5. Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2014 roku

5.1. Rachunek zysków i strat Grupy mBanku

Grupa mBanku zakończyła 2014 rok zyskiem brutto w wysokości 1 652,7 mln zł, wobec 1 517,7 mln zł zysku wypracowanego w 2013 roku (+135,0 mln zł, tj. 8,9%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 1 286,7 mln zł wobec 1 206,4 mln zł przed rokiem (+80,3 mln zł, tj. 6,7%).

Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Dochody łącznie 3 673,5 3 939,2 265,7 7,2%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  -477,8 -515,9 -38,1 8,0%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -1 678,0 -1 770,6 -92,6 5,5%
Zysk brutto  1 517,7 1 652,7 135,0 8,9%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 206,4 1 286,7 80,3 6,7%
         
ROA netto 1,1% 1,1%    
ROE brutto 16,5% 16,9%    
ROE netto 13,1% 13,1%    
Wskaźnik Koszty / Dochody 45,7% 44,9%    
Marża odsetkowa 2,2% 2,3%    
Wskaźnik Core Tier 1 / Współczynnik kapitału podstawowego* 14,2% 12,3%    
Współczynnik wypłacalności / Łączny współczynnik kapitałowy* 19,4% 14,7%    
prev next

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy mBanku w 2014 roku były:

 • Wzrost dochodów, których łączna wartość wyniosła 3 939,2 mln zł. Poprawie uległy dochody podstawowe tj. wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu opłat i prowizji, a także wynik na działalności handlowej.
 • Wzrost kosztów działalności (wraz z amortyzacją)w porównaniu do 2013 roku do poziomu 1 770,6 mln zł.
 • Poprawa efektywności mierzona relacją kosztów do dochodów, która wyniosła na koniec 2014 roku 44,9% w porównaniu z 45,7% na koniec 2013 roku.
 • Stabilne koszty ryzyka napoziomie 72 punktów bazowych, w porównaniu do 70 punktów bazowych w roku ubiegłym.
 • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiające się w:
  • Zwiększeniu bazy klientów indywidualnych Polsce, Czechach i na Słowacji oraz Orange Finanse do 4 689 tys. (+320 tys. klientów w porównaniu do końca 2013 roku);
  • Wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 17 787 klientów (+1 454 w porównaniu do końca 2013 roku).

Wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 9,3% w porównaniu do końca 2013 roku, zaś poziom depozytów wzrósł o 17,4%. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów uległ obniżeniu do 103,0% wobec 110,6% na koniec 2013 roku.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:

 • ROE brutto na poziomie 16,9% (wobec 16,5% na koniec 2013 roku).
 • ROE netto na poziomie 13,1% (wobec 13,1% na koniec 2013 roku).

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na wysokim poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 14,7% wobec 19,4% w poprzednim roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 osiągnął wartość 12,2% wobec 14,2% na koniec 2013 roku. Zmiana we wskaźnikach wypłacalności w 2014 roku wynika z implementacji metodologii Bazylei 3 (m.in. pomniejszania kapitału podstawowego o odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek za okres, za który nie ma zgody KNF na zaliczenie zysku do kapitału podstawowego Tier 1) oraz zatrzymania części zysku za 2013 rok.

Dochody Grupy mBanku

Wypracowany przez Grupę mBanku poziom dochodów w 2014 roku wyniósł 3 939,2 mln zł w porównaniu z 3 673,5 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 265,7 mln zł, tj. 7,2%. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji. W 2014 roku odnotowano także wyższy wynik na działalności handlowej.

Dochody Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Przychody z tytułu odsetek 3 950,0 3 956,3 6,3 0,2%
Koszty odsetek -1 724,2 -1 465,6 258,6 -15,0%
Wynik z tytułu odsetek 2 225,8 2 490,7 264,9 11,9%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 303,8 1 399,6 95,8 7,3%
Koszty z tytułu opłat i prowizji -469,1 -497,9 -28,8 6,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 834,7 901,7 67,0 8,0%
Przychody z tytułu dywidend 26,9 20,0 -6,9 -25,7%
Wynik na działalności handlowej 343,0 369,2 26,2 7,6%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 78,6 51,9 -26,7 -34,0%
Pozostałe przychody operacyjne 374,8 346,9 -27,9 -7,4%
Pozostałe koszty operacyjne -210,3 -241,2 -30,9 14,7%
Dochody łącznie 3 673,5 3 939,2 265,7 7,2%
prev next

Podobnie jak w 2013 roku, wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku w 2014 roku. Jego wartość wyniosła 2 490,7 mln zł wobec 2 225,8 mln w 2013 roku (+11,9%). Zmiana ta wynikała głównie ze spadku kosztów odsetkowych o 15,0%. Przychody z tytułu odsetek pozostały na stabilnym poziomie w porównaniu do 2013 roku, pomimo decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach referencyjnych stóp procentowych w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Poprawa wyniku z tytułu odsetek pozytywnie wpłynęła na marżę odsetkową generowaną przez Grupę mBanku. Jej poziom, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł 2,3% w porównaniu do 2,2% w 2013 roku.

