Finansowanie działalności

1.5.2.   Finansowanie działalności

W 2008 roku dominującym źródłem finansowania działalności mBanku, oprócz depozytów klientów detalicznych i korporacyjnych, były walutowe kredyty średnio- i długoterminowe, zaciągnięte u inwestora strategicznego mBanku, Commerzbanku, oraz w innych bankach. Kredyty były zaciągane głównie we frankach szwajcarskich oraz w euro i finansowały akcję kredytową w tych walutach. Równocześnie, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku był jednym z wyższych na rynku i kształtował się na poziomie 138% na koniec 2008 roku.

Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakłada optymalizację bilansu Banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności. Zapadające kredyty od Commerzbanku nie są odnawiane, a Bank skupia się na długoterminowych źródłach finansowania, emitując obligacje i listy zastawne.

Program emisji EMTN

W 2012 roku BRE Finance France S.A. (jako emitent, obecnie mFinance France) oraz mBank (jako gwarant) podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) do kwoty 2 mld euro, podwyższonej w 2014 roku do 3 mld euro. Celem Programu jest emisja papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Więcej informacji o emisjach obligacji w ramach programu EMTN przedstawiono w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

Zwiększenie udziału finansowania depozytami klientów

W związku z relatywnie wysokim udziałem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich i finansowaniem ich poprzez kredyty w tej walucie, stosunek kredytów do depozytów Grupy mBanku był jednym z największych w polskim sektorze bankowym. Strategia „Jednego Banku” zakłada obniżenie tego wskaźnika, przy czym podczas opracowywania strategii docelowy poziom został ustalony na 115% w 2016 roku. Na koniec 2014 roku poziom ten został obniżony aż do 103%, co oznacza, że strategia Banku w zakresie pozyskiwania depozytów klientów okazała się skuteczna. mBank nie stosuje agresywnej polityki cenowej, skupiając się na pozyskiwaniu nowych klientów i zatrzymywaniu dotychczasowych oraz zachęcaniu ich do wyboru mBanku jako ich podstawowego banku. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wskaźnika kredytów do depozytów Grupy mBanku w latach 2008-2014.

 

Emisja listów zastawnych

W ramach dywersyfikacji źródeł i obniżania kosztów finansowania, swoją aktywność na rynku emisji listów zastawnych zwiększył mBank Hipoteczny (mBH). Bank ten jest liderem na tym rynku z udziałem 73,4% na koniec grudnia 2014 roku. Wartość wyemitowanych w 2014 roku listów zastawnych przekroczyła 1 mld zł i była najwyższa w historii Banku, a całkowita nominalna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez mBH wyniosła 3 027 mln zł na koniec 2014 roku. Emisja listów zastawnych jest istotną częścią strategii Grupy w zakresie zmian w strukturze bilansu i dywersyfikacji źródeł finansowania. Istotne zmiany zachodzą również w otoczeniu prawnym. W dniu 26 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem Banku proponowane zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku listów zastawnych w Polsce. Docelowo, listy zastawne mają stać się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych mBanku. Więcej informacji o emisjach listów zastawnych mBank Hipotecznego przedstawiono w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

Efekty opisanych powyżej działań, podjętych w ostatnich latach przez Grupę mBanku, ilustruje poniższy wykres, przedstawiający ewolucję profilu finansowania Grupy mBanku w latach 2008-2014.

 

Zmniejszenie udziału walutowych kredytów hipotecznych

Odpowiadając na zapotrzebowanie na rynku i korzystając z finansowania w formie kredytów średnio- i długoterminowych od spółki-matki, mBank w latach 2003-2011 oferował swoim klientom detalicznym kredyty hipoteczne w walutach obcych, głównie frankach szwajcarskich (CHF). Największy przyrost tych kredytów nastąpił w latach 2008-2009, po czym począwszy od 2010 roku nastąpiło stopniowe ograniczanie sprzedaży tych kredytów, a w sierpniu 2011 roku całkowicie zaprzestano sprzedaży kredytów w CHF. W związku z tym, portfel kredytów hipotecznych w CHF zmniejsza się stopniowo – rocznie ubywa z niego około 350-400 mln CHF. Poniższy wykres ilustruje wartość portfela tych kredytów i jej wyraźny spadek począwszy od 2010 roku.

 

Dzięki opisanym w tym rozdziale działaniom podjętym przez Grupę mBanku w okresie po kryzysie finansowym, Bank posiada obecnie nie tylko bardziej płynne i zdywersyfikowane finansowanie, ale również silniejszą bazę kapitałową, a rosnące zyski, dzięki ich całościowemu lub częściowemu zatrzymaniu, pozwalają dalej ją wzmacniać.[1] Źródło: Raport o sytuacji banków w 2008 roku, A. Kotowicz (red.), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, str. 47.