1.5.1.   Kapitalizacja

Na koniec 2008 roku kapitały razem Grupy mBanku wyniosły 4 048 mln zł, a współczynnik wypłacalności 10,03%, przy czym współczynnik Core Tier 1 wyniósł 5,62%. Strategia kapitałowa Banku zakładała efektywne wykorzystanie kapitału oraz utrzymywanie relatywnie wysokiego udziału kapitałów uzupełniających Tier 2 w walucie obcej (frankach szwajcarskich) w celu zmniejszenia wrażliwości wskaźników kapitałowych na wahania kursów walutowych. Bank podjął szereg działań, aby dopasować strukturę kapitału do obecnych i przyszłych wymagań regulacyjnych. Na koniec 2014 roku kapitały razem Grupy mBanku osiągnęły 11 073 mln zł, a łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,66%.

Emisja akcji

W maju 2010 roku miała miejsce emisja 12 371 200 akcji mBanku. W jej wyniku pozyskano 1 979,4 mln zł, a kapitały Banku podwyższyły się znacznie, zwiększając bezpieczeństwo jego działania. Współczynnik wypłacalności Grupy mBanku wzrósł do 15,9%, a współczynnik Core Tier 1 do 10,4% na koniec 2010 roku. Należy podkreślić, że emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo konkurencyjnych ofert na rynku. Objęto wszystkie oferowane akcje, z 1,6-krotną nadsubskrypcją.

Emisje obligacji podporządkowanych

W grudniu 2013 i 2014 roku Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych o wartości odpowiednio 500 mln zł i 750 mln zł. Środki pozyskane z emisji z grudnia 2013 roku w wysokości 500 mln zł zostały w całości zaliczone do kalkulacji kapitału Tier 2. W styczniu 2015 roku KNF wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających kwoty pozyskanej przez Bank z tytułu emisji z grudnia 2014 roku w wysokości 750 mln zł.

Ponadto, w marcu 2014 roku Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych o nominalnej kwocie 90 mln franków szwajcarskich. Bank dokonał powyższego wykupu w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, ponieważ obligacje te nie były w całości uwzględnione do wyliczania kapitału Tier 2.

W wyniku działań Banku oraz zmian regulacyjnych, fundusze uzupełniające, uwzględnione do wyliczania kapitału Tier 2 wyniosły 1,6 mld zł na koniec 2014 roku. Więcej informacji na temat struktury kapitału i emisji obligacji podporządkowanych przedstawiono w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w latach 2008-2014.