9. Obszar Bankowości Detalicznej

Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 4 688,6 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o Internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także sieć 256 oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe, produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw. W 2013 roku Bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i ulepszeniami.

Podsumowanie działalności segmentu Bankowości Detalicznej (Bank)

 

 

tys.

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Zmiana roczna

Liczba klientów detalicznych

4 133,9

4 368,4

4 688,6

7,3%

Polska

3 528,1

3 695,3

3 926,5

6,3%

Oddziały zagraniczne

605,8

673,1

762,1

13,2%

     Czechy

443,2

486,4

534,2

9,8%

     Słowacja

162,6

186,7

227,9

22,1%

mln zł

 

 

 

 

Kredyty klientów detalicznych, w tym:

37 645,4

38 138,7

40 615,0

6,5%

Polska

35 874,9

36 009,6

37 666,1

4,6%

           Kredyty hipoteczne

29 705,4

29 248,2

29 680,2

1,5%

           Kredyty niehipoteczne

6 169,5

6 761,4

7 985,9

18,1%

Oddziały zagraniczne

1 770,5

2 129,1

2 948,9

38,5%

          Czechy

1 485,9

1 712,0

2 281,4

33,3%

          Słowacja

284,5

417,2

667,5

60,0%

Depozyty klientów detalicznych, w tym:

33 858,9

33 897,9

38 999,4

15,0%

Polska

29 473,7

29 047,7

33 381,0

14,9%

Oddziały zagraniczne

4 385,2

4 850,2

5 618,5

15,8%

         Czechy

2 970,8

3 076,8

3 788,6

23,1%

         Słowacja

1 414,4

1 773,4

1 829,8

3,2%

Fundusze inwestycyjne (Polska)

2 654,5

4 482,8

5 252,1

17,2%

tys.

 

 

 

 

Karty kredytowe

733,9

795,2

864,4

8,7%

     Polska

701,9

757,7

817,4

7,9%

     Oddziały zagraniczne

32,0

37,5

47,0

25,3%

Karty debetowe

5 534,2

6 710,3

7 556,2

12,6%

     Polska

4 783,5

5 683,6

6 351,3

11,7%

     Oddziały zagraniczne

750,7

1 026,7

1 204,9

17,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieć dystrybucji

 

 

 

 

Centra doradcze (Projekt "Jednej sieci")

-

-

1

 

"Lekkie" placówki (Projekt "Jednej sieci")

-

-

2

 

mBank (dawny Multibank)

133

133

131

 

mKioski (w tym kioski partnerskie)

68

68

67

 

Centra Finansowe Aspiro

26

24

23

 

Czechy i Słowacja

35

35

35

 

 

 

 

 

 

Tabela zawiera dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej.

prev next

Wyniki finansowe segmentu Bankowości Detalicznej

W 2014 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 1 063,7 mln zł, co oznacza wzrost o 105,5 mln zł, tj. 11,0% w porównaniu do poprzedniego roku.

Bankowość Detaliczna (Bank) – dekompozycja zysku brutto

 

 

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

1 506,0

1 685,8

179,8

11,9%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

490,8

513,0

22,2

4,5%

Przychody z tytułu dywidend

0,2

0,1

-0,1

-50,0%

Wynik na działalności handlowej

122,9

127,4

4,5

3,7%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

13,5

-0,7

-14,2

-105,2%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

70,3

52,2

-18,1

-25,7%

Dochody łącznie

2 203,7

2 377,8

174,1

7,9%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-297,7

-326,7

-29,0

9,7%

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-947,8

-987,4

-39,6

4,2%

Zysk brutto Bankowości Detalicznej

958,2

1 063,7

105,5

11,0%

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do 2013 roku o 174,1 mln zł, tj. 7,9%, do poziomu 2 377,8 mln zł. Wynik z tytułu odsetek poprawił się o 179,8 mln zł, tj. 11,9%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 22,2 mln zł, tj. 4,5%.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do ubiegłego roku o 39,6 mln zł, tj. 4,2%.

Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w porównaniu do poprzedniego roku o 29,0 mln zł, tj. 9,7%.

9.1. Bankowość Detaliczna mBanku w Polsce

Działalność segmentu Bankowości Detalicznej (z uwzględnieniem Bankowości Prywatnej) w Polsce w 2014 roku

 9-1-rachunki

9-1-marka

 9-1-rok-2014

W 2014 roku znaczna cześć działań w segmencie detalicznym skierowana była na pełniejsze zrozumienie potrzeb klienta. To podejście do budowania relacji z klientem przyniosło wymierne efekty widoczne m.in. w jakości akwizycji, która w ujęciu netto była o 6,3% wyższa w porównaniu z rokiem 2013.

