Rok 2014 w pigułce

Grupa mBanku jest 4. pod względem wartości aktywów instytucją finansową w Polsce, oferującą bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring, ubezpieczenia, finansowanie nieruchomości komercyjnych, działalność maklerską, wealth management, corporate finance i doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. mBank jest jedynym polskim bankiem, który z powodzeniem powielił swój rozwinięty w kraju model biznesowy na rynkach zagranicznych, rozpoczynając w 2007 roku działalność detaliczną w Czechach i na Słowacji.

2014 rok przyniósł w Polsce przyspieszenie wzrostu gospodarczego z 1,7% zanotowanych rok wcześniej do 3,3%. Jest to wartość przekraczająca większość prognoz formułowanych na początku roku. Negatywnie w 2014 roku zaskoczyła inflacja - wbrew prognozom rok upłynął pod znakiem jej spadku – w lipcu po raz pierwszy w historii spadła poniżej zera, a na koniec roku sięgnęła -1%.

Systematycznemu spadkowi inflacji towarzyszył wzrost niepewności wobec dalszych losów koniunktury w Polsce i zagranicą. Seria negatywnych zdarzeń (dalsze spowolnienie w strefie euro, kryzys gospodarczy w państwach Europy Wschodniej, tj. głównie w Rosji i na Ukrainie) postawiła pod znakiem zapytania możliwość dynamicznego wzrostu zewnętrznego popytu na polskie dobra i usługi. Czynniki te, a także pogorszenie wielu wskaźników aktywności ekonomicznej skłoniły Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do wznowienia luzowania polityki pieniężnej. Obniżywszy główną stopę procentową o 50 punktów bazowych w październiku, RPP utrzymała łagodne nastawienie i zasygnalizowała możliwość kontynuacji cięć.

Rok 2014 pod względem wyników finansowych polskiego sektora bankowego okazał się nieco lepszy od 2013 roku pomimo wystąpienia kilku czynników, mających na nie negatywny wpływ. Oprócz wymienionego powyżej obniżenia stopy referencyjnej przez RPP (przy jednoczesnym obniżeniu stopy lombardowej o 100 punktów bazowych), w lipcu 2014 roku nastąpiło obniżenie stawki interchange do 0,5% z 1,3%. Mimo to, zysk netto sektora w 2014 roku wyniósł 16,2 mld zł, wobec 15,2 mld zanotowanych w  poprzednim roku. Za wzrost zysku sektora bankowego odpowiadała przede wszystkim poprawa wyniku odsetkowego.

Również dla Grupy mBanku, pomimo trudnego otoczenia rynkowego, rok 2014 był lepszy od poprzedniego. Grupa zanotowała znaczny przyrost głównych pozycji bilansu, czyli kredytów i depozytów. Dzięki rosnącym dochodom nastąpił wzrost zysku netto w porównaniu do 2013 roku. Grupa zrealizowała też szereg projektów, które uczyniły ją jeszcze lepiej przygotowaną na wyzwania kolejnych lat, zarówno te rynkowe, jak i regulacyjne. Do najważniejszych wydarzeń 2014 roku należą:

 • Wzrost zysku netto Grupy mBanku o 6,7% w porównaniu do 2013 roku do 1 286,7 mln zł.
 • Wzrost dochodów do 3 939,2 mln zł, czyli o 7,2% rok do roku, głównie dzięki dochodom podstawowym, czyli wynikowi z tytułu odsetek oraz wynikowi z tytułu opłat i prowizji.
 • Dochody wzrastające szybciej od kosztów przyczyniły się do poprawy efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów, który obniżył się do 44,9% na koniec roku.
 • Wzrost kredytów netto o 9,3% w porównaniu do poprzedniego roku – portfel kredytów wzrósł wyraźnie zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.
 • Znaczny przyrost depozytów od klientów o 17,4% rok do roku, głównie za sprawą zwiększenia bazy depozytów klientów korporacyjnych, przy jednoczesnym wzroście depozytów klientów indywidualnych.
 • Stabilna jakość aktywów i kosztów ryzyka na poziomie 72 punktów bazowych.
 • Baza kapitałowa wysokiej jakości – wskaźniki kapitałowe przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik CET 1 na poziomie 12,2%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 14,7%.
 • Wysoka akwizycja klientów – w 2014 roku pozyskano 320 tys. klientów indywidualnych i 1 454 klientów korporacyjnych.
 • Rekordowa sprzedaż kredytów nie-hipotecznych – w 2014 roku udzielono blisko 4,4 mld zł kredytów konsumpcyjnych.
 • W efekcie szybszego przyrostu depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się do 103,0% na koniec 2014 roku.
 • Emisja kolejnych transz obligacji w ramach programu EMTN – w 2014 roku wyemitowano dwie transze po 500 mln euro.
 • Emisja listów zastawnych o wartości przekraczającej 1 mld zł.
 • Nawiązanie współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Orange i udostępnienie wspólnego serwisu bankowości mobilnej, Orange Finanse.
 • Podpisanie strategicznej umowy z Grupą AXA na dystrybucję produktów ubezpieczeniowych przez kanały mBanku oraz jednoczesna sprzedaż spółki BRE Ubezpieczenia.