8. Korporacje i Rynki Finansowe

Obszar Korporacji i Rynków Finansowych

Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 17 787 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 500 mln zł), średnie przedsiębiorstwa (K2 - roczne obroty w wysokości 30 – 500 mln zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 – roczne obroty w wysokości poniżej 30 mln zł) poprzez sieć 47 wyspecjalizowanych oddziałów. Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na bankowości transakcyjnej (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe.

8.1. Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Podsumowanie działalności segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (Bank)

   

 

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Zmiana roczna

Liczba klientów korporacyjnych

15 095

16 333

17 787

8,9%

K1

1 228

1 255

1 838

46,5%

K2

4583

5 022

5 144

2,4%

K3

9 284

10 056

10 805

7,4%

 

 

 

 

 

(mln zł)

 

 

 

 

Kredyty klientów korporacyjnych, w tym:

25 160

26 281

30 113

14,6%

K1

10 749

10 783

12 812

18,8%

K2

9 517

9 425

10 633

12,8%

K3

2 862

2 773

2 811

1,4%

Transakcje reverse repo/buy sell back

2 022

3 285

3 840

16,9%

Pozostałe

11

16

17

8,4%

Depozyty klientów korporacyjnych, w tym:

22 017

24 893

29 203

17,3%

K1

8 062

7 189

12 111

68,5%

K2

8 781

9 507

9 455

-0,5%

K3

3 250

3 514

4 177

18,9%

Transakcje repo

1 882

4 628

3 395

-19,0%

Pozostałe

43

56

63

13,1%

Sieć dystrybucji

 

 

 

 

Centra doradcze (Projekt "Jednej sieci”)

-

-

1

 

"Lekkie" placówki (Projekt "Jednej sięci”)

-

-

2

 

Oddziały korporacyjne

29

29

29

 

Biura korporacyjne

19

18

18

 

prev next

Podsumowanie wyników segmentu

W 2014 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 499,9 mln zł, co oznacza spadek o 49,7 mln zł, tj. 9,0% w stosunku do poprzedniego roku.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – dekompozycja zysku brutto

 

   

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

721,6

683,8

-37,8

-5,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

335,1

381,9

46,8

14,0%

Przychody z tytułu dywidend

24,5

17,2

-7,3

-29,8%

Wynik na działalności handlowej

199,5

184,1

-15,4

-7,7%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

11,7

10,1

-1,6

-13,7%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

49,9

56,6

6,7

13,4%

Dochody łącznie

1 342,3

1 333,7

-8,6

-0,6%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-180,0

-188,2

-8,2

4,6%

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-612,7

-645,6

-32,9

5,4%

Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

549,6

499,9

-49,7

-9,0%

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 8,6 mln zł (-0,6%) do poziomu 1 333,7 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był mniejszy o 37,8 mln zł, tj. 5,2%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 46,8 mln zł, tj. 14,0% w stosunku do 2013 roku. W 2014 roku spadły przychody z tytułu dywidend, w wyniku wypłacenia niższej dywidendy przez PZU S.A.
 • Wzrost poziomu kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie, do kwoty 645,6 mln zł (wzrost o 32,9 mln zł, tj. 5,4%).
 • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów o 8,2 mln zł, tj. 4,6% w porównaniu do 2013 roku.

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2014 roku

2014 rok był okresem umiarkowanego, ale stabilnego ożywienia gospodarczego, który przełożył się na wzrost aktywności biznesowej ze strony dużych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, banki zmuszone były do prowadzenia swojej działalności w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych oraz obniżonych opłat interchange. Stan gospodarki pozytywnie wpłynął na wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych. Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 7,4% w porównaniu do końca 2013 roku, natomiast rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,1%. Na tym tle mBank prezentował wyższe dynamiki, co spowodowało wzrost udziałów rynkowych do 6,2% w kredytach oraz 8,8% w depozytach w porównaniu do odpowiednio 5,9% oraz 8,3%.

W 2014 roku Bank prowadził zintensyfikowane działania sprzedażowe, które przełożyły się na rekordową akwizycję klientów korporacyjnych - baza klientów korporacyjnych zwiększyła się o 1 454 firmy w porównaniu do grudnia 2013 roku i wyniosła 17 787 podmiotów.