W 2014 roku Bank realizował strategię wzrostu w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Klientom tego segmentu zaoferowano programy finansowania poprzez wykorzystywanie kredytów na cele inwestycyjne z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. 239 mln zł wolumenu to ogromny sukces tego instrumentu stworzonego w celu wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Ten wynik uplasował Bank na 2. miejscu w Polsce w zakresie udzielania kredytów z gwarancją BGK. W 2014 roku swój biznes z mBankiem związało ponad 40 tys. firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów wdrożono również nowe rozwiązania i efektywnie wykorzystywano te już dostępne. Jednym z działań było poszerzenie możliwości finansowania klienta poprzez wprowadzenie inicjatywy „Leasing w detalu”, przeznaczonej dla klientów firmowych, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu na pojazdy do 3,5 t. To przedsięwzięcie prowadzone we współpracy ze spółką mLeasing pozwoliło na 3-krotny wzrost wartości umów leasingu rok do roku. 

Rewolucyjnym narzędziem okazała się również uruchomiona we wrześniu 2014 roku mPlatforma Walutowa. Narzędzie to znacząco poprawiło proces wymiany walut dla SME. W ciągu 4 miesięcy od jej wdrożenia ponad 2,8 tys. firm przeniosło obsługę walutową do mBanku. Tym produktem mBank udowodnił, że bazując na swoich wartościach (funkcjonalności, wygodzie i mobilności) może odpowiadać na bardziej zaawansowane potrzeby bankowe. Ten fakt znajduje swoje potwierdzenie w uznaniu branży – nagroda World’s Best Foreign Exchange Banks and Providers 2015.

Intensywne prace nad budowaniem długotrwałych relacji z klientami detalicznymi znalazły potwierdzenie w szeregu przyznanych Bankowi nagród. mBank został doceniony m.in. przez magazyn Forbes i otrzymał tytuł „Najbardziej przyjaznego banku dla firm” w Polsce.

2014 rok w obszarze Bankowości Detalicznej mBanku był okresem, w którym był realizowany strategiczny projekt związany ze współpracą z Orange, jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, i stworzeniem oferty produktowej w ramach projektu Orange Finanse, który wystartował 2 października 2014 roku. Nowoczesne, skrojone na miarę potrzeb klienta Banku i abonenta Orange Polska produkty spowodowały, że do końca 2014 roku w Orange Finanse otwartych zostało ponad 41 tys. rachunków indywidualnych. Z miesiąca na miesiąc liczba otwieranych kont rośnie, a planowany na najbliższe miesiące rozwój oferty jeszcze bardziej wyróżni ją na rynku, umożliwiając pozyskanie atrakcyjnej grupy klientów, którzy korzystają z innowacyjnych rozwiązań internetowych i mobilnych.   

W 2014 roku Grupa mBanku rozpoczęła również długoletnią współpracę z Grupą AXA, podpisując z nią 11 września umowę na sprzedaż 100% akcji swojej spółki zależnej BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Po spełnieniu warunków zawieszających w postaci zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (zgodę UOKiK Grupa mBanku otrzymała 13 listopada 2014 roku), Grupa AXA otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych dla klientów mBanku. Dla Grupy mBanku jest to kolejny krok w kierunku unowocześniania swojej oferty, poprzez możliwość dystrybucji innowacyjnych produktów za pośrednictwem oddziałów, ale również platformy elektronicznej i mobilnej. Więcej o współpracy z Grupą AXA w sekcji 2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku.

W 2014 roku mBank pozyskał 255,7 tys. nowych rachunków, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku. Od sierpnia 2014 roku sprzedaż miesięczna przekraczała 20 tys. rachunków. Dodatkowo, według rankingu Bankier.pl, marka mBank jest w 2014 roku numerem 1 w akwizycji na rynku z silną przewagą nad naszymi bezpośrednimi  konkurentami. Osiągnięcie tego wyniku Bank zawdzięcza głownie projektowi Nowego mBanku, czyli innowacyjnemu serwisowi transakcyjnemu, zmianom w sieci placówek oraz nowej aplikacji bankowości mobilnej wdrożonej w 2014 roku.

 

W 2014 roku odnotowano również wzrost sprzedaży kart kredytowych w porównaniu z rokiem 2013. Wzrosła też liczba aktywnych kart kredytowych w mBanku, co jest szczególnie istotne w obliczu malejących opłat interchange.

Rozwój oferty bankowości detalicznej w Polsce

Kredyty

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej w Polsce (dla gospodarstw domowych) na koniec grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

 

Aktywność mBanku związana ze sprzedażą kredytów niehipotecznych koncentrowała się na wykorzystaniu spersonalizowanych ofert kredytowych dla wybranych klientów. W ramach wprowadzonych usprawnień, czas przyznawania kredytów w kanale elektronicznym został skrócony z 15 minut do 30 sekund, bez konieczności wypełniania formularzy i dokumentów. Wdrożenie to zyskało uznanie w globalnym konkursie Efma - mobilny kredyt w 30 sekund zdobył nagrodę w kategorii „Najbardziej obiecującego pomysłu”.

mBank wdrożył także szereg zmian w ofercie skierowanej do klientów – począwszy od wprowadzenia finansowania zakupów na portalu Allegro.pl („Raty PayU 0%”), poprzez promocje dotyczące kart kredytowych Miles and More, skończywszy na ofertach kredytów odnawialnych „0% na start”.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w ujęciu rocznym wzrosła o 13,6% i wyniosła 3 998,7 mln zł w 2014 roku.

