16.3. Znaczne pakiety akcji

Dominującym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG.

Na koniec 2014 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji mBanku, co stanowiło 69,54% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wolnym obrocie (free float) znajduje się 30,46% akcji mBanku. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni.

Fundusze emerytalne ING Otwarty Fundusz Emerytalny oraz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, które na koniec 2013 roku posiadały ponad 5% akcji, w 2014 roku zmniejszyły swój udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu mBanku do poziomu poniżej 5%. Po dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji mBanku nowej emisji w związku z realizacją programu motywacyjnego, w dniu 30 lipca 2014 roku udział AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku obniżył się do 4,996%. Natomiast ING OFE sprzedał część posiadanego pakietu akcji mBanku i w rezultacie jego udział według stanu na 10 grudnia 2014 roku wynosił 4,94%.

Strategiczny akcjonariusz mBanku, Commerzbank AG, założony w 1870 roku, jest wiodącym bankiem niemieckim, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Największym akcjonariuszem Commerzbanku jest państwo niemieckie, które poprzez Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych (SoFFin) ma 17-procentowy udział w jego kapitale. W posiadaniu inwestorów instytucjonalnych znajduje się około 47% akcji przy rozproszonej strukturze akcjonariatu.

Commerzbank należy do wiodących międzynarodowych banków komercyjnych. Posiada  placówki w ponad pięćdziesięciu krajach. Podstawowe rynki dla Banku do Niemcy i Polska. Linie biznesowe Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Mittelstandsbank), Korporacji i Rynków Finansowych i Europy Środkowo-Wschodniej oferują klientom szeroki i atrakcyjny portfel produktów i usług z obszaru bankowości i rynków kapitałowych. Commerzbank obsługuje ponad 30% transakcji handlu zagranicznego Niemiec oraz jest liderem w finansowaniu sektora MSP. Posiadając w Niemczech ponad 1100 oddziałów i około 90 centrów doradczych dla klientów biznesowych,  należy do banków o najlepiej rozwiniętej sieci placówek wśród banków niemieckich. Commerzbank obsługuje łącznie prawie 15 mln klientów indywidualnych i około 1 mln klientów korporacyjnych. Bank, który został założony w 1870, jest notowany na najważniejszych giełdach światowych. Skonsolidowane dochody Banku w 2014 roku przekroczyły 9 mld EUR przy średnim zatrudnieniu w Grupie na poziomie 52 tys. pracowników.

Zgodnie ze Statutem Banku każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu dominującego wobec mBanku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku.

Statut mBanku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych, ani też ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.