4.6. Zmiany w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz aktach prawnych dotyczących banków

 

 
Akt prawny /Rekomendacja

Data wejścia w życie
i podsumowanie nowych wymagań

Wpływ na główne

obszary Banku

TAK – regulacja ma wpływ na dany obszar

NIE – regulacja nie ma wpływu na dany obszar, bądź ma znikomy wpływ na dany obszar

Bazylea III (Pakiet regulacyjny CRD IV/CRR)

2014

01.01.2014

Wprowadza nowe wymagania w zakresie kapitału, płynności oraz ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń. Proces dostosowywania regulacji krajowych do pakietu CRD IV/ CRR jest w toku.

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

red-triang  TAK

red-triang  TAK

red-triang  TAK

green-triang  NIE

Foreign Account Compliance Act (FATCA) & Competent Authority Agreement (CAA)

01.07.2014

FATCA obejmuje konieczność identyfikacji i monitorowania statusu klientów Banku oraz raportowania danych o aktywach
i inwestycjach rezydentów podatkowych USA. W przypadku nieprzystąpienia do FATCA wszystkie transfery finansowe dokonywane z USA do zagranicznej instytucji finansowej będą obciążane 30% stawką podatku u źródła.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

red-triang  TAK

green-triang  NIE

red-triang  TAK

Rekomendacja D

31.12.2014

Celem znowelizowanej rekomendacji jest polepszenie jakości zarządzania w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, w połączeniu z poprawą nadzoru w tych obszarach.

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

red-triang  TAK

green-triang  NIE

green-triang  NIE

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

2013-2015

Dotyczy funkcjonowania rynków kapitałowych, wprowadzając nowe wymogi ograniczające ryzyko. Obejmuje wprowadzenie konieczności rozliczania transakcji przez centralnych kontrahentów oraz raportowania transakcji do repozytoriów, co spowoduje wzrost kosztów zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz derywaty.

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

red-triang  TAK

red-triang  TAK

green-triang  NIE

Rekomendacja S

01.07.2014

Zmiany obejmujące ograniczenia w udzielaniu kredytów walutowych oraz w długości maksymalnego okresu kredytowania. Ograniczenia dotyczą również rokrocznego obniżania limitów nałożonych na wskaźnik zadłużenia do dochodu, jak też minimalnego wkładu własnego.

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

green-triang  NIE

red-triang  TAK

red-triang  TAK

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący Screen Scrapping’u

14.07.2014

Zakaz KNF dotyczy korzystania z technologii tzw. screen scrapingu tj. przenoszenia baz danych o klientach między bankami. Wykorzystanie informacji o finansach klientów z innych banków służyło dopasowaniu oferty bankowej do potrzeb klienta oraz upraszczało procedurę udzielania kredytów, jednak w opinii KNF zwiększało zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji w bankowości internetowej. 

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

green-triang  NIE

green-triang  NIE

red-triang  TAK

Ustawa o usługach płatniczych

01.07.2014/

01.01.2015

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych narzuca maksymalną stawkę opłaty interchange - redukcja z 1,2-1,3% do 0,5% począwszy od 1 lipca 2014 roku oraz dalszy spadek do 0,2% w przypadku kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych od 1 lutego 2015 roku.

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

red-triang  TAK

red-triang  TAK

red-triang  TAK

BRRD (Dyrektywa dotycząca prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji)

2015

01.01.2015

Dyrektywa zobowiązuje banki do przygotowania planów naprawczych, a powołany specjalnie organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stworzy plany restrukturyzacyjne. Ponadto banki będą zobligowane do utrzymywania adekwatnej struktury zobowiązań gwarantującej odpowiedni poziom instrumentów, które w przypadku restrukturyzacji mogą być umorzone lub zamienione na udziały kapitałowe. Wdrożenie Dyrektywy BRRD będzie się także wiązało z utworzeniem funduszu uporządkowanej likwidacji, który ma docelowo zgromadzić środki o wartości 1% depozytów ubezpieczonych w BFG.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

red-triang  TAK

green-triang  NIE

red-triang  TAK

green-triang  NIE

Rekomendacja U

31.03.2015

Rekomendacja narzuca obowiązek informacyjny polegający na jednoznacznym wskazaniu przez bank swojej roli w zakresie oferowania usług ubezpieczeniowych. Dodatkowo zakłada ona zapewnienie klientowi swobody w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń.

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

green-triang  NIE

red-triang  TAK

red-triang  TAK

Rekomendacja P

30.06.2015

Nowelizacja rekomendacji P ma na celu aktualizację standardów zarządzania ryzykiem płynności po doświadczeniach kryzysu finansowego. Obejmuje określanie tolerancji ryzyka płynności, pomiar i zarządzanie płynnością.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

red-triang  TAK

red-triang  TAK

green-triang  NIE

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym

2015

Ustawa ma na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego oraz ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego. Powołuje w tym celu Radę ds. Ryzyka Systemowego, która będzie miała uprawnienia do wydawania ostrzeżeń oraz zaleceń dla banków.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

red-triang  TAK

green-triang  NIE

green-triang  NIE

green-triang  NIE

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2015

Nowelizacja Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadza obowiązek opłaty ostrożnościowej na fundusz stabilizacyjny (max. stawka 0,3% całkowitej ekspozycji ważonej ryzykiem). Stawka opłaty ostrożnościowej za rok 2014 wyniosła 0,037%, natomiast za rok 2015 została wyznaczona w wysokości 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

green-triang  NIE

green-triang  NIE

red-triang  TAK

green-triang  NIE

prev next