Ocena Rady Nadzorczej mBanku S.A. na temat sytuacji Banku w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku.

Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Rok 2014 można nazwać rokiem poprawy w polskiej gospodarce. Produkt krajowy brutto wzrósł w końcu 2014 roku o 3,5% rok do roku,  wobec 3,4% w I kwartale 2014 roku, zgodnie z zaktualizowanym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei popyt krajowy wzrósł o 5,1%. Te dane pokazują odbicie gospodarki  po ciężkim roku poprzednim, w którym to PKB wzrósł o 1,6%, a popyt krajowy oscylował na poziomie - 0,2%.

Rok 2014 w mBanku upłynął pod hasłem „mBank ikona mobilności”. Wdrożony został projekt nowej platformy transakcyjnej mBanku w połączeniu z aktywną kampanią wizerunkową lidera mobilnej bankowości.

W roku 2014 mBank wypracował blisko 1,3 mld zł zysku netto, tj. około 60 mln zł więcej niż w 2013 roku, dzięki czemu wskaźnik zwrotu z kapitału, nieznacznie przekraczający 13% utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku 2013. Stawia to mBank w czołówce europejskich instytucji finansowych. W 2014 roku poziom zysku ekonomicznego w stosunku do roku 2013 wzrósł o ponad połowę i sięgnął 600 mln PLN.

Rada Nadzorcza z wielką satysfakcją odnotowuje fakt, iż wysoka dochodowość Grupy mBanku S.A. odznacza się dużą stabilnością. Potwierdza ją również odniesienie do 2013 roku. Przez trzy ostatnie lata stabilność ta nie została zakłócona, a nawet szła w parze z biciem kolejnych rekordów zyskowności.

Bardzo ważnym w roku 2014, na tle innych instytucji finansowych w Polsce i Europie, było utrzymanie wyceny Banku na podobnym do 2013 roku poziomie.

W ubiegłym roku znacząco poprawiono strukturę bilansu. W relacji kredytów do depozytów mBank zbliżył się do poziomu jeden do jednego ze wskaźnikiem 102%.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne w 2014 roku, w jakich działał Bank, a konkretnie spadek rynkowych stóp procentowych, Rada z uznaniem odnosi się do wypracowanych rezultatów.

W roku 2014 mBank odrodził się jako jeden z liderów akwizycji nowych klientów detalicznych - pozyskano prawie 250 tysięcy rachunków.

Miniony rok to również sukces wdrożeniowy nowego projektu Orange. Dzięki nowej platformie transakcyjnej, udostępnionej firmie Orange, mBank po raz kolejny udowodnił jej unikalne możliwości. Przekroczono wstępne założenia planu pozyskiwania nowych klientów na bazie tej platformy, osiągając wynik 43 tysięcy rachunków.

W 2014 roku przeprowadzono również, z bardzo dobrym skutkiem dla przyszłych wyników finansowych mBanku, transakcję sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia. W efekcie tej transakcji oprócz przychodów, które istotnie wpłyną na wynik w 2015 roku, Bank zyskał cenionego na rynku partnera, francuską AXA-ę, która w perspektywie kilku lat pomoże mBankowi rozwinąć produkty ubezpieczeniowe oferowane klientom.

Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację mBanku S.A. w 2014 roku.

Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz wysiłki poczynione w minionym roku, zarówno przez Zarząd Banku jak i jego pracowników, które zmierzały do wzrostu wartości Banku w długim terminie dla Akcjonariuszy. Jednocześnie Rada wyraża nadzieję, że wysiłki te będą kontynuowane w 2015 roku i latach następnych. Rada Nadzorcza składa również podziękowania Akcjonariuszom za zaufanie okazywane działalności mBanku.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

System kontroli wewnętrznej w mBanku S.A. składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2014 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2014 rok. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2014 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w mBanku S.A. zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej.

Podczas posiedzeń Komisji ds. Audytu, Departament Compliance przekazywał informacje o problemach dotyczących obszaru Compliance, przedstawiał Radzie Nadzorczej wszelkie raporty Departamentu i zmiany Regulaminu Compliance, które wymagały zatwierdzenia przez organ nadzorujący.

W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedyńczego podmiotu gospodarczego. Dodatkowo, w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, do których należały zagadnienia makroekonomiczne, strategia rynku nieruchomości i portfel skarbowych papierów wartościowych.

Ponadto w Banku działa kilka komitetów, których zadania bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem ryzykiem w Grupie mBanku. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem, Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w mBanku S.A. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy rodzaje ryzyka.

 

M. Leśny

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej