5.2. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Zmiany w aktywach Grupy mBanku

W 2014 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 13 703,0 mln zł, tj. 13,1%. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 117 985,8 mln zł.

Zmiany roczne poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Aktywa Grupy mBanku

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 650,5 3 054,5 1 404,0 85,1%
Należności od banków 3 471,2 3 751,4 280,2 8,1%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 763,1 1 163,9 400,8 52,5%
Pochodne instrumenty finansowe 2 349,6 4 865,5 2 515,9 107,1%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 68 210,4 74 582,4 6 372,0 9,3%
Inwestycyjne papiery wartościowe 25 341,8 27 678,6 2 336,8 9,2%
Wartości niematerialne i prawne 455,3 465,6 10,3 2,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 709,6 717,4 7,8 1,1%
Pozostałe aktywa 1 331,3 1 706,5 375,2 28,2%
Aktywa Grupy mBanku 104 282,8 117 985,8 13 703,0 13,1%
prev next

Największy udział w strukturze bilansu Grupy na koniec 2014 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły one 63,2% sumy aktywów wobec 65,4% na koniec 2013 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom zwiększył się w stosunku do końca ubiegłego roku o 6 372,0 mln zł, tj. 9,3%.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym odnotowały wzrost o 3 252,6 mln zł, tj. 8,5%. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych wzrosła w ujęciu rocznym o 1 821,2 mln zł, tj. 6,3%, głównie ze względu na aktywną sprzedaż tych kredytów. W 2014 roku Grupa mBanku sprzedała kredyty hipoteczne o łącznej wartości 3 302,6 mln zł, co oznacza wzrost wolumenu sprzedaży o 58,4% w porównaniu do 2013 roku. W 2014 roku Grupa mBanku kontynuowała strategiczne wsparcie dla mBanku Hipotecznego i rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce zwiększając udział sprzedaży kredytów hipotecznych bezpośrednio przez mBank Hipoteczny. W 2014 roku mBank Hipoteczny sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 526,3 mln zł. Jednocześnie Grupa udzieliła 4 353,9 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi 16,7% wzrost sprzedaży. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosłyby o około 5,7%.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 38 307,9 41 560,5 3 252,6 8,5%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 29 475,3 32 841,0 3 365,7 11,4%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 2 178,0 1 924,4 -253,6 -11,6%
Inne należności 620,6 1 047,3 426,7 68,8%
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 70 581,8 77 373,2 6 791,4 9,6%
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna)  -2 371,4 -2 790,8 -419,4 17,7%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 68 210,4 74 582,4 6 372,0 9,3%
prev next

W tym samym okresie kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 3 365,7 mln zł, tj. 11,4%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o około 9,1%. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu był niższy o 253,6 mln zł, tj. o 11,6%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (23,5%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2014 roku zwiększyła się o 2 336,8 mln zł, tj. 9,2%. Portfel obligacji rządowych wzrósł w ujęciu rocznym o 21,5%, zaś portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny był mniejszy o 29,1%.

Łącznie, pozostałe pozycje aktywów w bilansie Grupy mBanku stanowiły 13,3% sumy bilansowej.

Zmiany w kapitałach i zobowiązaniach Grupy mBanku

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach Grupy w 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie.

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Zobowiązania wobec innych banków 19 224,2 13 383,8 -5 840,4 -30,4%
Pochodne instrumenty finansowe 2 459,7 4 719,1 2 259,4 91,9%
Zobowiązania wobec klientów 61 673,5 72 422,5 10 749,0 17,4%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 402,1 10 341,7 4 939,6 91,4%
Zobowiązania podporządkowane 3 762,8 4 127,7 364,9 9,7%
Pozostałe zobowiązania 1 504,1 1 918,0 413,9 27,5%
Zobowiązania razem 94 026,4 106 912,8 12 886,4 13,7%
Kapitały razem 10 256,4 11 073,0 816,6 8,0%
Zobowiązania i kapitały własne Grupy mBanku 104 282,8 117 985,8 13 703,0 13,1%
prev next

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku pozostały zobowiązania wobec klientów. Na koniec 2014 roku stanowiły one 61,4% zobowiązań i kapitałów razem wobec 59,1% na koniec 2013 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2014 roku zwiększyła się o 10 749,0 mln zł, tj. 17,4%, osiągając poziom 72 422,5 mln zł. Zmiana ta wynikała zarówno ze wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 5 484,2 mln zł, tj. 20,5%. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o około 28,8%.

Zobowiązania wobec klientów

 

   
(mln zł) 2013 2014 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Klienci indywidualni 34 203,1 39 284,8 5 081,7 14,9%
Klienci korporacyjni 26 752,9 32 237,1 5 484,2 20,5%
Klienci sektora budżetowego 717,5 900,6 183,1 25,5%
Zobowiązania wobec klientów razem  61 673,5 72 422,5 10 749,0 17,4%
prev next

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 5 081,7 mln zł, tj. 14,9%. Wolumen środków klientów na rachunkach bieżących zwiększył się o 15,3%. Depozyty terminowe klientów indywidualnych wzrosły w ujęciu rocznym o 13,3%.

Zobowiązania wobec innych banków spadły w stosunku do końca ubiegłego roku o 5 840,4 mln zł, tj. 30,4% i wyniosły 13 383,8 mln zł na koniec 2014 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze spłaty kredytów w wysokości 850 mln franków szwajcarskich i 100 mln dolarów amerykańskich udzielonych przez Grupę Commerzbanku, jak również ze spadku wolumenu transakcji repo.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy mBanku z 5,2% na koniec 2013 roku do 8,8% na koniec 2014 roku. Główną przyczyną tej zmiany była emisja euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro.

W 2014 roku Bank wyemitował także na rynku polskim 10-letnie obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 750 mln zł.

Udział kapitałów własnych w zobowiązaniach i kapitałach Grupy mBanku wyniósł na koniec 2014 roku 9,4%, wobec 9,8% na koniec grudnia 2013 roku w wyniku zatrzymania części zysku netto.