Począwszy od lutego 2014 roku mBank wspólnie z siecią Aspiro promował kredyty konsolidacyjne z „Gwarancją raty najniższej do spłaty”, która została dobrze przyjęta przez klientów, pozwalając na osiągnięcie 2-krotnego wzrostu sprzedaży poprzez Aspiro.

Na początku maja 2014 roku mBank uruchomił również nowy rodzaj pożyczki mRaty, umożliwiającej dokonywanie zakupów w sklepach internetowych i innych e-serwisach. mRaty to pożyczka ratalna, przeznaczona na zakup dowolnego produktu bądź usługi w Internecie, o łącznej wartości do 20 tys. zł w czerwcu 2014 roku produkt został udostępniony klientom największej platformy aukcyjnej Allegro.pl i obsługiwany jest przez największego operatora szybkich płatności – PayU. W listopadzie i grudniu 2014 roku, w ramach współpracy z Allegro.pl i PayU, uruchomiona została promocja „Raty PayU 0%”, która wraz z kampanią marketingową prowadzoną przez Allegro, przyniosła 5-krotny wzrost sprzedaży mBank mRat oraz pozwoliła na pozyskanie 7 tys. nowych klientów.

Ważnym dla strategii mBanku wydarzeniem w IV kwartale 2014 roku było obniżenie stawki stopy lombardowej do poziomu 3,0% i wynikający z niego spadek maksymalnego oprocentowania kredytów z 16% do 12%. W odpowiedzi na tak istotną zmianę warunków rynkowych, mBank wprowadził modyfikacje taryf kredytowych w znacznym stopniu kompensujące niekorzystny efekt finansowy.

Ponadto, w 2014 roku mBank we współpracy z mBankiem Hipotecznym realizował długoterminowy projekt, którego celem jest emisja listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. W ramach tego projektu, za pośrednictwem mBanku, mBank Hipoteczny udziela kredytów osobom fizycznym. Drugim elementem projektu, który został zrealizowany w 2014 roku było przeniesienie portfela kredytów o łącznej wartości 338 mln zł z mBanku do mBanku Hipotecznego. Zmiana wierzyciela hipotecznego pozwoli na emisję listów zastawnych, zabezpieczonych przeniesionymi kredytami. Proces przenoszenia kredytów będzie kontynuowany w 2015 roku.

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych w 2014 roku wyniosła 2 421,4 mln zł, co oznacza wzrost o 71,2% do w porównaniu 2013 roku.

Portfel kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (z wyłączeniem klientów Bankowości Prywatnej) charakteryzowały następujące wielkości:

 

   

 

31.12.2013

31.12.2014

Wartość bilansowa (mld zł)

26,5

27,6

Średnia zapadalność (lata)

20,8

20,3

Średnia wartość (tys. zł)

273,4

275,4

Średnie LTV (%)

78,4%

80,7%

NPL (%)*

4,4%

5,0%

* Wskaźnik NPL liczony zgodnie z metodologią bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego; tabela zawiera dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej.

prev next

W 2014 roku mBank rozwinął również sprzedaż kredytów samochodowych dla klientów indywidualnych oraz małych firm. W zakresie kredytowania zakupu współpracuje m.in. z marką BMW oraz Jaguar/Land Rover.

Depozyty i fundusze inwestycyjne

Dobre wyniki sprzedażowe produktów oszczędnościowych to efekt szeregu zrealizowanych działań zarówno w aspekcie świadomego zarządzania ofertą produktową, inteligentną wyceną depozytów realizowaną w stosunku do wyselekcjonowanych segmentów klientów, jak i nowej segmentacji behawioralnej klientów. Przyrost bilansu produktów depozytowych został zrealizowany przy utrzymaniu dyscypliny finansowej. Dodatkowym wyznacznikiem sukcesu jest zdecydowanie wyższa dynamika przyrostu bilansu depozytów w porównaniu do dynamiki rynku – o 35% szybszy wzrost w porównaniu z rynkiem.

Wzrostowi bazy depozytowej klientów detalicznych towarzyszył wzrost środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. W I połowie 2014 roku Bank koncentrował się na oferowaniu klientom produktów inwestycyjnych, głównie za pośrednictwem wprowadzonej na początku roku nowej odsłony platformy Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Za pośrednictwem nowej platformy klienci mają nie tylko możliwość dokonywania transakcji na rynku krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ale również uzyskali dostęp do dodatkowych narzędzi ułatwiających wyszukiwanie funduszy inwestycyjnych oraz śledzenie i analizę poczynionych inwestycji w fundusze.

