10. Działalność spółek Grupy mBanku

10.1. Podsumowanie wyników spółek Grupy mBanku

W 2014 roku łączne jednostkowe wyniki brutto spółek Grupy mBanku wyniosły 183,1 mln zł wobec 211,8 mln zł rok wcześniej (wyłączając transakcje wewnątrzgrupowe i dywidendy, tj. dywidendę wypłaconą przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. do Aspiro S.A., wynik na sprzedaży spółek BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.).

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem.

 

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

BRE Ubezpieczenia

61,6

53,5

-8,1

-13,1%

mLeasing

64,4

45,9

-18,5

-28,7%

mBank Hipoteczny

7,2

25,5

18,3

254,2%

mFaktoring

18,5

20,0

1,5

8,1%

Dom Maklerski mBanku

25,0

19,5

-5,5

-22,0%

mWealth Management

16,7

18,5

1,8

10,8%

mLocum

16,2

16,7

0,5

3,1%

Aspiro

0,3

16,4

16,1

5 366,6%

Pozostałe

1,9

-32,9

-34,8

-1 831,6%

Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem

211,8

183,1

-28,7

-13,6%

prev next

Swoje wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku poprawiły m.in. mFaktoring, mWealth Management, mBank Hipoteczny i mLocum.

10.2. Działalność biznesowa wybranych spółek

 10-2-bre-ubezpieczenia

Stworzona od podstaw działalność ubezpieczeniowa mBanku

Oferta produktów bancassurance oraz stand-alone

Wysoki stopień integracji z mBankiem

W roku 2014 Grupa BRE Ubezpieczenia kontynuowała działania związane z reorganizacją swojej struktury, zmierzające do wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego spółki BRE Ubezpieczenia TUiR. W ich wyniku 100% udziałów spółek BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz BRE Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. nabyła spółka Aspiro. W dalszej kolejności, spółka Aspiro podpisała 11 września umowę z AXA dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR. W ramach transakcji, po uzyskaniu wymaganych zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zgoda została otrzymana 13 listopada 2014 roku) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, zostaną również podpisane umowy regulujące współpracę z podmiotami z Grupy mBanku / z Bankiem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych. Umowy obowiązywać będą przez co najmniej 10 lat. Więcej o współpracy z Grupą AXA w sekcji 2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku.

W 2014 roku w zakresie biznesu direct odnotowano spadek składki o 5,9% do poziomu 144,9 mln zł w porównaniu z 2013 rokiem. W obszarze bancassurance składka wyniosła 151,5 mln zł, co oznacza 860,8% wzrost w stosunku do 2013 roku. Odnotowany wzrost jest związany głównie z ubezpieczeniami spłaty kredytów hipotecznych oraz gotówkowych i samochodowych (wzrost odpowiednio o 42,0 mln zł,  28,2% rok do roku). Wzrost jest wynikiem zaprzestania sprzedaży tych produktów za pośrednictwem towarzystw trzecich.

Oprócz ubezpieczeń spłaty kredytu  w 2014 roku oferta produktowa spółki została rozszerzona m.in. o ubezpieczenie zakupów internetowych dla osób fizycznych i Ubezpieczenie PLUS dla Klientów EURO-net sp. z o.o.

Grupa BRE Ubezpieczenia (łącznie z wynikiem spółek BRE Agent Ubezpieczeniowy i BRE Ubezpieczenia za 7 miesięcy 2014 roku) wypracowała wynik brutto w wysokości 83,4 mln zł, co oznacza wzrost o 21,8 mln zł w stosunku do 2013 roku. Poprawa wyniku była możliwa m.in. dzięki uzyskaniu większego wolumenu w obszarze bancassurance oraz restrykcyjnej polityce kosztowej.

10-2-mleasing

Oferta finansowania w formie leasingu, pożyczki oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową

I miejsce na rynku leasingu nieruchomości

III miejsce na rynku leasingu w Polsce

W 2014 roku spółka zajęła 3. miejsce na rynku leasingu w Polsce. Wartość umów zawartych w 2014 roku wyniosła 3,2 mld zł w porównaniu do 2,4 mld zł rok wcześniej (+29,3% rok do roku). Zwiększenie popytu w 2014 roku znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży wyższym niż w 2013 roku, głównie ze względu na wzrost w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Spółka w 2014 roku zajęła 3. miejsce pod względem wolumenu zawartych umów łącznie (ruchomości + nieruchomości), w tym 3. miejsce w ruchomościach oraz 1. miejsce w nieruchomościach.

