15. Działalność na rzecz otoczenia

15.1. Fundacja mBanku

15-1-mfundacjaFundacja mBanku (mFundacja), która jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku została powołana w 1994 roku jako jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. Jej misją jest działanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką Banku.

W 2014 roku mFundacja zakończyła 20-lecie swojej działalności jako Fundacja BRE Banku. Wraz ze zmianą marki Banku, zmieniła się nazwa i strategia fundacji. mFundacja objęła nowy kierunek działań, wyrażony w strategii na lata 2012-2016 pod nazwą „m jak matematyka”. W jej centralnym punkcie znalazły się działania na rzecz edukacji matematycznej. mBank jest przekonany, że dzięki nowej strategii Fundacji, przyczyni się do rozwijania umiejętności matematycznych młodych Polaków. Uznając matematykę za fundament logicznego myślenia, chce rozwijać i stymulować myślenie matematyczne oraz pokazać, jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia.

Nową strategię realizowano poprzez 3 główne formy: dotacje, program grantowy „mPotęga” oraz stypendia „Mistrzowie matematyki”. Ich beneficjentami były dzieci, młodzież, ich rodzice i nauczyciele, a także szkoły, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe, które podejmują wysiłek przekazywania wiedzy matematycznej w sposób nieszablonowy i inspirujący.

Oprócz realizacji stałych programów, mFundacja angażowała się także we wsparcie programów wolontariatu pracowniczego oraz działań społecznych podejmowanych przez pracowników Banku.

Ponadto, w 2014 roku mFundacja zainicjowała i była partnerem akcji „Matematyka się liczy”, na łamach Gazety Wyborczej. W jej ramach organizowane były debaty z ekspertami, konkursy dla uczniów i nauczycieli oraz piknik matematyczny połączony z warsztatami dla dzieci i wykładami dla rodziców i nauczycieli na temat nowoczesnej i efektywnej edukacji matematycznej.  

Na realizację zadań statutowych mFundacji w 2014 roku wydatkowano łączną kwotę 2 250 tys. zł, a struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:

 

Działania na rzecz edukacji matematycznej

Program dotacji

Poprzez program mFundacja udziela jednorazowego wsparcia finansowego na projekty rozwojowe z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Nabór wniosków o dotacje trwa cały rok, a ich rozpatrywanie odbywa się raz w miesiącu. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz uczelnie. Projekty wsparte dotacją objęły blisko 60 tys. odbiorców bezpośrednich. Środki mFundacji pozwoliły na rozwój 22 różnorodnych projektów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, m.in.: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, warsztatów matematycznych „Matematyka dla smyka” dla przedszkolaków z gminy Babice, czy projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, promującego królewską grę jako narzędzie wspomagające rozwój kompetencji matematycznych w 250 polskich szkołach.  

Ponadto matematyczne talenty są wspierane finansowo poprzez:

  • Program grantowy „mPotęga”, mający na celu kształcenie umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. Program realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. W 2014 roku, w pierwszej edycji „mPotegi”, o grant mogły ubiegać się szkoły, organizacje społeczne, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Działania realizowane dzięki grantom „mPotęgi” dotarły do 5,5 tys. bezpośrednich beneficjentów.
  • Program stypendialny „Mistrzowie matematyki”, w którym stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym w dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka. Dzięki programowi, szansę na dalsze kształcenie otrzymują dzieci z różnych środowisk, zainteresowane matematyką i osiągające ponadprzeciętne wyniki w nauce. W 2014 roku fundacja wsparła edukację 68 stypendystów.

Wolontariat pracowniczy

mFundacja ułatwia pracownikom mBanku podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez wsparcie programu wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”, programu wolontariatu sportowego „Biegnijmy razem dla innych” oraz rozwój programu wolontariatu kompetencyjnego.

W 2014 roku, w programie wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego” ze środków mFundacji dofinansowano 21 projektów, w realizacji których uczestniczyło ponad 160 wolontariuszy – pracowników Banku wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Niezależnie od wolontariatu pracowniczego, Fundacja wsparła także wybrane działania społeczne, których inicjatorami byli pracownicy Banku.

Współpraca z Fundacją CASE 

Od 2005 roku mFundacja współpracuje również z Fundacją Naukową CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), współorganizując cykliczne seminaria oraz wydając towarzyszące im publikacje. CASE jest międzynarodowym, niezależnym centrum badawczym i doradczym, prowadzącym działalność non profit w zakresie transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Seminaria koncentrują się na kluczowych zagadnieniach sektora finansowego, finansów publicznych, unii monetarnej i innych bieżących, ważnych zagadnieniach polityki gospodarczej w Polsce i na świecie. W 2014 roku w ramach współpracy odbyło się 6 seminariów.

W 2015 roku mFundacja będzie kontynuować realizację strategii „m jak matematyka” poprzez rozwój istniejących programów i inicjowanie nowych.

15.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa

„Jutro należy do kobiet”

Od 2008 roku mBank organizuje cykl seminariów pt. „Jutro należy do kobiet” przeznaczonych dla klientek korporacyjnej części mBanku, zarządzających finansami w korporacjach, zasiadających w zarządach, właścicielek przedsiębiorstw. Częścią projektu są organizowane przez mBank spotkania z ekspertami, dyskusje oparte na wymianie informacji i inne przedsięwzięcia ułatwiające aktywnym zawodowo kobietom osiągnąć równowagę miedzy pracą a życiem prywatnym. Główne tematy spotkań zostały wybrane na podstawie sugestii przedstawionych przez uczestniczki internetowego kwestionariusza.

W 2014 roku odbyły się 3 spotkania w ramach projektu „Jutro należy do kobiet”.