4.2. Rynki kapitałowe

2014 rok na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) nie sprzyjał inwestorom spodziewającym się wzrostu – indeks szerokiego rynku WIG zakończył rok praktycznie bez zmian, a notowania spółek skupionych w indeksie WIG20 straciły średnio około 4%. Słabość polskiego rynku akcyjnego była wynikiem oddziaływania wielu czynników: reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i niepewności związanej z przyszłą skalą napływów środków OFE na giełdę; konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który nie tylko ważył przedsiębiorstwom działającym na rynkach wschodnich, ale również skłaniał inwestorów zagranicznych do zmniejszania ekspozycji na Rosję i pobliskie kraje; słabości europejskich giełd, będącej pochodną nowej fali spowolnienia gospodarczego w strefie euro; większej atrakcyjność dłużnych TFI dla inwestorów detalicznych. Na wynikach warszawskiej giełdy zaważyły również czynniki idiosynkratyczne, tj. obniżka stóp procentowych pogarszająca przychody banków oraz spadki cen surowców ciążące spółkom surowcowym.

Liczba debiutów na GPW nie była w takich warunkach istotnie wyższa od notowanych w poprzednich latach. W 2014 roku miało miejsce 28 debiutów (23 w 2013 roku, 19 w 2012 roku), spośród których 10 to przejścia z rynku New Connect, czyli z rynku finansującego rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.