Wynik brutto mLeasing w 2014 roku wyniósł 45,9 mln zł, co oznacza 6,5% wzrost rok do roku bez uwzględniania jednorazowego wpływu z tytułu zwrotu VAT w 2013 roku (z uwzględnieniem jednorazowego wpływu zwrotu VAT wynik brutto spadł o 28,7%)

W IV kwartale 2014 roku, w ramach realizacji Strategii „Jednego Banku” i tworzenia kompleksowej oferty dla klientów, kontynuowano program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla klientów firmowych mBanku, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasingu pozwoliły na sfinansowanie przez mLeasing w 2014 roku środków trwałych pozyskanych z udziałem Bankowości Detalicznej w wysokości 262,7 mln zł liczonych według ich cen zakupu.

Poniższy wykres przedstawia wartość umów leasingowych zawartych w ramach projektu „Leasing w Detalu”.

 

 10-2-bank-hipoteczny

Największy bank hipoteczny w Polsce

Oferta obejmuje finansowanie inwestycji komercyjnych, sektora publicznego oraz klientów indywidualnych, analizy rynku i usługi doradcze dla inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych

Największy w kraju emitent listów zastawnych - 73% udział w rynku. Wartość papierów
w obrocie – ponad 3 mld zł

Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego (mBH) według stanu na koniec 2014 roku wyniósł 5,4 mld zł (tj. +31,3% w porównaniu do końca 2013 roku). Zmiana wynikała z systematycznego wzrostu portfela nowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych Grupy mBanku. Ponadto w ramach realizacji strategii, w październiku mBank Hipoteczny nabył od mBanku wierzytelności o wartości nominalnej około 338 mln zł (301 mln zł - poolingowe kredyty detaliczne; 37 mln zł wierzytelności korporacyjne). Dodatkowo na uwagę zasługuje wynik efektywnej sprzedaży kredytów komercyjnych w 2014 roku.

Rok 2014 był okresem wzmożonej aktywności mBH na rynku dłużnych papierów wartościowych. W trakcie roku mBH uplasował 8 serii hipotecznych listów zastawnych. Łączna wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych wyniosła 1,0 mld zł. Tym samym, z powodzeniem zrealizowany został cel emisji 1,0 mld zł listów zastawnych zaplanowany na 2014 rok.

Z punktu widzenia działalności emisyjnej był to najlepszy rok w dotychczasowej, 15-letniej historii mBH. Odnosi się to zarówno do liczby wyemitowanych serii listów zastawnych oraz ich łącznej wartości. Pierwszy raz od powstania Banku, wartość listów zastawnych wyemitowanych przez mBH oraz pozostających w obrocie na rynku przekroczyła równowartość 3 mld zł.

Analizując poszczególne serie, należy zwrócić uwagę na istotną zmianę parametrów emisyjnych nowych serii listów zastawnych wprowadzanych do obrotu. Dotychczasowe emisje denominowane przede wszystkim w złotych charakteryzowały się relatywnie krótkimi okresami do zapadalności, zaś oprocentowanie oparte było o zmienną stopę procentową. W porównaniu do emisji z lat ubiegłych nastąpiła istotna zmiana w polityce Banku, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie finansowania oraz refinansowanie długoterminowych kredytów hipotecznych. Główny nacisk położony został na redukcję niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów, redukcję niedopasowania walutowego oraz istotne obniżenie kosztów pozyskiwanego finansowania.

Pod koniec lutego 2014 roku, mBH dokonał pierwszej emisji 15-letnich hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro. Jest to jeden z najdłuższych terminów zapadalności wśród korporacyjnych papierów dłużnych wyemitowanych przez polskich emitentów w historii. Sukces tej emisji nie miał charakteru jednorazowego, czego dowodem są kolejne dwie 15-letnie emisje hipotecznych listów zastawnych. Każda kolejna seria spotkała się z rosnącym popytem inwestorów zagranicznych, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wartości nominalnej emitowanych listów zastawnych z 8,0 mln euro do 20,0 mln euro.

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku mBH przeprowadził emisje 2 serii hipotecznych listów zastawnych denominowanych w złotych. Pierwotnie Bank planował wyemitować do 200 mln zł listów zastawnych serii HPA22. Z uwagi na duże zainteresowanie krajowych podmiotów rynku finansowego, mBH zdecydował się podnieść wartość nominalną serii HPA22 do 300 mln zł oraz przystąpił do emisji serii HPA23. W efekcie, mBank Hipoteczny pozyskał środki o łącznej wartości 500 mln zł. Jest to największa oferta sprzedaży listów zastawnych w dotychczasowej historii bankowości hipotecznej w Polsce.