Poza funkcjonalną rozbudową platformy „Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych” w 2014 roku poszerzona została również oferta dostępnych funduszy inwestycyjnych w mBanku. Liczba funduszy inwestycyjnych została zwiększona o 11 nowych funduszy. Ponadto, do oferty wprowadzono nowe towarzystwo funduszy inwestycyjnych - Altus TFI.

Zmiany w systemie emerytalnym przełożyły się na zwiększone zainteresowanie produktami emerytalnymi. W odpowiedzi na potrzeby klientów, w II półroczu 2014 roku udostępniony został nowy serwis transakcyjny w obszarze Indywidualnych Kont Emerytalnych, dzięki któremu klient ma możliwość łatwiejszego śledzenia wyników swoich inwestycji, a także sprawdzenia jaki limit inwestycyjny pozostał do wykorzystania w danym roku.

W II połowie 2014 roku, ze względu na niesprzyjające warunki na polskim rynku kapitałowym, Bank koncentrował się przede wszystkim na pracy z klientami w obszarze produktów depozytowych i oszczędnościowych. W efekcie działań w tym zakresie, przy rosnącej liczbie klientów oszczędzających, Bank odnotował wyraźny przyrost salda depozytów.

W 2014 roku Bank kontynuował swoją strategię umacniania pozycji w obszarze inwestycji i oszczędności, dywersyfikując proponowane klientom rozwiązania, w szczególności poprzez:

 • wdrożenie nowej odsłony platformy „Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych”;
 • wdrożenie nowej funkcjonalności w serwisie transakcyjnym Banku w obszarze Indywidualnych Kont Emerytalnych
 • wdrożenie promocji depozytów terminowych mających na celu pozyskanie nowych klientów oraz nowych środków;
 • wprowadzenie do stałej oferty Banku lokaty dla nowych środków;
 • przeprowadzenie kilku subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych;
 • przeprowadzenie pierwszych w Banku  subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych;
 • udostępnienie klientom możliwości inwestowania w kolejne subskrypcje lokat strukturyzowanych;
 • wprowadzenie publicznej oferty obligacji dla klientów detalicznych.

Karty

W 2014 roku wartość zakupów kartami płatniczymi klientów bankowości detalicznej mBanku wyniosła ponad 17,6 mld zł, co stanowi historyczny rekord i wzrost o 18,5% rok do roku. Wzrost częstotliwości korzystania z kart przez klientów mBanku o około 30% rok do roku, w połączeniu z płaceniem mniejszych kwot pozwolił Bankowi na zwiększenie udziału mBanku w rynku płatności bezgotówkowych do poziomu 12,2% na koniec września 2014 roku z 12,0% na koniec 2013 roku. Karty kredytowe mBanku charakteryzują się także bardzo wysoką średnią transakcyjnością osiągającą wyniki ponad 2-krotnie wyższe niż średnia na rynku.

W 2014 roku działania w obszarze kart kredytowych skupiały się głównie na zwiększeniu transakcyjności oraz intensyfikacji akcji zmierzających do aktywnego korzystania z kredytu na kartach, co wynikało przede wszystkim z kolejnego obniżenia stawki na opłaty interchange od lipca 2014 roku oraz znaczącego spadku stóp procentowych w październiku 2014 roku. W ramach wspomnianych działań na szczególną uwagę zasługują inicjatywy podejmowane w zakresie popularyzacji Usługi Spłaty na Raty oraz Szybkiej Gotówki z limitu karty, które przyczyniły się do 8-krotnego wzrostu wartości limitów kart kredytowych rozłożonych na raty.

W ramach realizacji strategii rozwoju płatności, mBank wdrożył również nowe instrumenty płatnicze:

 • płatności mobilne BLIK – dla wszystkich posiadaczy aplikacji mobilnej mBanku;
 • płatności mobilne NFC z Orange – dla posiadaczy smartfonów w sieci Orange z technologią NFC;
 • naklejka MC PayPass – umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem bez funkcjonalności NFC.

Dodatkowo, począwszy od IV kwartału 2014 roku mBank jest jedynym bankiem w Polsce posiadającym w swojej ofercie karty kredytowe z programem Miles and More, który umożliwia ich posiadaczom zbieranie mil za wykonane transakcje bezgotówkowe. W ostatnich miesiącach 2014 roku mBank przeprowadził szereg działań marketingowych zmierzających do wzrostu akwizycji tych kart.

Ponadto, w 2014 roku zakończony został proces migracji kart debetowych na technologię zbliżeniową – większość kart do rachunków mBanku umożliwia klientom szybkie płatności zbliżeniowe, a na rynku prawie 80% terminali POS (ang. point of sale, czyli urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych umożliwiające płatność kartą) wspiera tę technologię.