Wysoka akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, która na koniec grudnia 2014 roku osiągnęła poziom 6 709 mln zł, co oznacza 13,9% wzrost rok do roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących stanowi bazę dla dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostu oraz zacieśnianie współpracy z klientami.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw jednym z kluczy do sukcesu biznesowego jest akwizycja -  systematyczna budowa bazy klientów jako potencjału do rozwoju długoterminowych i dochodowych relacji. Rok 2014 był rekordowy w historii w tej kategorii - Doradcy ds. MSP pozyskali 2 180 klientów. Baza klientów z segmentu K3 osiągnęła na koniec grudnia 2014 roku liczbę 10 805 klientów. Równocześnie ponad 220 wysoko dochodowych klientów przekazanych zostało do obsługi w segmentach K2 i K1.

W 2014 roku Bank realizował strategię wzrostu udziału w sektorze małych i średnich firm poprzez m.in. rozszerzenie oferty o dodatkowy, specjalistyczny produkt dla klientów z tego sektora, tj. „Pakiet elastyczny dla MSP”, który pozwala kompleksowo zarządzać finansami i korzystać z preferencyjnych warunków obsługi w obszarach najbardziej istotnych dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie Bank wdrożył nowy, uproszczony proces kredytowy dla klientów z tego segmentu. Istotnie do wzrostu pozycji mBanku na rynku MSP przyczyniła się przeprowadzona w 2014 roku kampania internetowa „Pieniądze zawsze na czas” skierowana do podmiotów z sektora MSP. Podjęte inicjatywy przełożyły się na rekordową akwizycję klientów w tym sektorze.

W ramach Pakietu elastycznego dostępne są 4 moduły: transakcyjny, finansowy, walutowy oraz dla grup. Elastyczność pakietu to nie tylko możliwość zbudowania różnych wariantów oferty z modułów, ale i zastosowanie elastyczności cenowej – bardziej korzystne dla klienta warunki realizacji przelewów przy rosnącej transakcyjności oraz korzystniejsze warunki prowadzenia rachunków przy zakontraktowanym określonym poziomie aktywności. Do końca grudnia 2014 roku udało się pozyskać z wykorzystaniem oferty pakietowej ponad 700 klientów, co oznacza, że więcej niż co drugi nowy klient z segmentu K3 rozpoczął współpracę z bankiem na bazie pakietu. 

Przeprowadzona w 2014 roku konsolidacja Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej przełożyła się na wzrost aktywności Banku na rynku emisji papierów dłużnych dla przedsiębiorstw. Środowisko niskich stóp procentowych dodatkowo sprzyjało rozwojowi tego rynku. Ponadto, działalność segmentu skoncentrowana była na intensyfikacji współpracy z niebankowymi instytucjami finansowymi oraz klientami z sektora rolno-spożywczego.

 8-1-reka

Bankowość transakcyjna dalej rośnie

 8-1-domy

Rekordowa akwizycja i wyniki w segmencie K3

 8-1-czlowiek

mSatysfakcja – bo głos klienta się liczy

 W 2014 roku w znacznym stopniu poprawiła się jakość obsługi klientów korporacyjnych mierzona wskaźnikiem rekomendacji NPS (ang. Net Promoter Score). Dla klientów, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, wskaźnik ten osiągnął poziom 26. Dla porównania – średni wskaźnik rynkowy, uzyskany z badania syndykatowego GfK Polonia „Monitor firm 2014”, osiągnął poziom 13 punktów.

Badania NPS są realizowane od 2010 roku i pozwalają zdobywać nową wiedzę i doświadczenie w tym obszarze. W 2014 roku mBank rozpoczął realizację projektu mSatysfakcja, który koncentruje się na słuchaniu „głosu klienta” i poprawie relacji z nim, a w następnej kolejności na analizie danych i kalkulacji najważniejszych wskaźników mierzących poziom satysfakcji klienta.

Na podstawie „głosu klienta” i opinii pracowników, czyli analizy wyników badań zrealizowanych w 2014 roku, wyłoniono 15 inicjatyw, których celem jest poprawa satysfakcji klientów korporacyjnych. Bank dąży do tego, aby informacje pozyskiwane od klientów w drodze badania satysfakcji wyznaczały kierunek zmian wewnętrznych procesów, procedur oraz funkcjonalności systemów IT.

