11.1. Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcjonariusze mBanku

Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w Banku. Na koniec 2014 roku Commerzbank AG posiadał 69,5% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Pozostałe 30,5% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych (głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne). Największym z nich był w 2014 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny, który przed dniem 10 grudnia 2014 roku posiadał 2 126 430 akcji mBanku, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Banku. W dniu 10 grudnia 2014 roku ING OFE poinformował, że w jego posiadaniu pozostało 2 085 679 akcji spółki, czyli 4,94% jej kapitału zakładowego.

Drugim znaczącym akcjonariuszem mBanku był AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE), który w 2014 roku również zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku poniżej 5%. Na dzień 30 lipca 2014 roku udział Aviva OFE w kapitale zakładowym mBanku wyniósł 4,996%.

Poniższe wykresy przedstawiają alokację geograficzną oraz typ inwestorów w akcje mBanku na koniec 2014 roku.

 

Notowania akcji mBanku w 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku akcje mBanku charakteryzowały następujące parametry:

  • Wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł.
  • Zarejestrowany kapitał akcyjny: 168 840 tys. zł, w całości opłacony.
  • Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1992 roku.
  • Akcje Banku są składową indeksów GPW: WIG, WIG-Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.

W 2014 roku liczba akcji mBanku wzrosła łącznie o 36 044 akcji wyemitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 144,2 tys. zł.

Notowania akcji mBanku w 2014 roku należy analizować w kontekście sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych giełdach światowych.

W 2014 roku główne indeksy na GPW w Warszawie: WIG i WIG20 nie zanotowały większych zmian. Indeks szerokiego rynku wzrósł nieznacznie o 0,3%, zaś indeks WIG20 obniżył się o 3,5%. Najbardziej zyskał indeks 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW- mWIG40, który w ciągu roku wzrósł o 4,1%. Zdecydowanie gorzej radziły sobie walory najmniejszych spółek- WIG250, wycofany z końcem 2014 roku, obniżył się o 16,8%. Indeks WIG-Banki spadł w ciągu roku o 0,7%.

Oznacza to, że warszawski parkiet ominęła hossa odnotowana na rynku amerykańskim, gdzie w 2014 roku indeks S&P500 wzrósł o 12,7%, Dow Jones Industrial o 8,8%, a Nasdaq Composite o 14,8%. Tokijski indeks Nikkei225 zyskał na wartości 7,1%. Na tym tle gorzej wypadły giełdy europejskie - we Frankfurcie (DAX +2,7%), Paryżu (CAC40 -0,5%) i Londynie (FTSE250 +0,9%). Indeks EURO STOXX 50 grupujący 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy Euro na koniec 2014 roku był o 1,2% wyższy niż przed rokiem. Natomiast EURO STOXX Banks Index w 2014 roku obniżył się o 4,9%.

U źródeł względnej stagnacji na GPW w 2014 roku leżą zarówno czynniki wewnętrzne, jak zewnętrzne.

W 2014 roku nastąpiła zmiana układu sił na GPW. Demontaż otwartych funduszy emerytalnych spowodował spadek popytu na polskie akcje ze strony największych krajowych inwestorów, co w największym stopniu odczuły małe i średnie spółki. Jednocześnie przepływ kapitału na rynek akcji skutecznie blokowała trwająca przez cały rok hossa na rynku obligacji skarbowych, do czego przyczyniła się presja deflacyjna w Polsce i w innych krajach Europy oraz strategia lokowania kapitału w bardziej bezpieczne aktywa w obliczu napiętej sytuacji na Wschodzie.

Ograniczony przepływ kapitału z zewnątrz na warszawską giełdę to skutek przede wszystkim podwyższonego ryzyka inwestycyjnego w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim oraz konsekwencja relatywnie silnego i stabilnego złotego, co wpłynęło na mniejszą atrakcyjność akcji polskich spółek dla inwestorów zagranicznych.

Notowania akcji mBanku na GPW w 2014 roku nie odbiegały znacząco od zachowania głównych indeksów giełdowych. Kurs zamknięcia akcji mBanku w dniu ostatniej sesji giełdowej w 2014 roku (30 grudnia) wyniósł 498,0 zł. W porównaniu z notowaniami na ostatniej sesji 2013 roku (500 zł) oznacza to spadek o 0,4%, a w relacji do urealnionego, skorygowanego o dywidendę kursu mBanku z końca 2013 roku - wzrost o 3,0%. Minimalny kurs akcji mBanku odnotowano 12 sierpnia 2014 roku (442,1 zł), a maksymalny kurs został osiągnięty 28 lutego 2014 roku (545,0 zł).

Kapitalizacja Spółki na koniec 2014 roku wyniosła 21,0 mld zł (4,9 mld euro).

 

Notowania akcji mBanku na tle indeksów WIG-Banki i EURO STOXX Banks w 2014 roku

 

Zmiana

2013

I kw. 2014

II kw. 2014

III kw. 2014

IV kw. 2014

2014

mBank

+53,4%

+7,8%

-6,3%

-2,6%

+1,2%

-0,4%

Indeks WIG-Banki

+20,5%

+9,2%

-7,1%

+7,0%

-8,4%

-0,7%

EURO STOXX Banks Index

+25,9%

+9,8%

-5,6%

+1,8%

-9,9%

-4,9%

prev next