9.2. Bankowość Detaliczna mBanku w Republice Czeskiej i na Słowacji

9.2.1. Gospodarka i sektor bankowy w Republice Czeskiej

 

   

Wskaźniki makroekonomiczne

2014

Parametry sektora bankowego

2014

Realny wzrost PKB

2,3%

Bazowa stopa procentowa

0,05%

Nominalne PKB per capita (EUR)

14 200*

Kredyty / depozyty

76,7%

PKB per capita w PPS (EU-28=100)

80%*

Wskaźnik NPL

6,0%

Średnia roczna stopa inflacji

0,4%

Całkowity współczynnik kapitałowy

18,0%*

Stopa bezrobocia

6,1%

Zwrot na aktywach (ROA)

1,3%*

Stopa zatrudnienia

69,8%

Zwrot na kapitale (ROE)

14,0%*

Populacja

10,5 mln

Liczba banków

45

Źródło: Eurostat, Česká národní banka (ČNB), Český statistický úřad (ČSÚ).

* Skumulowane dane dziewięciomiesięczne (na dzień 30.09.2014), najświeższe dostępne

prev next

PKB, inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

Narodowy Bank Czech (CNB) szacuje, że realny produkt krajowy brutto (PKB) wzrośnie w 2014 roku, po tym jak czeska gospodarka uległa zmniejszeniu o 0,9% w 2013 roku. Według prognozy, wzrost PKB wyniesie 2,3% w całym roku 2014, przyspieszając do 2,6% w 2015 roku i 3,0% w 2016 roku. Trwające ożywienie gospodarcze jest determinowane przez czynniki, powiązane z popytem wewnętrznym, w tym nakładami na środki trwałe, konsumpcją gospodarstw domowych i akumulacją zapasów. Poprawa warunków makroekonomicznych w kraju, nowe zagraniczne zamówienia w przemyśle i zwiększone wysiłki rządu w celu wykorzystania wygasających funduszy unijnych, przełożyły się na silny wzrost działalności inwestycyjnej 2014 roku.

W dniu 7 listopada 2013 roku CNB zobowiązał się sprzedawać czeską koronę i kupować euro w ilości koniecznej do powstrzymania aprecjacji czeskiej waluty wkraczającej poza historycznie niski poziom 27 koron czeskich za euro, podczas gdy kurs może kształtować się swobodnie po słabszej stronie wobec ustalonego progu. W lutym 2015 roku CNB powtórzył, że jest gotowy do podjęcia działań w celu dalszego osłabiania korony, w przypadku przedłużającego się wzmocnienia presji na spadek cen, mogący spowodować zmniejszenie popytu krajowego oraz jeżeli oczekiwania inflacyjne obniżą się, a ryzyko rozwoju deflacji w gospodarce krajowej się odnowi. CNB poinformował również, że nie zakończy interwencji walutowych wcześniej niż w II połowie 2016 roku.

Przez cały 2013 i 2014 rok stopy procentowe pozostawały na niezmienionym poziomie, a stopa bazowa wynosiła 0,05%.

Wzrost cen konsumpcyjnych rok do roku spowolnił do 0,1% w grudniu 2014 roku, wobec 1,4% na koniec 2013 roku. Średnioroczna inflacja osiągnęła 0,4% w roku 2014 i była niższa o 1,0 punkt procentowy w stosunku do 1,4% odnotowanego w roku poprzednim, stanowiąc jednocześnie najniższy poziom od 2003 roku. Oczekuje się, że znaczny spadek cen ropy naftowej będzie źródłem dalszej presji na obniżenie inflacji w najbliższych kwartałach.

Wzmocnienie czeskiej gospodarki znajduje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy. Krajowa stopa bezrobocia ustabilizowała się na najniższym poziomie wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Skorygowana o efekty sezonowe stopa bezrobocia wyniosła 5,8% w grudniu 2014 roku, co stanowiło spadek o 1,0 punkt procentowy rok do roku. Poziom zatrudnienia w wysokości 69,8% odnotowany na koniec 2014 roku był najwyższy w historii, i podniósł się o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 2013 roku.

Sektor bankowy

Czeski sektor finansowy zasadniczo rozwijał się pozytywnie w 2014 roku. Banki wzmocniły swoją adekwatność kapitałową. Profil finansowania i płynność nadal kształtowały się stabilnie z relacją kredytów do depozytów dla sektora równą 76,7%. Jakość aktywów pozostawała odporna, co potwierdzają wskaźniki kredytów z utratą wartości przyjmujące stałe wartości zarówno w roku 2013, jak i 2014 (nieznaczny spadek do 6,0% na koniec 2014 roku). Względnie niskie poziomy wskaźnika NPL w Czechach odzwierciedlają stosunkowo silną kondycję krajowego przemysłu i ograniczoną skalę kredytów udzielanych w walucie obcej (głównie do klientów korporacyjnych i praktycznie niewystępujące w segmencie detalicznym) w porównaniu do kilku innych krajów regionu CEE.

Marża odsetkowa netto dla całego sektora systematycznie kurczy się w ostatnich latach, a rentowność aktywów kredytowych wciąż spada w szybkim tempie. Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych, mierzone przez lokalną agencję nieruchomości Hypoindex, malało każdego miesiąca od października 2013 roku, osiągając historyczne minimum na poziomie 2,4% w grudniu 2014 roku.

