Talentów

Działający w mBanku Program Rozwoju Młodych Talentów (PRMT) powstał cztery lata temu w odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby organizacji oraz oczekiwania kandydatów – studentów oraz absolwentów.

Program ten jest jednym z elementów strategii budowania wizerunku pracodawcy w grupie studentów i absolwentów. Pozwala on pozyskać dla organizacji utalentowane osoby wchodzące na rynek pracy i przygotować je do objęcia samodzielnego stanowiska w Banku. W konsekwencji ułatwia to i przyspiesza dostęp do kandydatów na stanowiska entry-level, co pozwala na optymalizację procesów rekrutacyjnych i wzrost znaczenia rekrutacji wewnętrznych.

Program Rozwoju Młodych Talentów, składający się z praktyk i staży, skierowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą przede wszystkim z bankowością. Uczestnicy programu otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy oraz bieżące wsparcie opiekuna merytorycznego. Co więcej, praktykanci i stażyści pracują w oparciu o umowę o pracę i mają dostęp do pracowniczych świadczeń i benefitów.

Program Rozwoju Młodych Talentów składa się z 2 programów, które wzajemnie się przenikają. Są to:

  • Program praktyk, w ramach którego praktyki odbywają się przez okres całego roku kalendarzowego, a ich przebieg jest elastyczny. Oznacza to, że praktykant może z łatwością pogodzić pracę w mBanku z zajęciami na uczelni lub innymi zobowiązaniami. Dzięki praktykom uczestnicy mogą poznać funkcjonowanie jednego obszaru działalności Banku. W 2014 roku praktykę w Banku odbyło 89 studentów i absolwentów.
  • Program stażowy mBanku, skierowany do ludzi otwartych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu, którzy zdobyli już wcześniejsze doświadczenia w postaci praktyk czy aktywności w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Współpraca w ramach stażu trwa od 9 do 12 miesięcy i ma wymiar pełnego etatu. Staże, odbywające się w Łodzi oraz Warszawie, mają charakter rotacyjny, co daje możliwość bezpośredniego poznania kilku obszarów Banku - uczestnicy mają okazję wspierać 3 jednostki organizacyjne. Kandydaci na staż wybierają jeden profil, wyznaczający wiodącą kompetencję podczas stażu. W 2014 roku zostały uruchomione staże o profilu analitycznym, biznesowym, prawniczym, biznesowo-inwestycyjnym, HR-owym oraz biznesowo-marketingowym, w ramach których nawiązana została współpraca z 15 stażystami. Dodatkowo w 2014 roku, zatrudnienie w Banku znaleźli wszyscy stażyści, którzy ukończyli wcześniejszą edycję programu stażowego, realizowanego w 2013 roku.