W 2014 roku bankowość korporacyjna mBanku została doceniona przez wiele szanowanych instytucji badania i oceny usług bankowych. Prestiżowy magazyn Global Finance uznał mBank za najlepszy Bank w Polsce w zakresie trade finance z uwagi na wysoką jakość oferowanych usług finansowania handlu, innowacyjną ofertę produktową, wolumen transakcji oraz kompetencje pracowników odpowiedzialnych za obszar trade finance. W corocznym konkursie “World’s Best Internet Banks”, organizowanym przez ten magazyn, mBank CompanyNet uznano za najlepszy serwis transakcyjny dla klientów bankowości korporacyjnej w Polsce (uznanie ekspertów zyskał również serwis dla klientów detalicznych), a mBank CompanyMobile otrzymał wyróżnienia za najlepszą aplikację mobilną w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, po raz trzeci nagrodzona została platforma transakcyjna mBanku do wymiany walut. Ponadto, w opublikowanym przez „Euromoney” raporcie bankowość transakcyjna mBanku zajęła 3. miejsce w kategorii „Domestic Cash Manager Poland”, a karta przedpłacona „Atlas – Program Fachowiec” została uznana przez ekspertów za „Najlepszą lojalnościową polską kartę 2014 roku”. 

Oferowane produkty i usługi

Kredyty klientów korporacyjnych

Wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym mBanku (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec 2014 roku osiągnęła poziom 26 273 mln zł i była o 11,7% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2013 roku (23 522 mln zł).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw (kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 17 874 mln zł i była o 13,4% wyższa od poziomu z końca grudnia 2013 roku (15 765 mln zł). Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 7,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział akcji kredytowej mBanku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 6,2% wobec 5,9% na koniec grudnia 2013 roku. Wskaźnik kredytów do depozytów dla przedsiębiorstw w Banku na koniec 2014 roku wyniósł 86,3% i był znacząco niższy od poziomu rynkowego, który wyniósł 121,5%.

Wartość kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 1 324 mln zł w porównaniu 1 469 mln zł na koniec grudnia 2013 roku.

Depozyty klientów korporacyjnych

Wartość zgromadzonych w mBanku depozytów klientów korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec 2014 roku wyniosła 25 807 mln zł i była o 27,3% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2013 roku (20 265 mln zł).

Wartość depozytów bieżących klientów korporacyjnych mBanku na koniec 2014 roku wyniosła 6 709 mln zł i była o 13,9% wyższa od poziomu z końca grudnia 2013 roku (5 890 mln zł).

Wartość depozytów dla przedsiębiorstw (kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 20 709 mln zł i była o 15,2% wyższa od poziomu z końca 2013 roku (17 972 mln zł). W tym samym czasie rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,1%. Udział depozytów dla przedsiębiorstw w Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 8,8% wobec 8,3% na koniec grudnia 2013 roku.

Wartość depozytów jednostek samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 212 mln zł w porównaniu z 179 mln zł na koniec grudnia 2013 roku.

Finansowanie strukturalne, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne

W ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank oferuje finansowanie strukturyzowane i mezzanine, w tym w szczególności: finansowanie akwizycyjne, finansowanie projektów i finansowanie konsorcjalne. W 2014 roku Bank był istotnym uczestnikiem rynku i wziął udział w 47 produktach konsorcjalnych i bilateralnych. Łączna kwota nowego zaangażowania Banku z tytułu produktów konsorcjalnych i bilateralnych wyniosła 3 689 mln zł.

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

W marcu i lipcu 2014 roku Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nowe umowy dotyczące uruchomienia nowych linii kredytowych w łącznej wysokości 200 mln euro na finansowanie przedsięwzięć lub pokrycie zobowiązań związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (podmioty zatrudniające do 250 osób) oraz przedsiębiorstw mid cap (podmioty zatrudniające powyżej 250, ale mniej niż 3 tys. osób).

