18. Oświadczenia Zarządu

Grupy mBanku S.A. za 2014 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy mBanku S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Zarząd mBanku S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy:

  • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy mBanku S.A. oraz jej wynik finansowy,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, czyli Ernst & Young Audyt Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2014 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy członków Zarządu mBanku S.A.

 

 

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

02.03.2015

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu

C.Stypułkowski

02.03.2015

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem

L.Jabłonowska-Luba

02.03.2015

Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

P.Gdański

02.03.2015

Jörg Hessenmüller

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

J.Hessenmueller

02.03.2015

Hans-Dieter Kemler

Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych

H.Kemler

02.03.2015

Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej

Kocik

02.03.2015

Jarosław Mastalerz

Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki

J.Mastalerz
prev next