Przeciętna stopa procentowa mBanku dla depozytów oraz kredytów została przedstawiona w poniższej tabeli.

Przeciętna stopa procentowa w mBanku

 

   
Przeciętna stopa procentowa w mBanku
  Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna mBank ogółem
(w Polsce i zagranicą)
  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Depozyty złotowe 3,6% 2,5% 1,6% 4,1% 2,4% 1,9% 3,8% 2,5% 1,7%
walutowe 0,9% 0,9% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 0,4%
Kredyty ogółem złotowe 9,8% 8,8% 8,1% 6,1% 4,5% 3,9% 7,5% 6,3% 5,8%
walutowe 2,1% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1%
Kredyty hipoteczne złotowe 6,1% 4,6% 4,3%            
walutowe 2,1% 2,0% 1,9%            
prev next

Głównym źródłem przychodów odsetkowych Grupy (71,6%) pozostawały kredyty i pożyczki. Pomimo niższych średniorocznych rynkowych stóp procentowych w 2014 roku, przychody z tego tytułu utrzymały się na stabilnym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 2 833,2 mln zł. Na utrzymanie poziomu przychodów odsetkowych z tytułu kredytów i pożyczek pozytywnie wpłynął wzrost wolumenu kredytów. W 2014 roku nastąpił spadek przychodów odsetkowych od inwestycyjnych papierów wartościowych o 47,6 mln zł, tj. 5,4% i wynikał on z niższych średnich rentowności obligacji skarbowych w 2014 roku. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wzrosły o 4,2 mln zł, tj. 9,6%, w wyniku wyższego wolumenu tych instrumentów. Jednocześnie nastąpił spadek przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych (-5,5 mln zł, tj. 7,0%).

Przychody z tytułu odsetek Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta
dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości
2 841,2 2 833,2 -8,0 -0,3%
Inwestycyjne papiery wartościowe 884,2 836,6 -47,6 -5,4%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 78,8 73,3 -5,5 -7,0%
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 43,7 47,9 4,2 9,6%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 88,6 138,1 49,5 55,9%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 0,2 18,4 18,2 9100,0%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 0,0 1,4 1,4 -
Pozostałe 13,3 7,4 -5,9 -44,4%
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 950,0 3 956,3 6,3 0,2%
prev next

Spadek kosztów odsetkowych w 2014 roku związany był głównie z niższymi kosztami z tytułu depozytów klientów (spadek o 241,8 mln zł, tj. 21,3%), co miało związek z niższymi średniorocznymi rynkowymi stopami procentowymi w tym okresie. Koszty odsetkowe z tytułu rozliczeń z bankami spadły o 64,0 mln zł, tj. 24,9%, czego główną przyczyną była spłata części pożyczek otrzymanych przez Bank od Grupy Commerzbanku. W 2014 roku zarejestrowano wzrost kosztów odsetkowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o 37,3 mln zł, tj. 19,4%, czego główną przyczyną było uplasowanie na rynku europejskich obligacji w kwocie 1 mld euro w ramach programu EMTN. Wynik z tytułu opłat i prowizji, który stanowił 22,9% dochodów Grupy mBanku, ukształtował się na wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wyniósł on 901,7 mln zł, co oznacza wzrost o 67,0 mln zł, tj. 8,0%.

Przychody z tytułu opłat i prowizji Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Prowizje za obsługę kart płatniczych 413,7 413,6 -0,1 0,0%
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 227,6 254,3 26,7 11,7%
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 106,6 112,6 6,0 5,6%
Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 91,6 90,5 -1,1 -1,2%
Prowizje za prowadzenie rachunków 155,0 157,5 2,5 1,6%
Prowizje za realizację przelewów 88,2 97,6 9,4 10,7%
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 37,9 46,6 8,7 23,0%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 77,4 92,3 14,9 19,3%
Prowizje z działalności powierniczej 19,4 21,1 1,7 8,8%
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z zarządzaniem 14,4 13,4 -1,0 -6,9%
Pozostałe 72,0 100,1 28,1 39,0%
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem  1 303,8 1 399,6 95,8 7,3%
prev next

