11. Informacje dla inwestorów

 

 

Dane na temat akcji mBanku 

2013

2014

Cena akcji

500,0

498,0

Łączna liczba akcji

42 174 013

42 210 057

Wskaźnik P/E

17,5

16,3

Wskaźnik P/BV

2,1

1,9

Maksymalna cena akcji

568,0

545,0

Minimalna cena akcji

311,4

442,1

Kapitalizacja (mld zł)

21,1

21,0

Średni wolumen obrotu (mln zł)

11,9

12,8

Dywidenda na akcję

10,0

17,0

prev next

11.1. Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcjonariusze mBanku

Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w Banku. Na koniec 2014 roku Commerzbank AG posiadał 69,5% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Pozostałe 30,5% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych (głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne). Największym z nich był w 2014 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny, który przed dniem 10 grudnia 2014 roku posiadał 2 126 430 akcji mBanku, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Banku. W dniu 10 grudnia 2014 roku ING OFE poinformował, że w jego posiadaniu pozostało 2 085 679 akcji spółki, czyli 4,94% jej kapitału zakładowego.

Drugim znaczącym akcjonariuszem mBanku był AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE), który w 2014 roku również zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku poniżej 5%. Na dzień 30 lipca 2014 roku udział Aviva OFE w kapitale zakładowym mBanku wyniósł 4,996%.

Poniższe wykresy przedstawiają alokację geograficzną oraz typ inwestorów w akcje mBanku na koniec 2014 roku.

 

Notowania akcji mBanku w 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku akcje mBanku charakteryzowały następujące parametry:

  • Wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł.
  • Zarejestrowany kapitał akcyjny: 168 840 tys. zł, w całości opłacony.
  • Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1992 roku.
  • Akcje Banku są składową indeksów GPW: WIG, WIG-Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.

W 2014 roku liczba akcji mBanku wzrosła łącznie o 36 044 akcji wyemitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 144,2 tys. zł.

Notowania akcji mBanku w 2014 roku należy analizować w kontekście sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych giełdach światowych.

W 2014 roku główne indeksy na GPW w Warszawie: WIG i WIG20 nie zanotowały większych zmian. Indeks szerokiego rynku wzrósł nieznacznie o 0,3%, zaś indeks WIG20 obniżył się o 3,5%. Najbardziej zyskał indeks 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW- mWIG40, który w ciągu roku wzrósł o 4,1%. Zdecydowanie gorzej radziły sobie walory najmniejszych spółek- WIG250, wycofany z końcem 2014 roku, obniżył się o 16,8%. Indeks WIG-Banki spadł w ciągu roku o 0,7%.

Oznacza to, że warszawski parkiet ominęła hossa odnotowana na rynku amerykańskim, gdzie w 2014 roku indeks S&P500 wzrósł o 12,7%, Dow Jones Industrial o 8,8%, a Nasdaq Composite o 14,8%. Tokijski indeks Nikkei225 zyskał na wartości 7,1%. Na tym tle gorzej wypadły giełdy europejskie - we Frankfurcie (DAX +2,7%), Paryżu (CAC40 -0,5%) i Londynie (FTSE250 +0,9%). Indeks EURO STOXX 50 grupujący 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy Euro na koniec 2014 roku był o 1,2% wyższy niż przed rokiem. Natomiast EURO STOXX Banks Index w 2014 roku obniżył się o 4,9%.

U źródeł względnej stagnacji na GPW w 2014 roku leżą zarówno czynniki wewnętrzne, jak zewnętrzne.

W 2014 roku nastąpiła zmiana układu sił na GPW. Demontaż otwartych funduszy emerytalnych spowodował spadek popytu na polskie akcje ze strony największych krajowych inwestorów, co w największym stopniu odczuły małe i średnie spółki. Jednocześnie przepływ kapitału na rynek akcji skutecznie blokowała trwająca przez cały rok hossa na rynku obligacji skarbowych, do czego przyczyniła się presja deflacyjna w Polsce i w innych krajach Europy oraz strategia lokowania kapitału w bardziej bezpieczne aktywa w obliczu napiętej sytuacji na Wschodzie.

Ograniczony przepływ kapitału z zewnątrz na warszawską giełdę to skutek przede wszystkim podwyższonego ryzyka inwestycyjnego w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim oraz konsekwencja relatywnie silnego i stabilnego złotego, co wpłynęło na mniejszą atrakcyjność akcji polskich spółek dla inwestorów zagranicznych.

Notowania akcji mBanku na GPW w 2014 roku nie odbiegały znacząco od zachowania głównych indeksów giełdowych. Kurs zamknięcia akcji mBanku w dniu ostatniej sesji giełdowej w 2014 roku (30 grudnia) wyniósł 498,0 zł. W porównaniu z notowaniami na ostatniej sesji 2013 roku (500 zł) oznacza to spadek o 0,4%, a w relacji do urealnionego, skorygowanego o dywidendę kursu mBanku z końca 2013 roku - wzrost o 3,0%. Minimalny kurs akcji mBanku odnotowano 12 sierpnia 2014 roku (442,1 zł), a maksymalny kurs został osiągnięty 28 lutego 2014 roku (545,0 zł).