Generalnie, pomimo niższych marż odsetkowych, czeski sektor bankowy znajduje się wśród najbardziej zyskownych w regionie CEE, ze zwrotem na aktywach bliskim 1,3%. Oczekuje się jego stabilizacji na obecnych poziomach, ponieważ na wynik z tytułu odsetek, stanowiący ponad 60% przychodów sektora z działalności operacyjnej, nadal będzie mieć wpływ środowisko niskich stóp procentowych, co z kolei rzutuje na nowe kredyty i politykę cenową. Jednakże, słabsze przychody odsetkowe banków będą częściowo kompensowane przez mniejszą rywalizację o depozyty i oczekiwane ożywienie gospodarcze, które przełoży się pozytywnie na rozwój portfeli kredytowych. W szczególności, solidne bufory kapitałowe czeskich banków pozwolą im wykorzystać wzrost kredytów hipotecznych i korporacyjnych w tych branżach, które najbardziej skorzystają na odbiciu gospodarczym i wzmożonym popycie zewnętrznym.

 

Wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych pozostawał na niskim poziomie w 2014 roku z roczną dynamiką nieprzekraczającą 3%. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wykazuje tendencję spadkową od 2011 roku i na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 6,6%. Po zaledwie nieznacznym wzroście depozytów korporacyjnych w I połowie 2013 roku, ich wolumen wykazuje cykliczną poprawę wynikającą z lepszych perspektyw dla działalności biznesowej. Roczna ekspansja depozytów oscylowała średnio w granicach 7-8% na przestrzeni roku 2014.

 

Rozwój kredytów detalicznych ogółem był w przeważającym stopniu determinowany przez wzrost kredytów hipotecznych, których wolumen zwiększył się o 6,7% w 2014 roku, podczas gdy kredyty konsumpcyjne wykazały niewielki spadek w wysokości 0,7% w tym samym okresie. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 4,7% w grudniu 2014 roku, obniżając się z 5,0% na koniec 2013 roku. Depozyty detaliczne znacząco przyspieszyły począwszy od I kwartału 2014 roku, prezentując roczne tempo wzrostu równe 6,1% na koniec 2014 roku w porównaniu do 2,4% w 2013 roku.

9.2.2. Gospodarka i sektor bankowy na Słowacji

 

   

Wskaźniki makroekonomiczne

2014

Parametry sektora bankowego

2014

Realny wzrost PKB

2,4%

Bazowa stopa procentowa

0,05%

Nominalne PKB per capita (EUR)

13 300*

Kredyty / depozyty

95,5%

PKB per capita w PPS (EU-28=100)

76%*

Wskaźnik NPL

4,8%

Średnia roczna stopa inflacji

-0,1%

Całkowity współczynnik kapitałowy

17,0%*

Stopa bezrobocia

13,4%

Zwrot na aktywach (ROA)

0,9%

Stopa zatrudnienia

61,3%*

Zwrot na kapitale (ROE)

7,7%

Populacja

5,4 mln

Liczba banków

27

Źródło: Eurostat, Národná banka Slovenska (NBS).

* Dane skumulowane za 9 miesięcy (na dzień 30.09.2014), najświeższe dostępne

prev next

PKB, inflacja i stopy procentowe

Narodowy Bank Słowacji (NBS) prognozuje, że realny wzrost PKB przyspieszy do 2,4% w 2014 roku, a następnie do 2,9% w 2015 roku i 3,6% w 2016 roku, z poziomu 1,4% odnotowanego 2013 roku. Głównym czynnikiem determinującym odbicie w gospodarce jest intensyfikacja popytu krajowego. Po 3 latach spadku z rzędu, konsumpcja prywatna w 2014 roku wzrosła najprawdopodobniej o 2,1%, wspierana przez rosnący dochód rozporządzalny, niską inflację, poprawę warunków na rynku pracy oraz wzrost zaufania konsumentów. W dalszej perspektywie, konsumpcja prywatna będzie także wzmacniana przez szereg reform rynku pracy, które wejdą w życie w 2015 roku, w tym wzrost płacy minimalnej i redukcję składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracowników o niskich dochodach.

Jako mała i otwarta gospodarka, Słowacja jest uzależniona od ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Europie, zwłaszcza w Niemczech, Czechach i Polsce, które łącznie stanowiły rynek zbytu dla ponad 40% słowackiego eksportu w ostatnich latach. Eksport Słowacji spadł gwałtownie w II i III kwartale 2014 roku, w konsekwencji osłabienia popytu ze strony głównych partnerów handlowych. Wzrost eksportu spowolnił do 4,4% w całym 2014 roku i oczekuje się jego dalszego obniżenia w roku 2015, zanim nastąpi odbicie w kolejnym roku. Import prawdopodobnie rósł szybciej niż eksport w 2014 roku ze względu na ożywienie krajowej konsumpcji i inwestycji, co oznaczałoby, że eksport netto był hamulcem dla wzrostu PKB w roku 2014. Restrykcyjna polityka fiskalna rządu pozwoliła Słowacji utrzymać wskaźniki budżetowe i kondycję finansów publicznych, zachęcające inwestorów zagranicznych i podtrzymujące napływ kapitału.