Wykorzystując pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych mBH pozyskał dodatkowo 70 mln euro w ramach 2 transakcji przeprowadzonych w IV kwartale 2014 roku. Tabela przedstawiająca emisje mBH znajduje się w rozdziale 6. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

W porównaniu z poprzednimi emisjami sukces zrealizowanych w 2014 roku transakcji należy rozpatrywać w kontekście spadku rynkowych stóp procentowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu do zapadalności instrumentów. Przekłada się to na istotne obniżenie kosztu finansowania oraz lepsze dopasowanie struktury terminowej oraz walutowej aktywów z zobowiązaniami Banku.

10-2-mfaktoring

Faktoring krajowy i eksportowy z regresem, faktoring bez regresu oraz gwarancje importowe

20 lat obecności na rynku, jeden z pionierów faktoringu w Polsce

VII pozycja na rynku usług faktoringowych z 7,9% udziałem w obrotach

Wzrost obrotów w branży faktoringowej w 2014 roku wyniósł 17,31% (według danych Polskiego Związku Faktorów), a  wartość sfinansowanych faktur 114,4 mld zł.

Wartość obrotów mFaktoringu na koniec 2014 roku osiągnęła 9,0 mld zł (+13,1% rok do roku), co pozwoliło spółce zakończyć rok na 7. miejscu wśród firm oferujących usługi faktoringowe. Zysk brutto spółki wyniósł 20,0 mln zł (+8,2% rok do roku).

10-2-dom-maklerski

Kompleksowa oferta usług maklerskich i rynku kapitałowego dla klientów indywidualnych
i instytucji oraz emisje

Największa liczba rachunków maklerskich na polskim rynku oraz obsługa blisko 300 tys. klientów

3,9% udział w rynku akcji i IX miejsce na rynku

18,0% udział w rynku transakcji terminowych i II miejsce na rynku

17,9% udział w rynku opcji i III miejsce na rynku

Dom Maklerski mBanku (mDM) jest firmą świadczącą usługi maklerskie dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów detalicznych. Za pośrednictwem mDM transakcje klientów są realizowane na rynkach regulowanych w Polsce i za granicą jak też na rynku FOREX / CFD.

Na koniec 2014 roku liczba klientów mDM wyniosła 294,3 tys. i była o 2,4 tys. większa w porównaniu z rokiem 2013.

W 2014 roku mDM (jako oferujący) przeprowadził IPO 3 spółek: Prime Car Management (209 mln zł), Polwax (57 mln zł), Skarbiec Holding SA (44 mln zł), 2 oferty SPO spółek Ursus (30 mln zł) i Work Service (83 mln zł), 2 publiczne emisje obligacji spółki Best (45 i 50 mln zł), publiczną emisję certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez KBC TFI (25 mln zł) oraz 2 wtórne oferty typu ABB spółek In Data i Work Service.

Udział mDM w obrotach na GPW na rynku akcji wyniósł 3,9%, co zagwarantowało 9. miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych mDM zajął 2. pozycję z udziałem na poziomie 18,0%, a na rynku opcji pozycję 3. z udziałem 17,9%.

W 2014 roku mDM osiągnął zysk brutto w wysokości 19,5 mln zł, o 22,0% niższy  w porównaniu do 2013 roku (25,0 mln zł), co było wynikiem niższego poziomu przychodów z prowizji od klientów i operacji na rachunek własny na GPW, jak również zredukowanej aktywności na rynku.

10-2-wealth-management

Usługi Private Banking & Wealth Management

Kompleksowe zarządzanie majątkiem, obsługa przez ekspertów spółki
oraz wyspecjalizowanych doradców podmiotów współpracujących

Bankowość prywatna mBanku po raz szósty uznana za najlepszą w Polsce przez Euromoney Magazine

W 2014 roku spółka rozwijała usługi kompleksowego zarządzania majątkiem, w tym doradztwa inwestycyjnego i asset management. Aktywa zarządzane przez spółkę rosły osiągając poziom 5,1 mld zł na koniec 2014 roku, co w porównaniu do końca roku 2013 stanowi 8,1% wzrost, a aktywa w doradztwie inwestycyjnym w porównaniu do końca roku 2013 wzrosły o 4,1% i wyniosły 734,5 mln zł.

W 2014 roku spółka wypracowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 36,6 mln zł, tj. o 7,5% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Wypracowany zysk brutto wyniósł 18,5 mln zł wobec 16,7 mln zł w 2013 roku.

Zwieńczeniem sukcesów spółki oraz potwierdzeniem najwyższej jakości usług jest otrzymanie po raz 7. nagrody prestiżowego magazynu Euromoney za najlepszą ofertę private banking i wealth management w Polsce.

10-2-mlocum

Wiodący na rynku deweloper

Działalność w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Sopocie

Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich

mLocum jest spółką developerską, działającą na pierwotnym rynku nieruchomości. Spółka realizuje projekty mieszkaniowe w największych miastach Polski, tj. Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Sopocie. W 2014 roku spółka sprzedała 240 mieszkań, podczas gdy w 2013 roku było to 290 lokali.