Przychody prowizyjne uległy poprawie w ujęciu rocznym o 95,8 mln zł, tj. 7,3%. Prowizje za obsługę kart płatniczych pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2013 roku. Spadek opłat interchange, który został wprowadzony 1 lipca 2014 roku, został zrekompensowany wyższym wolumenem i liczbą transakcji bezgotówkowych. Wolumen i liczba transakcji bezgotówkowych w 2014 roku wzrosła o odpowiednio 18,5% i 29,7%. Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej wzrosły w wyniku większej sprzedaży kredytów niehipotecznych. Wraz z rosnącą bazą klientów i wyższą liczbą przeprowadzonych transakcji wzrosły prowizje za realizację przelewów (+10,7%). Przychody z tytułu działalności maklerskiej były mniejsze o 1,2%. Zmiana ta wynikała z niższego wolumenu transakcji na akcjach realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spadek o 12,3% w ujęciu rocznym).

W 2014 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 20,0 mln zł w porównaniu z 26,9 mln zł w 2013 roku. Spadek ten był związany z niższymi wpływami z dywidendy wypłaconej przez PZU S.A.

Wynik na działalności handlowej w 2014 roku wyniósł 369,2 mln zł i był wyższy o 26,2 mln zł, tj. 7,6% od wyniku z poprzedniego roku. Na poprawę w tej pozycji wpływ miał wzrost wyniku na pozostałej działalności handlowej (+75,7 mln zł, tj. 125,3%), który wynikał z lepszego wyniku zrealizowanego na instrumentach opartych na stopie procentowej. Wynik z pozycji wymiany był niższy niż w 2013 roku (spadek o 49,5 mln zł, tj. 17,5%) w wyniku niższej wyceny instrumentów CIRS.

Transakcje na inwestycyjnych papierach wartościowych w 2014 roku wygenerowały wynik na poziomie 51,9 mln zł w porównaniu do 78,6 mln zł w 2013 roku. Podobnie jak w 2013 roku, tak i w 2014 roku Grupa zrealizowała zyski na sprzedaży portfela obligacji skarbowych, jednak w 2013 roku dodatkowo zrealizowano zyski na sprzedaży akcji MasterCard i VISA w kwocie 13,4 mln zł.

Pozostałe dochody operacyjne (saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych) wyniosły w 2014 roku 105,7 mln zł i były niższe od osiągniętych w ubiegłym roku o 58,8 mln zł, tj. 35,7%. W 2014 roku odnotowano niższe przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania. W tym samym okresie, zostały zawiązane rezerwy na ryzyko prawne i operacyjne, zarówno w obszarze Bankowości Detalicznej jak i w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Dodatkowo Grupa mBanku zaksięgowała odpisy na posiadane przez Grupę nieruchomości.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 515,9 mln zł w 2014 roku, wobec 477,8 mln zł w 2013 roku, co oznacza wzrost o 38,1 mln zł, tj. 8,0%. W wyniku wzrostu odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek i wzrostu wolumenu kredytów, średnioroczny koszt ryzyka w 2014 pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Koszty ryzyka w 2014 roku wyniosły 72 punktów bazowych w porównaniu do 70 punktów bazowych zarejestrowanych w 2013 roku.

W obszarze Bankowości Detalicznej odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów wzrosły o 29,0 mln zł, tj. 9,7%. Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów zarejestrowano w obszarze Bankowości Detalicznej w Polsce i wynikał on ze stopniowej zmiany struktury kredytów w kierunku pożyczek konsumenckich oraz z proaktywnego zwiększania pokrycia portfela niepracującego rezerwami, przy stabilnym poziomie jakości aktywów.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Bankowość Detaliczna 297,7 326,7 29,0 9,7%
Korporacje i Rynki Finansowe 180,0 189,2 9,2 5,1%
Pozostałe 0,1 0,0 -0,1 -100,0%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów
i pożyczek razem
477,8 515,9 38,1 8,0%
prev next

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła w 2014 roku 189,2 mln zł wobec 180,0 mln zł w 2013 roku. W 2014 roku utworzono rezerwy na ekspozycje przedsiębiorstw narażonych na ryzyko geopolityczne w Europie Wschodniej. Koszty działalności Grupy mBanku W 2014 roku Grupa prowadziła działania mające na celu poprawę efektywności, jednocześnie inwestując w przyszły wzrost – prowadząc kampanie marketingowe oraz rozwijając inicjatywy strategiczne. Poziom kosztów działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 1 770,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu do 2013 roku.