Gwarancja de minimis

W czerwcu 2014 roku został podpisany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aneks do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) zmieniający m.in. zasady wyliczania pomocy de minimis. Umowa PLD została zawarta w 2013 roku w ramach rządowego programu „Wspieranie Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczone są na gwarancje spłat kredytów obrotowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na mocy Umowy PLD wartość przyznanego mBankowi limitu gwarancji wynosi 900 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 634 mln zł (wzrost o 138% rok do roku).

Emisja papierów dłużnych dla klientów korporacyjnych

Od początku 2014 roku działalność związana z organizacją emisji dłużnych papierów wartościowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz banków została umiejscowiona w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Udział mBanku w rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec grudnia 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

 

Wartość niewykupionych papierów dłużnych banków, których emisję zrealizował mBank (z wyłączeniem obligacji „drogowych” BGK), wyniosła około 10 mld zł w porównaniu z 7,2 mld zł na koniec 2013 roku. Daje to mBankowi pozycję lidera, z udziałem w rynku na poziomie 34,3%. Największymi emisjami banków w 2014 roku było plasowanie obligacji o łącznej wartości 685 mln zł dla BGK oraz 515 mln zł dla Getin Noble Bank, aranżowane przez mBank. Inne duże transakcje, w których Bank brał udział to emisja listów zastawnych mBanku Hipotecznego o wartości 120,5 mln euro oraz 500 mln zł, emisje obligacji dla Banku Pocztowego (210 mln zł), Credit Agricole Bank Polska (263 mln zł) oraz Santander Bank (60 mln zł).

Na rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw Bank uplasował się na 3. pozycji z udziałem 12,9% rynku. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, tj. Tauron S.A. (583 mln zł), CCC S.A. (210 mln zł), Magellan S.A. (265 mln zł), Echo Investment S.A. (170,5 mln zł), WB Electronics (74 mln zł), Robyg SA (60 mln zł) oraz Elemental Holding S.A. (50 mln zł). Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia 2014 roku wyniosła około 6,8 mld zł wobec 5,1 mld zł na koniec 2013 roku.

Rozwój bankowości transakcyjnej

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

W 2014 roku, po raz pierwszy w historii, salda korporacyjnych rachunków bieżących przekroczyły równowartość 6 mld zł. Dynamiki produktów transakcyjnych w 2014 roku, w porównaniu z rokiem 2013, kształtowały się następująco:

 

   

Liczba przelewów krajowych wychodzących

+12,0%

Liczba transakcji przelewu masowego

+33,3%

Liczba wysłanych poleceń zapłaty

+11,6%

Liczba kart płatniczych

+21,5%

Obrót usług gotówkowych

+8,9%

Liczba przelewów zagranicznych i SEPA wysyłanych

+20,3%

Liczba przelewów zagranicznych i SEPA otrzymywanych

+23,7%

prev next

2014 rok to wprowadzenie do oferty mBanku ciekawych produktów transakcyjnych, takich jak:

 • Wpłata otwarta w placówkach Poczty Polskiej, która jest nowym rozwiązaniem umożliwiającym klientom wpłaty utargów na ich rachunki w mBanku. Klienci mogą dokonywać wpłat w szerokiej sieci placówek Poczty Polskiej w całym kraju (obecnie jest ich około 9 tys.).
 • Nowe funkcjonalności w mBank CompanyMobile z zakresu mPlatformy walutowej.
 • „Lekka” wersja platformy mBanku, która stanowi uzupełnienie usług dostępnych w aplikacji mBank CompanyMobile, pozwalając na dostęp z urządzeń mobilnych, także na starszych modelach telefonów, posiadających przeglądarki internetowe, ale nieposiadających systemów operacyjnych, na które dostępna jest aplikacja korporacyjnej bankowości mobilnej. Serwis zapewnia między innymi dostęp do informacji o rachunkach, historii obrotów oraz zleceń przychodzących i wychodzących.
 • Usługa wpłaty on-line polegająca na deklaracji przez klienta wartości wpłaty w internetowym systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, do uzgodnionej umownie godziny w danym dniu roboczym, w którym ma nastąpić wpłata zamknięta. Środki będą zaksięgowane na rachunku klienta od tej godziny i udostępnione z chwilą weryfikacji przez Bank zgodności zadeklarowanej przez klienta kwoty z kwotą faktycznie wpłaconą.
 • Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze w połączeniu z produktem Collect, w systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Dzięki takiemu połączeniu deweloper może zarządzać spływem należności w poszczególnych inwestycjach. Uzyskuje on dostęp do danych o wpłatach poszczególnych nabywców, może też gromadzić ich szczegółowe dane osobowe.
 • Elektroniczna wersja rachunku Escrow dla internetowego kantora wymiany walut. Jest to innowacyjne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo wymiany walut dla kantora internetowego. Bank oferuje elektroniczną wersję rachunku zastrzeżonego, dzięki której na platformie walutowej klienci kantorów mogą bezpiecznie dokonywać wysoko wolumenowej wymiany walut. Rozwiązanie pozwala za pomocą mobilnych kanałów dostępu do Banku akceptować daną transakcję wymiany walut przez wszystkie zainteresowane strony.