Na Słowacji, jako państwie strefy euro, główna stopa procentowa określana przez Europejski Bank Centralny (EBC), została z dniem 10 września 2014 roku obniżona o 0,1 punktu procentowego do 0,05%. Wcześniejsza decyzja EBC o redukcji stóp także o 0,1 punktu procentowego z poziomu 0,25% została podjęta w dniu 11 czerwca 2014 roku.

W grudniu 2014 roku stopa inflacji wyniosła -0,1%, w porównaniu ze wzrostem cen konsumpcyjnych na poziomie 0,4% odnotowanym na koniec 2013 roku. Spadek był głównie skutkiem negatywnych dynamik cen transportu, energii, żywności i napojów bezalkoholowych oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Średnioroczna inflacja w 2014 roku również osiągnęła poziom -0,1%, obniżając się z 1,4% w 2013 roku.

W całym 2014 roku bezrobocie na Słowacji stopniowo malało, dzięki postępującej poprawie w zakresie aktywności gospodarczej. Skorygowana o efekty sezonowe stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 2014 roku 12,5%, co oznaczało obniżenie o 1,5 punktu procentowego rok do roku. Oczekuje się, że pozytywny trend w zatrudnieniu, wynikający z podjęcia szeregu działań wspierających rynek pracy, będzie mieć dalszy wpływ na spadek stopy bezrobocia w 2015 roku.

Sektor bankowy

Słowackie banki działały w sprzyjającym otoczeniu silniejszego wzrostu gospodarczego. Nawet przy bardziej dynamicznej ekspansji kredytowej, całkowity wskaźnik kredytów do depozytów w sektorze powinien pozostać w granicach zbliżonych do obecnego poziomu 95%, gdy banki nadal najchętniej korzystają z depozytów do finansowania swojej działalności i zależność od hurtowych źródeł finansowania pozostaje bardzo niska. Adekwatność kapitałowa słowackiego sektora bankowego jest wśród najwyższych w regionie CEE, po Czechach. Banki wzmocniły swoje bufory kapitałowe w ostatnich latach poprzez zatrzymanie zysków i optymalizację aktywów ważonych ryzykiem, zapewniając w ten sposób odpowiednią zdolność do absorpcji start.

Ogólnie stabilne poziomy wskaźnika kredytów z utratą wartości są głównie rezultatem dynamicznej ekspansji wolumenu kredytów hipotecznych, który kompensuje nieznaczny wzrost kredytów nieregularnych. Wskaźnik NPL dla Słowacji pozostaje wśród najniższych w regionie CEE i na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 4,8%. Jakość aktywów może potencjalnie ulec dalszej poprawie ze względu na wzmocnienie działalności gospodarczej i podniesienie dochodów gospodarstw domowych.

Rentowność słowackiego sektora bankowego napotyka pewne wyzwania i potencjał do wzrostu z obecnego poziomu zwrotu na aktywach w wysokości około 1,0% jest ograniczony. Chociaż ostatnia obniżka stóp procentowych przez EBC we wrześniu 2014 roku pogłębiła presję na marżę odsetkową, to dynamiczny wzrost kredytów, zwłaszcza w zakresie oferty detalicznej o wyżej marżowym profilu, wraz z niższymi kosztami kredytu pozycjonuje banki do utrzymania zadowalających zysków. Z drugiej strony, czynnikiem negatywnie oddziałującym na wyniki sektora pozostaje rządowy podatek bankowy wprowadzony w 2012 roku. Opłata ta poważnie obniżała zyski banków zarówno w 2013, jak i 2014 roku. Jednakże, po osiągnięciu przez fundusz celowy kwoty 500 milionów euro, założono obniżenie stopy podatku z 0,4% do 0,2% zobowiązań banków.

 

Przyspieszające ożywienie gospodarcze i niskie stopy procentowe zapewniają bankom sprzyjające warunki dla rozwijania akcji kredytowej. W 2014 roku wolumen kredytów ogółem rósł w wysokim jednocyfrowym tempie, w porównaniu do 5,1% w 2013 roku. Po ustaniu negatywnych tendencji obserwowanych dla kredytów korporacyjnych w II połowie 2012 roku i w 2013 roku, umiarkowana ekspansja komercyjnych portfeli kredytowych została odnotowana w 2014 roku, wspierana przez wyższe potrzeby pożyczkowe z segmentu MSP. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 7,9% na koniec 2014 roku, wobec 7,5% w 2013 roku. Baza depozytów korporacyjnych wykazała szybki przyrost w IV kwartale 2013 roku i roczne tempo wzrostu pozostawało wysokie na poziomie około 10% do sierpnia 2014 roku. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy 2014 roku, obserwowano negatywne trendy w depozytach korporacyjnych, częściowo z powodu efektu wysokiej bazy.