Koszty działalności Grupy mBanku

W 2014 roku Grupa prowadziła działania mające na celu poprawę efektywności, jednocześnie inwestując w przyszły wzrost – prowadząc kampanie marketingowe oraz rozwijając inicjatywy strategiczne. Poziom kosztów działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 1 770,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu do 2013 roku.

Koszty działalności Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Koszty pracownicze 808,3 844,1 35,8 4,4%
Koszty rzeczowe 586,7 628,8 42,1 7,2%
Podatki i opłaty 30,0 29,8 -0,2 -0,7%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 58,2 70,8 12,6 21,6%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6,8 7,0 0,2 2,9%
Pozostałe 0,1 0,1 0,0 0,0%
Amortyzacja 187,9 190,0 2,1 1,1%
Koszty działalności Grupy mBanku 1 678,0 1 770,6 92,6 5,5%
Wskaźnik Koszty / Dochody 45,7% 44,9% - -
Zatrudnienie (w etatach) 6 073 6 318 244 4,0%
prev next

W 2014 roku koszty pracownicze były wyższe o 35,8 mln zł, tj. 4,4%. Zmiana ta wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń i jest konsekwencją wzrostu poziomu zatrudnienia w Grupie mBanku. Liczba etatów wzrosła z 6 073 na koniec 2013 roku do 6 318 etatów na koniec 2014 roku.

Koszty rzeczowe wzrosły w omawianym okresie o 40,9 mln zł, tj. 7,0%. W 2014 roku Grupa mBanku odnotowała wyższe koszty w obszarze marketingu, co było związane m.in. prowadzonymi kampaniami reklamowymi, zarówno w Polsce, jak i w Czechach i na Słowacji.

Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrosła w Grupie mBanku z 58,2 mln zł w 2013 roku do 70,8 mln zł w 2014 roku. Zmiana ta wynika z wprowadzenia dodatkowej opłaty ostrożnościowej na rzecz funduszu stabilizacyjnego, która została wprowadzona w listopadzie 2013 roku.

W 2014 roku zwiększeniu uległy koszty amortyzacji, czego powodem był wzrost amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w przychodach i kosztach Grupy mBanku przełożyły się na poprawę efektywności działania mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów. Na koniec 2014 roku wyniósł on 44,9% wobec 45,7% w roku ubiegłym.

Udział poszczególnych segmentów i linii biznesowych w wyniku finansowym

Dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej Grupy mBanku. Poniższa tabela prezentuje wyniki poszczególnych linii biznesowych w ramach Grupy mBanku.

Wyniki finansowe linii biznesowych Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Bankowość Detaliczna 958,2 1 063,7 105,5 11,0%
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 549,6 499,9 -49,7 -9,0%
Rynki Finansowe -6,7 129,5 136,2 -
Pozostałe 16,6 -40,4 -57,0 -
Zysk brutto Grupy mBanku 1 517,7 1 652,7 135,0 8,9%
prev next

Największy wkład w zysk brutto Grupy (64,4%) wniosła Bankowość Detaliczna. Wynik wypracowany w Pionie Korporacji i Rynków Finansowych stanowił 38,1% łącznej puli. Składały się na niego segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej z udziałem 30,2% oraz segment Rynków Finansowych z 7,8% udziałem.

 

5.2. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Zmiany w aktywach Grupy mBanku

W 2014 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 13 703,0 mln zł, tj. 13,1%. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 117 985,8 mln zł.

Zmiany roczne poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Aktywa Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 650,5 3 054,5 1 404,0 85,1%
Należności od banków 3 471,2 3 751,4 280,2 8,1%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 763,1 1 163,9 400,8 52,5%
Pochodne instrumenty finansowe 2 349,6 4 865,5 2 515,9 107,1%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 68 210,4 74 582,4 6 372,0 9,3%
Inwestycyjne papiery wartościowe 25 341,8 27 678,6 2 336,8 9,2%
Wartości niematerialne i prawne 455,3 465,6 10,3 2,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 709,6 717,4 7,8 1,1%
Pozostałe aktywa 1 331,3 1 706,5 375,2 28,2%
Aktywa Grupy mBanku 104 282,8 117 985,8 13 703,0 13,1%
prev next