O dobrej jakości bankowości transakcyjnej mBanku świadczy przyznany przez magazyn finansowy Global Finance tytuł najlepszego dostawcy usług cash management w Polsce. W ramach konkursu „Best Treasury & Cash Management Providers 2015” mBank został wyróżniony w kategorii „Best Cash Management Provider in Poland”. Przy wyborze zwycięzcy Global Finance stosował wielopoziomowy proces oceny, na który składają się m.in. ankiety dla czytelników, opinie analityków, najwyższej kadry kierowniczej, specjalistów w zakresie technologii oraz niezależne badania.

8.2. Rynki Finansowe

Podsumowanie wyników segmentu Rynków Finansowych

W 2014 roku segment Rynków Finansowych odnotował zysk brutto w wysokości 129,5 mln zł w porównaniu do straty w 2013 roku.

Rynki Finansowe – dekompozycja zysku brutto

 

   

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

8,7

128,7

120,0

1379,3%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

-4,3

-7,0

-2,7

62,8%

Przychody z tytułu dywidend

0,0

0,2

0,2

-

Wynik na działalności handlowej

20,6

57,4

36,8

178,6%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

53,4

45,3

-8,1

-15,2%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

0,5

1,3

0,8

160,0%

Dochody łącznie

78,9

225,9

147,0

186,3%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

0,0

-1,1

-1,1

-

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-85,6

-95,3

-9,7

11,3%

Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych

-6,7

129,5

136,2

-

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Rynków Finansowych w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 147,0 mln zł (+186,3%) do poziomu 225,9 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był większy o 120,0 mln zł, zaś wynik na działalności handlowej był wyższy o 36,8 mln zł.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji do poziomu 95,3 mln zł (wzrost o 9,7 mln zł, tj. 11,3%).

Działalność segmentu Rynków Finansowych w 2014 roku

Począwszy od stycznia 2014 roku działania segmentu Rynków Finansowych obejmują:

 • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom Bankowości Korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takim jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom Private Banking;
 • zarządzanie płynnością oraz zarządzanie aktywami i zobowiązaniami mBanku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością przeprowadza się transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, repo i inne;
 • zarządzanie ryzykiem stóp procentowych i walutowym mBanku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe; obrót nieskarbowymi papierami wartościowymi;
 • usługi depozytariusza i powiernika w szczególności dla niebankowych instytucji finansowych;
 • nadzór nad działalnością domu maklerskiego w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi.

Działalność związana z organizacją emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów Bankowości Korporacyjnej i banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów zostały przeniesione do Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (poprzednio Klienci Korporacyjni i Instytucje). Działalność ta została opisana w sekcji 8.1. Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna.

 8-2-czlowiek

8-2-pomysly

 8-2-wspolpraca

 Rok 2014 w obszarze rynków finansowych upłynął na wzbogacaniu oferty produktowej, intensywnej pracy nad plasowaniem emisji obligacji oraz rozwijaniu cross-sellingu, zgodnie ze Strategią Grupy mBanku.

Duży nacisk został położony na rozwój unikalnych kompetencji związanych z zabezpieczaniem ryzyka surowców oraz poszerzanie oferty produktowej o nowe kategorie surowców i typy zawieranych transakcji. We współpracy z Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej zwiększona została dwukrotnie liczba klientów korzystających z oferty Banku.

