8.1. Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Podsumowanie działalności segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (Bank)

   

 

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Zmiana roczna

Liczba klientów korporacyjnych

15 095

16 333

17 787

8,9%

K1

1 228

1 255

1 838

46,5%

K2

4583

5 022

5 144

2,4%

K3

9 284

10 056

10 805

7,4%

 

 

 

 

 

(mln zł)

 

 

 

 

Kredyty klientów korporacyjnych, w tym:

25 160

26 281

30 113

14,6%

K1

10 749

10 783

12 812

18,8%

K2

9 517

9 425

10 633

12,8%

K3

2 862

2 773

2 811

1,4%

Transakcje reverse repo/buy sell back

2 022

3 285

3 840

16,9%

Pozostałe

11

16

17

8,4%

Depozyty klientów korporacyjnych, w tym:

22 017

24 893

29 203

17,3%

K1

8 062

7 189

12 111

68,5%

K2

8 781

9 507

9 455

-0,5%

K3

3 250

3 514

4 177

18,9%

Transakcje repo

1 882

4 628

3 395

-19,0%

Pozostałe

43

56

63

13,1%

Sieć dystrybucji

 

 

 

 

Centra doradcze (Projekt "Jednej sieci”)

-

-

1

 

"Lekkie" placówki (Projekt "Jednej sięci”)

-

-

2

 

Oddziały korporacyjne

29

29

29

 

Biura korporacyjne

19

18

18

 

prev next

Podsumowanie wyników segmentu

W 2014 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 499,9 mln zł, co oznacza spadek o 49,7 mln zł, tj. 9,0% w stosunku do poprzedniego roku.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – dekompozycja zysku brutto

 

   

(mln zł)

2013

2014

Zmiana w mln zł

Zmiana w %

Wynik z tytułu odsetek

721,6

683,8

-37,8

-5,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

335,1

381,9

46,8

14,0%

Przychody z tytułu dywidend

24,5

17,2

-7,3

-29,8%

Wynik na działalności handlowej

199,5

184,1

-15,4

-7,7%

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

11,7

10,1

-1,6

-13,7%

Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych

49,9

56,6

6,7

13,4%

Dochody łącznie

1 342,3

1 333,7

-8,6

-0,6%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-180,0

-188,2

-8,2

4,6%

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją

-612,7

-645,6

-32,9

5,4%

Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

549,6

499,9

-49,7

-9,0%

prev next

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2014 roku wpływ miały następujące czynniki:

  • Spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 8,6 mln zł (-0,6%) do poziomu 1 333,7 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był mniejszy o 37,8 mln zł, tj. 5,2%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 46,8 mln zł, tj. 14,0% w stosunku do 2013 roku. W 2014 roku spadły przychody z tytułu dywidend, w wyniku wypłacenia niższej dywidendy przez PZU S.A.
  • Wzrost poziomu kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie, do kwoty 645,6 mln zł (wzrost o 32,9 mln zł, tj. 5,4%).
  • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów o 8,2 mln zł, tj. 4,6% w porównaniu do 2013 roku.

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2014 roku

2014 rok był okresem umiarkowanego, ale stabilnego ożywienia gospodarczego, który przełożył się na wzrost aktywności biznesowej ze strony dużych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, banki zmuszone były do prowadzenia swojej działalności w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych oraz obniżonych opłat interchange. Stan gospodarki pozytywnie wpłynął na wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych. