11.2. Ratingi mBanku i spółek Grupy

Ocena wiarygodności finansowej mBanku

mBank posiada umowy ratingowe z agencjami Fitch Ratings (Fitch) i Standard & Poor’s Ratings Services (S&P’s). Oceny przyznane przez te agencję w 2014 roku przestawione są w poniższej tabeli.

 

 

Fitch – stan na 31 grudnia 2014 roku

mBank

Commerzbank AG

Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR)

A

A+

Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)

F1

F1+

Viability rating

bbb-

bbb

Rating wsparcia

1

1

Perspektywa ratingu długoterminowego

negatywna

negatywna

Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

A; F1

-

Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France w latach 2012-2014

A

-

S&P’s – stan na 31 grudnia 2014 roku

mBank

Commerzbank AG

Długookresowa ocena depozytów

BBB+

A-

Rating krótkoterminowy

A-2

A-2

Ocena samodzielna (Stand Alone Credit Profile)

bbb-

bbb-

Perspektywa ratingu długoterminowego

negatywna

negatywna

Rating dla Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

BBB+

-

Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France w latach 2012-2014

BBB+

-

prev next

W dniu 27 marca 2014 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej (ang. long-term foreign currency Issuer Default Rating) na poziomie „A”, zmieniając jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Korekta perspektywy ratingu mBanku była skutkiem zmiany perspektywy ratingu długookresowego Commerzbanku na negatywną. Nastąpiło to w wyniku prowadzonego przez agencję Fitch globalnego przeglądu ocen wsparcia ze strony państwa dla banków europejskich.

W dniu 19 maja 2014 roku agencja Fitch ponownie potwierdziła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej na poziomie „A” z perspektywą negatywną. Jest to poziom wyższy niż rating dla długoterminowego długu Polski w walucie zagranicznej, który wynosi „A-”. Na samodzielny rating mBanku, czyli na „viability rating“, w opinii Fitch wpływa pozycja mBanku w polskim sektorze bankowym, ograniczony apetyt na ryzyko, solidne wyniki finansowe, wysoka kapitalizacja oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne. Za czynniki ryzyka agencja uznaje ciągle wysoki, choć stopniowo malejący, udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym mBanku oraz znaczącą skalę potrzeb w zakresie refinansowania w walutach obcych. Rating długoterminowy mBanku odzwierciedla bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony Commerzbanku. Z kolei rating długoterminowy Commerzbanku uwzględnia potencjalne wsparcie ze strony państwa niemieckiego. W związku z wejściem w życie dyrektywy BRRD (ang. Bank Recovery and Resolution Directive), która ogranicza do minimum możliwości wsparcia upadającego banku ze środków publicznych, według agencji Fitch prawdopodobne jest obniżenie w I półroczu 2015 roku ratingu długoterminowego Commerzbanku do poziomu jego „viability rating”, co pociągnie za sobą analogiczną akcję ratingową w stosunku do mBanku.  

Oceny mBanku przez S&P’s i perspektywa ratingu w 2014 roku nie uległy zmianie. Rating długookresowy mBanku „BBB+” jest o 1 oczko niższy niż ocena wiarygodności kredytowej Polski dla waluty zagranicznej („A-”). Dnia 3 lutego 2015 roku, agencja S&P’s umieściła rating długoterminowy i krótkoterminowy mBanku na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia („CreditWatch with negative implications”) w następstwie wprowadzenia na tę listę ratingu Commerzbanku.

Zgodnie z opinią kredytową S&P’s z dnia 6 czerwca 2014 roku rating mBanku „BBB+” jest wypadkową poziomu referencyjnego („kotwicy”) „bbb-” dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz opinii agencji, m.in. na temat „adekwatnej” pozycji biznesowej Banku, „adekwatnej” pozycji kapitałowej i dochodowości, „adekwatnej” oceny ryzyka oraz płynności. Za najważniejsze mocne strony mBanku agencja uznaje wysoką rentowność skorygowaną o ryzyko oraz ugruntowaną pozycję rynkową ze zrównoważonym wkładem bankowości detalicznej i korporacyjnej. Pozytywny wpływ na rating długoterminowy mBanku ma potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku. Według S&P’s na poziom ratingu mBanku ograniczająco wpływają następujące czynniki: portfel kredytów hipotecznych w walucie obcej, wyższy niż w grupie rówieśniczej wskaźnik kredytów do depozytów oraz uzależnienie od finansowania hurtowego.

Obok ratingów na zlecenie Fitch i S&P’s, mBank posiada także rating agencji Moody’s Investors Service przyznany w oparciu o publicznie dostępne informacje jako podmiotowi nieuczestniczącemu w procesie ratingowym. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku oceny Moody’s przestawiały się jak poniżej:

  • Długookresowa ocena depozytów: Baa3 z perspektywą negatywną (Commerzbank: Baa1).
  • Rating krótkoterminowy: Prime-3 (Commerzbank: Prime-2).
  • Baseline Credit Assesment: ba2 (Commerzbank: ba1) oraz rating siły finansowej (BFSR): D (Commerzbank: D+).

W dniu 29 maja 2014 roku agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu długoterminowego do negatywnej dla ponad 80 banków europejskich, w tym dla Commerzbanku i dla mBanku. Działanie Moody's było reakcją na formalne przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dyrektyw BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) i SRM (Single Resolution Mechanism), co może spowodować negatywne implikacje dla ratingu wsparcia.

Ratingi mBanku Hipotecznego S.A. i mLeasing Sp. z o.o.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku spółki mBank Hipoteczny i mLeasing posiadały następujące oceny ratingowe agencji Fitch:

 

Fitch Ratings – oceny mBanku Hipotecznego i mLeasing

Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR)

A (perspektywa negatywna)

Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)

F1

Rating wsparcia

1

prev next

Oceny te zostały podtrzymane w dniu 19 maja 2014 roku. Ponadto, publiczne i hipoteczne listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny posiadają ocenę „A”.