Największy udział w strukturze bilansu Grupy na koniec 2014 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły one 63,2% sumy aktywów wobec 65,4% na koniec 2013 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom zwiększył się w stosunku do końca ubiegłego roku o 6 372,0 mln zł, tj. 9,3%.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym odnotowały wzrost o 3 252,6 mln zł, tj. 8,5%. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych wzrosła w ujęciu rocznym o 1 821,2 mln zł, tj. 6,3%, głównie ze względu na aktywną sprzedaż tych kredytów. W 2014 roku Grupa mBanku sprzedała kredyty hipoteczne o łącznej wartości 3 302,6 mln zł, co oznacza wzrost wolumenu sprzedaży o 58,4% w porównaniu do 2013 roku. W 2014 roku Grupa mBanku kontynuowała strategiczne wsparcie dla mBanku Hipotecznego i rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce zwiększając udział sprzedaży kredytów hipotecznych bezpośrednio przez mBank Hipoteczny. W 2014 roku mBank Hipoteczny sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 526,3 mln zł. Jednocześnie Grupa udzieliła 4 353,9 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi 16,7% wzrost sprzedaży. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosłyby o około 5,7%.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 38 307,9 41 560,5 3 252,6 8,5%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 29 475,3 32 841,0 3 365,7 11,4%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 2 178,0 1 924,4 -253,6 -11,6%
Inne należności 620,6 1 047,3 426,7 68,8%
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 70 581,8 77 373,2 6 791,4 9,6%
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna)  -2 371,4 -2 790,8 -419,4 17,7%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 68 210,4 74 582,4 6 372,0 9,3%
prev next

W tym samym okresie kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 3 365,7 mln zł, tj. 11,4%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o około 9,1%. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu był niższy o 253,6 mln zł, tj. o 11,6%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (23,5%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2014 roku zwiększyła się o 2 336,8 mln zł, tj. 9,2%. Portfel obligacji rządowych wzrósł w ujęciu rocznym o 21,5%, zaś portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny był mniejszy o 29,1%.

Łącznie, pozostałe pozycje aktywów w bilansie Grupy mBanku stanowiły 13,3% sumy bilansowej.

Zmiany w kapitałach i zobowiązaniach Grupy mBanku

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach Grupy w 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie.

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Zobowiązania wobec innych banków 19 224,2 13 383,8 -5 840,4 -30,4%
Pochodne instrumenty finansowe 2 459,7 4 719,1 2 259,4 91,9%
Zobowiązania wobec klientów 61 673,5 72 422,5 10 749,0 17,4%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 402,1 10 341,7 4 939,6 91,4%
Zobowiązania podporządkowane 3 762,8 4 127,7 364,9 9,7%
Pozostałe zobowiązania 1 504,1 1 918,0 413,9 27,5%
Zobowiązania razem 94 026,4 106 912,8 12 886,4 13,7%
Kapitały razem 10 256,4 11 073,0 816,6 8,0%
Zobowiązania i kapitały własne Grupy mBanku 104 282,8 117 985,8 13 703,0 13,1%
prev next

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku pozostały zobowiązania wobec klientów. Na koniec 2014 roku stanowiły one 61,4% zobowiązań i kapitałów razem wobec 59,1% na koniec 2013 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2014 roku zwiększyła się o 10 749,0 mln zł, tj. 17,4%, osiągając poziom 72 422,5 mln zł. Zmiana ta wynikała zarówno ze wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 5 484,2 mln zł, tj. 20,5%. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o około 28,8%.

Zobowiązania wobec klientów

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Klienci indywidualni 34 203,1 39 284,8 5 081,7 14,9%
Klienci korporacyjni 26 752,9 32 237,1 5 484,2 20,5%
Klienci sektora budżetowego 717,5 900,6 183,1 25,5%
Zobowiązania wobec klientów razem  61 673,5 72 422,5 10 749,0 17,4%
prev next

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 5 081,7 mln zł, tj. 14,9%. Wolumen środków klientów na rachunkach bieżących zwiększył się o 15,3%. Depozyty terminowe klientów indywidualnych wzrosły w ujęciu rocznym o 13,3%.

Zobowiązania wobec innych banków spadły w stosunku do końca ubiegłego roku o 5 840,4 mln zł, tj. 30,4% i wyniosły 13 383,8 mln zł na koniec 2014 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze spłaty kredytów w wysokości 850 mln franków szwajcarskich i 100 mln dolarów amerykańskich udzielonych przez Grupę Commerzbanku, jak również ze spadku wolumenu transakcji repo.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy mBanku z 5,2% na koniec 2013 roku do 8,8% na koniec 2014 roku. Główną przyczyną tej zmiany była emisja euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro.

W 2014 roku Bank wyemitował także na rynku polskim 10-letnie obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 750 mln zł.

Udział kapitałów własnych w zobowiązaniach i kapitałach Grupy mBanku wyniósł na koniec 2014 roku 9,4%, wobec 9,8% na koniec grudnia 2013 roku w wyniku zatrzymania części zysku netto.