 

Poprawa otoczenia gospodarczego i niskie koszty kredytu promują silny rozwój kredytów dla gospodarstw domowych na Słowacji. Kredyty detaliczne kontynuowały szybki wzrost w ostatnich latach, głównie ze względu na przyspieszenie kredytów mieszkaniowych, z roczną dynamiką przekraczającą 10% w 2014 roku. Do tej pory ekspansji kredytów hipotecznych nie towarzyszyło powstanie bańki cenowej na rynku nieruchomości, a ceny domów i mieszkań pozostają względnie stabilne po 18% spadku w latach 2008-2011. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla gospodarstw domowych był równy 4,3% w grudniu 2014 roku, pogarszając się marginalnie wobec 4,2% na koniec 2013 roku. Na przestrzeni 2014 roku depozyty detaliczne rosły w niskim jednocyfrowym tempie, ale zaczęły przyspieszać w II połowie roku do 4,1% odnotowanych w grudniu, w porównaniu do 2,7% na koniec 2013 roku. Od połowy 2013 roku występują wyraźnie przeciwstawne trendy w strukturze depozytów dla gospodarstw domowych. Wolumen depozytów terminowych spadał w ostatnich kwartałach, co było więcej niż kompensowane przez rosnące detaliczne salda na rachunkach bieżących, które zwiększyły się o 12,7% w 2014 roku.

9.2.3.      Podsumowanie operacji zagranicznych mBanku

mBank w Czechach i na Słowacji świadczy usługi bankowości detalicznej klientom indywidualnym. Oferta obejmuje m.in. rachunki bieżące, oszczędnościowe, karty kredytowe i płatnicze, kredyty w rachunku bieżącym oraz mieszkaniowe. Ponadto klienci mBanku w Czechach mogą korzystać z usług doradztwa finansowego.

Działalność mBanku w Czechach i na Słowacji w 2014 roku koncentrowała się na realizacji założeń strategii „Jednego Banku”. W lutym 2014 roku uruchomiono platformę Nowego mBanku i przeprowadzono rebranding. Proces migracji klientów na platformę Nowego mBanku zakończył się w listopadzie 2014 roku. Nie zanotowano negatywnych efektów (zamykanie kont, mniejsza aktywność klientów) tego procesu. 

Oddziały zagraniczne poszerzały też ofertę produktów oszczędnościowych – w maju dodano do niej innowacyjny mSaver, który nie tylko wspiera napływ depozytów klientów, ale również zachęca ich do częstszego używania kart płatniczych. W grudniu 2014 roku została wdrożona nowa aplikacja mobilna 2.0, a mBank rozpoczął pozycjonowanie swojej marki jako ikony mobilności również na rynkach czeskim i słowackim.

2014 rok był dla operacji zagranicznych mBanku bardzo dobry, zarówno pod względem akwizycyjnym, optymalizacyjnym, jak i w obszarze innowacyjności. W porównaniu do 2013 roku dochody oddziałów zagranicznych wzrosły o 25.8%, sprzedaż kredytów niehipotecznych (NML) uległa podwojeniu, a akwizycja klientów rok do roku wyniosła 89,0 tys. Umocniło to pozycję mBanku jako 5. największego pod względem liczby klientów banku na czeskim rynku.

Dużym sukcesem stał się również Projekt mILKY WAY, polegający na nowej polityce cenowej i repozycjonowaniu, mający na celu wzrost zaufania klientów do mBanku. Znacząco skrócono też Taryfę Opłat i Prowizji. Dodatkowo, w połowie grudnia 2014 roku, mBank uruchomił nową aplikację mobilną dla klientów oddziałów zagranicznych w Czechach i na Słowacji (udostępniona dla najważniejszych systemów operacyjnych - Android, iOS, Windows Phone oraz Windows 8.1).

Działalność mBanku w Czechach i na Słowacji w 2014 roku została wyróżniona licznymi nagrodami, m.in. dla najlepszego kredytu hipotecznego na Słowacji od serwisu finansowego Finparada, Srebrną koroną dla mKonta dla firm w Czechach od serwisu finansowego Zlata koruna, jak również 1. miejscem dla kredytu hipotecznego w niezależnym przeglądzie mystery shopping, zrealizowanym w Czechach przez serwis finansowy bankovnipoplatky.com i firmę doradczą Mindbridge. 

Ponadto, nowa platforma transakcyjna mBanku w Czechach i na Słowacji, wdrożona w I kwartale 2014 roku, została doceniona w konkursie „Bank Innovator 2014” organizowanym przez dziennik gospodarczy Hospodářské nowiny. mBank zajął 2. miejsce w kategorii „Banking Innovator”. W grudniu 2014 mBank na Słowacji został doceniony w konkursie na najlepszy produkt bankowy 2014 roku i otrzymał: Złotą Mince za mKonto, Złotą Mince za mSavera, Srebrną Mince za kartę debetową VISA do mKonta, Srebrną Mince za kartę kredytową VISA, Brązową Mince za nową bankowość internetową oraz Brązową Mince za mKonto Biznes.