8.2. Rynki Finansowe

Podsumowanie wyników segmentu Rynków Finansowych

W 2014 roku segment Rynków Finansowych odnotował zysk brutto w wysokości 129,5 mln zł w porównaniu do straty w 2013 roku.

Rynki Finansowe – dekompozycja zysku brutto

 

   

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

8,7

128,7

120,0

1379,3%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

-4,3

-7,0

-2,7

62,8%

Przychody z tytułu dywidend

0,0

0,2

0,2

-

Wynik na działalności handlowej

20,6

57,4

36,8

178,6%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

53,4

45,3

-8,1

-15,2%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

0,5

1,3

0,8

160,0%

Dochody łącznie

78,9

225,9

147,0

186,3%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

0,0

-1,1

-1,1

-

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-85,6

-95,3

-9,7

11,3%

Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych

-6,7

129,5

136,2

-

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Rynków Finansowych w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 147,0 mln zł (+186,3%) do poziomu 225,9 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był większy o 120,0 mln zł, zaś wynik na działalności handlowej był wyższy o 36,8 mln zł.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji do poziomu 95,3 mln zł (wzrost o 9,7 mln zł, tj. 11,3%).

Działalność segmentu Rynków Finansowych w 2014 roku

Począwszy od stycznia 2014 roku działania segmentu Rynków Finansowych obejmują:

 • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom Bankowości Korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takim jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom Private Banking;
 • zarządzanie płynnością oraz zarządzanie aktywami i zobowiązaniami mBanku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością przeprowadza się transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, repo i inne;
 • zarządzanie ryzykiem stóp procentowych i walutowym mBanku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe; obrót nieskarbowymi papierami wartościowymi;
 • usługi depozytariusza i powiernika w szczególności dla niebankowych instytucji finansowych;
 • nadzór nad działalnością domu maklerskiego w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi.

Działalność związana z organizacją emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów Bankowości Korporacyjnej i banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów zostały przeniesione do Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (poprzednio Klienci Korporacyjni i Instytucje). Działalność ta została opisana w sekcji 8.1. Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna.

 8-2-czlowiek

8-2-pomysly

 8-2-wspolpraca

 Rok 2014 w obszarze rynków finansowych upłynął na wzbogacaniu oferty produktowej, intensywnej pracy nad plasowaniem emisji obligacji oraz rozwijaniu cross-sellingu, zgodnie ze Strategią Grupy mBanku.

Duży nacisk został położony na rozwój unikalnych kompetencji związanych z zabezpieczaniem ryzyka surowców oraz poszerzanie oferty produktowej o nowe kategorie surowców i typy zawieranych transakcji. We współpracy z Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej zwiększona została dwukrotnie liczba klientów korzystających z oferty Banku.

Warto podkreślić również ponowne włączenie do oferty transakcji sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego oraz zawarte pierwsze transakcje, w tym z klientami segmentu największych korporacji (K1).

Dzięki aktywnej współpracy Pionu Rynków Finansowych z Pionem Bankowości Detalicznej została uruchomiona platforma walutowa dla klientów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (SME), a równolegle rozwijano platformę walutową dla klientów korporacyjnych, która zdobyła nagrodę Best Online Treasury Services przyznawaną przez magazyn Global Finance.

W 2014 roku mBank po raz trzeci zajął 1. pozycję w rankingu Indeksu Aktywności Dealerskiej Narodowego Banku Polskiego. Uzyskany przez Bank wynik uprawnia do zawarcia z NBP umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Ryku Pieniężnego w roku 2015.

Dochodowość z zawartych transakcji hedgingowych wzrosła w stosunku do 2013 roku w przybliżeniu o 30% i przekroczyła kwotę 13,5 mln zł (wartość nominalna zawartych transakcji wyniosła 1,3 mld zł). Największe pod względem wartości nominalnej transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej zawarte w 2014 roku to:

 • Sukcesja Fabryka Biznesu - 25,3 mln euro.
 • Netia - 162 mln zł.
 • EXPO XXI - 16,5 mln euro.
 • Devco, nominał transakcji 16 mln euro.

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych zostały przedstawione na poniższych wykresach.

 

Instytucje Finansowe

Do obszaru Rynków Finansowych zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m.in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku mBank posiadał 19 czynnych kredytów i pożyczek otrzymanych (w tym podporządkowanych) na równowartość 21 175 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 15 076 mln zł. W ciągu 2014 roku spłacono w terminie 3 kredyty we frankach szwajcarskich, 2 w dolarach amerykańskich i 1 w euro, łącznie na kwotę 4 061 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto 2 nowe kredyty w euro łącznie na kwotę 852 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 1 627 mln zł niższy niż na koniec 2013 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2013 roku spadek wyniósłby 327 mln zł.

Na koniec grudnia 2014 roku zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom wyniosło łącznie równowartość 1,52 mld zł. W portfelu Banku znajdowało się 30 krótko- i średnioterminowych czynnych kredytów udzielonych instytucjom finansowym z Polski oraz zagranicy.

Do sukcesów Departamentu Instytucji Finansowych w roku 2014 roku należą przede wszystkim:

 • Pozyskanie kolejnego, znaczącego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W 2014 roku Bank otrzymał 2 kredyty w wysokości 100 mln euro każdy. Biorąc pod uwagę dotychczasowy portfel, plasuje to mBank na 1. pozycji wśród kredytobiorców EBI w Polsce.
 • W 2014 roku udało się pozyskać kolejnych kilkanaście rachunków loro i utrzymać pozycję w czołówce polskich banków w zakresie obsługi rozliczeń w złotych.

Ponadto, w 2014 roku Departament Instytucji Finansowych wzorem lat ubiegłych aktywnie wspierał transakcje handlowe zawierane przez polskich eksporterów poprzez oferowanie finansowania krótkoterminowego instytucjom finansowym, głownie z Białorusi. Jednocześnie kontynuowano obsługę i oferowanie bankom z krajów WNP kredytów średnioterminowych zabezpieczonych polisą KUKE.

Usługi powiernicze w mBanku

Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

mBank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych. W ramach świadczenia usługi banku depozytariusza, mBank prowadzi rejestry aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz przeprowadza kontrolę wyceny ich aktywów.

W związku z przeprowadzoną na początku 2014 roku reformą emerytalną i będącym jej skutkiem przeniesieniem części aktywów funduszy emerytalnych do ZUS, wartość przechowywanych aktywów spadła w lutym o 17,3% w stosunku do grudnia 2013 roku. Jednakże dzięki pozyskaniu nowych klientów oraz wzrostowi wartości portfeli, udało się zmniejszyć ten spadek.

Rok 2014 był rekordowy pod względem aktywności klientów - liczba rozliczonych transakcji wzrosła o 16,6% w porównaniu z rokiem 2013.