Warto podkreślić również ponowne włączenie do oferty transakcji sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego oraz zawarte pierwsze transakcje, w tym z klientami segmentu największych korporacji (K1).

Dzięki aktywnej współpracy Pionu Rynków Finansowych z Pionem Bankowości Detalicznej została uruchomiona platforma walutowa dla klientów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (SME), a równolegle rozwijano platformę walutową dla klientów korporacyjnych, która zdobyła nagrodę Best Online Treasury Services przyznawaną przez magazyn Global Finance.

W 2014 roku mBank po raz trzeci zajął 1. pozycję w rankingu Indeksu Aktywności Dealerskiej Narodowego Banku Polskiego. Uzyskany przez Bank wynik uprawnia do zawarcia z NBP umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Ryku Pieniężnego w roku 2015.

Dochodowość z zawartych transakcji hedgingowych wzrosła w stosunku do 2013 roku w przybliżeniu o 30% i przekroczyła kwotę 13,5 mln zł (wartość nominalna zawartych transakcji wyniosła 1,3 mld zł). Największe pod względem wartości nominalnej transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej zawarte w 2014 roku to:

 • Sukcesja Fabryka Biznesu - 25,3 mln euro.
 • Netia - 162 mln zł.
 • EXPO XXI - 16,5 mln euro.
 • Devco, nominał transakcji 16 mln euro.

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych zostały przedstawione na poniższych wykresach.

 

Instytucje Finansowe

Do obszaru Rynków Finansowych zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m.in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku mBank posiadał 19 czynnych kredytów i pożyczek otrzymanych (w tym podporządkowanych) na równowartość 21 175 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 15 076 mln zł. W ciągu 2014 roku spłacono w terminie 3 kredyty we frankach szwajcarskich, 2 w dolarach amerykańskich i 1 w euro, łącznie na kwotę 4 061 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto 2 nowe kredyty w euro łącznie na kwotę 852 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 1 627 mln zł niższy niż na koniec 2013 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2013 roku spadek wyniósłby 327 mln zł.

Na koniec grudnia 2014 roku zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom wyniosło łącznie równowartość 1,52 mld zł. W portfelu Banku znajdowało się 30 krótko- i średnioterminowych czynnych kredytów udzielonych instytucjom finansowym z Polski oraz zagranicy.

Do sukcesów Departamentu Instytucji Finansowych w roku 2014 roku należą przede wszystkim:

 • Pozyskanie kolejnego, znaczącego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W 2014 roku Bank otrzymał 2 kredyty w wysokości 100 mln euro każdy. Biorąc pod uwagę dotychczasowy portfel, plasuje to mBank na 1. pozycji wśród kredytobiorców EBI w Polsce.
 • W 2014 roku udało się pozyskać kolejnych kilkanaście rachunków loro i utrzymać pozycję w czołówce polskich banków w zakresie obsługi rozliczeń w złotych.

Ponadto, w 2014 roku Departament Instytucji Finansowych wzorem lat ubiegłych aktywnie wspierał transakcje handlowe zawierane przez polskich eksporterów poprzez oferowanie finansowania krótkoterminowego instytucjom finansowym, głownie z Białorusi. Jednocześnie kontynuowano obsługę i oferowanie bankom z krajów WNP kredytów średnioterminowych zabezpieczonych polisą KUKE.

Usługi powiernicze w mBanku

Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

mBank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych. W ramach świadczenia usługi banku depozytariusza, mBank prowadzi rejestry aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz przeprowadza kontrolę wyceny ich aktywów.

W związku z przeprowadzoną na początku 2014 roku reformą emerytalną i będącym jej skutkiem przeniesieniem części aktywów funduszy emerytalnych do ZUS, wartość przechowywanych aktywów spadła w lutym o 17,3% w stosunku do grudnia 2013 roku. Jednakże dzięki pozyskaniu nowych klientów oraz wzrostowi wartości portfeli, udało się zmniejszyć ten spadek.

Rok 2014 był rekordowy pod względem aktywności klientów - liczba rozliczonych transakcji wzrosła o 16,6% w porównaniu z rokiem 2013.