Zysk brutto spółki za 2014 rok wyniósł 16,7 mln zł wobec 16,2 mln zł w 2013 roku. Poprawa wyniku wynikała z poprawy koniunktury na rynku pierwotnym rynku mieszkaniowym, a w konsekwencji poprawy marży na zrealizowanej sprzedaży.

10-2-aspiro

Oferta obejmuje produkty kredytowe, rachunki, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne
i oszczędnościowe, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm

Otwarta platforma sprzedaży produktów finansowych na rynku pośrednictwa

Na koniec 2014 roku Aspiro oferowało produkty 27 różnych podmiotów finansowych, w tym również produkty mBanku. Oferta obejmowała łącznie 53 produkty, w tym między innymi kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne, leasing i faktoring.

Rok 2014 to okres, w którym spółka odnotowała wzrosty wolumenów sprzedaży w obszarze kredytów hipotecznych (+71,1% rok do roku), zrealizowany w głównej mierze poprzez sprzedaż oferty hipotecznej mBanku oraz mBanku Hipotecznego. W tym samym okresie zaobserwowano także 34,8% wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. Poziom sprzedaży kredytów samochodowych w salonach dealerskich w 2014 roku wzrósł do najwyższego od momentu rozpoczęcia sprzedaży w tym obszarze poziomu i ukształtował się o 32,8% wyżej niż w 2013 roku. W III kwartale roku 2014 roku spółka rozpoczęła sprzedaż produktów mLeasing w salonach, które oferowały dotychczas w ramach oferty grupy mBanku tylko kredyty samochodowe. Obecnie 50 salonów dealerskich posiada w swojej ofercie powyższy produkt.

W 2014 roku spółka nabyła 100% udziałów 2 spółek należących do Grupy mBanku: BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz BRE Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. jako część szerszej reorganizacji aktywności ubezpieczeniowej mBanku.

mFinance France S.A.

Przedmiotem działalności mFinance France (mFF) jest pozyskiwanie dla mBanku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku dokonano aktualizacji programu emisji euroobligacji. W 2014 roku spółka wyemitowała 2 transze obligacji, obie o wartości 500 mln euro z terminami wykupu w 2019 i 2021 roku.

W 2014 roku spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 36 tys. zł wobec 119 tys. straty w 2013 roku.

MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.

MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku przekształcenia spółki BRE Holding w III kwartale 2013 roku. BRE Holding został utworzony w listopadzie 2007 roku przez Bank, który jest jego jedynym udziałowcem. Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: mBank Hipoteczny S.A., mFaktoring S.A., mLeasing Sp. z o.o. oraz mLocum S.A..

W 2014 roku strata netto spółki, której przychody pochodzą głównie z dywidend, wyniosła 0,2 mln zł wobec 40,5 mln zł w 2013 roku.

Garbary Sp. z o.o.

Spółka znajduje się w portfelu Banku od maja 2004 roku. Jedynym aktywem spółki Garbary jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.

BDH Development Sp. z o.o.

W listopadzie 2013 roku mBank nabył 100% udziałów w spółce BDH Development Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja i dokończenie przedsięwzięć deweloperskich na bazie nieruchomości mieszkaniowych przejętych przez podmioty z Grupy mBanku w drodze restrukturyzacji i windykacji kredytów inwestycyjnych, w celu odzyskania jak największej wartości z przejętych nieruchomości.

W 2014 roku spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 5,2 mln zł, częściowo w wyniku odpisów aktualizujących wartość posiadanych przez spółkę nieruchomości w świetle bardziej wymagającego otoczenia rynkowego.

10-2-centrum-operacji

Obsługa procesów back-office w ramach Grupy mBanku

Świadczenie usług z zakresu rozliczeń i zarządzania bazą danych

Archiwizacja dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej, dbałość o bezpieczeństwo
i poufność danych

W 2014 roku spółka aktywnie wspierała prace realizowane w ramach nowej Strategii Banku „Jedna Sieć Oddziałów” w zakresie porządkowania dokumentacji oddziałów mBanku (archiwizacji papierowej i elektronicznej). Dodatkowo, spółka brała udział w obsłudze operacyjnej BLIK (projekt nowoczesnych płatności mobilnych prowadzony przez główne Polskie banki) oraz we wdrożeniu nowego systemu wnioskowego dla klientów składających dyspozycje posprzedażowe.

Strata brutto spółki za 2014 rok wyniosła 5,5 mln zł w porównaniu do 495,8 tys. zł zysku brutto w 2013 roku, co było spowodowane utworzeniem odpisów na posiadane przez spółkę środki trwałe.