Kapitalizacja Spółki na koniec 2014 roku wyniosła 21,0 mld zł (4,9 mld euro).

 

Notowania akcji mBanku na tle indeksów WIG-Banki i EURO STOXX Banks w 2014 roku

 

Zmiana

2013

I kw. 2014

II kw. 2014

III kw. 2014

IV kw. 2014

2014

mBank

+53,4%

+7,8%

-6,3%

-2,6%

+1,2%

-0,4%

Indeks WIG-Banki

+20,5%

+9,2%

-7,1%

+7,0%

-8,4%

-0,7%

EURO STOXX Banks Index

+25,9%

+9,8%

-5,6%

+1,8%

-9,9%

-4,9%

prev next

11.2. Ratingi mBanku i spółek Grupy

Ocena wiarygodności finansowej mBanku

mBank posiada umowy ratingowe z agencjami Fitch Ratings (Fitch) i Standard & Poor’s Ratings Services (S&P’s). Oceny przyznane przez te agencję w 2014 roku przestawione są w poniższej tabeli.

 

 

Fitch – stan na 31 grudnia 2014 roku

mBank

Commerzbank AG

Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR)

A

A+

Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)

F1

F1+

Viability rating

bbb-

bbb

Rating wsparcia

1

1

Perspektywa ratingu długoterminowego

negatywna

negatywna

Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

A; F1

-

Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France w latach 2012-2014

A

-

S&P’s – stan na 31 grudnia 2014 roku

mBank

Commerzbank AG

Długookresowa ocena depozytów

BBB+

A-

Rating krótkoterminowy

A-2

A-2

Ocena samodzielna (Stand Alone Credit Profile)

bbb-

bbb-

Perspektywa ratingu długoterminowego

negatywna

negatywna

Rating dla Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

BBB+

-

Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France w latach 2012-2014

BBB+

-

prev next

W dniu 27 marca 2014 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej (ang. long-term foreign currency Issuer Default Rating) na poziomie „A”, zmieniając jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Korekta perspektywy ratingu mBanku była skutkiem zmiany perspektywy ratingu długookresowego Commerzbanku na negatywną. Nastąpiło to w wyniku prowadzonego przez agencję Fitch globalnego przeglądu ocen wsparcia ze strony państwa dla banków europejskich.

W dniu 19 maja 2014 roku agencja Fitch ponownie potwierdziła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej na poziomie „A” z perspektywą negatywną. Jest to poziom wyższy niż rating dla długoterminowego długu Polski w walucie zagranicznej, który wynosi „A-”. Na samodzielny rating mBanku, czyli na „viability rating“, w opinii Fitch wpływa pozycja mBanku w polskim sektorze bankowym, ograniczony apetyt na ryzyko, solidne wyniki finansowe, wysoka kapitalizacja oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne. Za czynniki ryzyka agencja uznaje ciągle wysoki, choć stopniowo malejący, udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym mBanku oraz znaczącą skalę potrzeb w zakresie refinansowania w walutach obcych. Rating długoterminowy mBanku odzwierciedla bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony Commerzbanku. Z kolei rating długoterminowy Commerzbanku uwzględnia potencjalne wsparcie ze strony państwa niemieckiego. W związku z wejściem w życie dyrektywy BRRD (ang. Bank Recovery and Resolution Directive), która ogranicza do minimum możliwości wsparcia upadającego banku ze środków publicznych, według agencji Fitch prawdopodobne jest obniżenie w I półroczu 2015 roku ratingu długoterminowego Commerzbanku do poziomu jego „viability rating”, co pociągnie za sobą analogiczną akcję ratingową w stosunku do mBanku.  

Oceny mBanku przez S&P’s i perspektywa ratingu w 2014 roku nie uległy zmianie. Rating długookresowy mBanku „BBB+” jest o 1 oczko niższy niż ocena wiarygodności kredytowej Polski dla waluty zagranicznej („A-”). Dnia 3 lutego 2015 roku, agencja S&P’s umieściła rating długoterminowy i krótkoterminowy mBanku na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia („CreditWatch with negative implications”) w następstwie wprowadzenia na tę listę ratingu Commerzbanku.

Zgodnie z opinią kredytową S&P’s z dnia 6 czerwca 2014 roku rating mBanku „BBB+” jest wypadkową poziomu referencyjnego („kotwicy”) „bbb-” dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz opinii agencji, m.in. na temat „adekwatnej” pozycji biznesowej Banku, „adekwatnej” pozycji kapitałowej i dochodowości, „adekwatnej” oceny ryzyka oraz płynności. Za najważniejsze mocne strony mBanku agencja uznaje wysoką rentowność skorygowaną o ryzyko oraz ugruntowaną pozycję rynkową ze zrównoważonym wkładem bankowości detalicznej i korporacyjnej. Pozytywny wpływ na rating długoterminowy mBanku ma potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku. Według S&P’s na poziom ratingu mBanku ograniczająco wpływają następujące czynniki: portfel kredytów hipotecznych w walucie obcej, wyższy niż w grupie rówieśniczej wskaźnik kredytów do depozytów oraz uzależnienie od finansowania hurtowego.

Obok ratingów na zlecenie Fitch i S&P’s, mBank posiada także rating agencji Moody’s Investors Service przyznany w oparciu o publicznie dostępne informacje jako podmiotowi nieuczestniczącemu w procesie ratingowym. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku oceny Moody’s przestawiały się jak poniżej:

  • Długookresowa ocena depozytów: Baa3 z perspektywą negatywną (Commerzbank: Baa1).
  • Rating krótkoterminowy: Prime-3 (Commerzbank: Prime-2).
  • Baseline Credit Assesment: ba2 (Commerzbank: ba1) oraz rating siły finansowej (BFSR): D (Commerzbank: D+).

W dniu 29 maja 2014 roku agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu długoterminowego do negatywnej dla ponad 80 banków europejskich, w tym dla Commerzbanku i dla mBanku. Działanie Moody's było reakcją na formalne przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dyrektyw BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) i SRM (Single Resolution Mechanism), co może spowodować negatywne implikacje dla ratingu wsparcia.

Ratingi mBanku Hipotecznego S.A. i mLeasing Sp. z o.o.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku spółki mBank Hipoteczny i mLeasing posiadały następujące oceny ratingowe agencji Fitch:

 

Fitch Ratings – oceny mBanku Hipotecznego i mLeasing

Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR)

A (perspektywa negatywna)

Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)

F1

Rating wsparcia

1

prev next

Oceny te zostały podtrzymane w dniu 19 maja 2014 roku. Ponadto, publiczne i hipoteczne listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny posiadają ocenę „A”.

11.3. Relacje Inwestorskie mBanku

Zespół Relacji Inwestorskich mBanku jest odpowiedzialny za komunikację z inwestorami zarówno w akcje mBanku, jak i instrumenty dłużne, oraz analitykami. Zgodnie z polityką przejrzystości, zespół dba o to, aby zainteresowane strony otrzymywały właściwe i kompletne informacje o Grupie mBanku.

mBank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. W 2014 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w 4 konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach Banku. Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwestorzy instytucjonalni mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lub grupowych spotkaniach z Prezesem Zarządu w celu omówienia interesujących ich zagadnień dotyczących Grupy oraz jej wyników (ponad 20 spotkań z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi).

Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2014 roku mBank uczestniczył w 2 konferencjach w Warszawie, 7 zagranicznych konferencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz zorganizował 4 zagraniczne roadshow w Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach skandynawskich oraz Stanach Zjednoczonych.

Ponadto, analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny newsletter oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Jak co roku, odbyły się również 2 przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi.

W 2014 roku została udostępniona nowa, odświeżona, bardziej przyjazna wersja internetowego serwisu relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/). Nowy serwis został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o odbiorcach, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. Wszystkie dotychczasowe informacje o Grupie mBanku zawarte na stronie, m.in. o wynikach finansowych, akcjonariacie, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji mBanku na GPW, a także raporty okresowe, bieżące oraz konsensus prognozowanych wyników Grupy zostały pogrupowane tematycznie i w kolejności ich istotności dla odbiorcy. Uruchomiona została również nowa edukacyjna część serwisu,   przeznaczona dla potencjalnych inwestorów - „Dla nowych inwestorów”.

11.3.1.      Rekomendacje analityków

Grupa mBanku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki i brokerów. mBank znajduje się na liście obserwacyjnej kilkunastu krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają swoje rekomendacje dla akcji mBanku. Należą do nich: Citi Investment Research (DM Banku Handlowego), Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Millennium DM, BoA Merrill Lynch, Raiffeisen Centrobank, Unicredit CAIB Polska, ING Securities, Espirito Santo Investment Bank Poland, Wood & Company, J.P. Morgan, Keefe, Bruyette & Woods, DM PKO BP, DM BZ WBK, DI Investors, Ipopema Securities, Noble Securities, Trigon DM, Erste Securities Polska i DM BOŚ. W 2014 roku do grupy analityków monitorujących akcje mBanku dołączył Trigon DM, natomiast Morgan Stanley zaprzestał wydawania rekomendacji na temat mBanku.

Na koniec 2014 roku struktura rekomendacji dla akcji mBanku przedstawiała się następująco:

Aktualny konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2014-2015 znajduje się na stronie mBanku: http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/akcje-mbank/konsensus.html.