17. Słownik Pojęć

ABD - Audyt Bankowości Detalicznej

AIRB - ang. Advanced Internal Rating-Based, czyli metoda zaawansowanych ratingów wewnętrznych

BaFin – niem. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

CAR - Współczynnik wypłacalności / Łączny współczynnik kapitałowy, liczony według wzoru: fundusze własne (fundusze podstawowe i uzupełniające po pomniejszeniach funduszy) / aktywa ważone ryzykiem (od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III)

CATI - ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (badanie ankietowe)

CPI – ang. Consumer Price Index, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji

CRD IV – ang. Capital Requirement Directive, część pakietu regulacyjnego CRD IV / CRR wchodzącego w skład Bazylei III

Cross-selling – Technika handlowa polegająca na sprzedaży produktu lub usługi klientowi powiązanej z innym zakupem

CRR – ang. Capital Requirement Regulation, regulacja

EBI - Europejski Bank Inwestycyjny

ECB  - ang. European Central Bank, Europejski Bank Centralny

Fed - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Fundusze typu ETF - ang. Exchange Traded Funds, czyli fundusze indeksowe zarządzane pasywnie

FX swap - Kupno (lub sprzedaż) określonej kwoty waluty na bliższą datę i jednoczesna sprzedaż (lub kupno) tej samej kwoty waluty na dalszą datę, po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Gwarancja de minimis - Forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej

IBNI – ang. Incured but Not Idenified - Poniesione nieujawnione straty

ICAAP - ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process, czyli proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

IPO - Pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KUKE - Średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Libor - (ang. London Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok

Małe i średnie przedsiębiorstwa - Podmioty zatrudniające do 250 osób

Marża odsetkowa - Wynik odsetkowy / Średni stan aktywów odsetkowych

MbO - Ocena Zarządzania przez Cele

ML - ang. Mortgage Loans - Produkty zabezpieczone hipotecznie

 

NFC - ang. Near Field Communication - Płatności zbliżeniowe dokonywane telefonem komórkowym

NML - ang. Non-Mortgage Loans - Produkty niezabezpieczone lub posiadające inne zabezpieczenie

Ocena BION -  Ocena nadzorcza banków stosowana przez regulatora

PD – ang. Probability of Default, prawdopodobieństwo bankructwa podmiotu

PPS ang. Purchasing Power Standard, standard siły nabywczej

Program „Mieszkanie dla Młodych” - Rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania

Przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji „mid cap” - Podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, ale mniej niż 3 tys. osób

ROA netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan aktywów

ROE brutto - Zysk brutto / Średni stan kapitału własnego (bez zysku roku bieżącego)

ROE netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan kapitału własnego (bez wyniku roku bieżącego)

RPP - Rada Polityki Pieniężnej

RWA - ang. Risk Weighted Assets, aktywa ważone ryzykiem

Rynek New Connect - Rynek finansujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu

SoFFin – niem. Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych

Studia MBA - Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie

Umiejętności „on-the-job” – Zdobywanie umiejętności podczas pracy, m.in. poprzez udział w projektach i pracę warsztatową

UTP - ang. Universal Trading Platform, nowy system transakcyjny, na którym prowadzone są notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wibor - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – Polski odpowiednik stawki LIBOR, wyznaczany dla waluty PLN w Warszawie

Wskaźnik C/I – ang. Cost to Income, wskaźnik kosztów do dochodów liczony według wzoru: ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych)

Wskaźnik LTV – ang. Loan to Value, współczynnik wyrażający stosunek pomiędzy wysokością kredytu, a wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu

Wskaźnik P/BV - Cena akcji / Wartość księgowa na akcję

Wskaźnik P/E - Cena akcji / Zysk na akcję

Współczynnik Core Tier 1 - Współczynnik kapitału podstawowego, liczony według wzoru: fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / aktywa ważone ryzykiem  (od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III)

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych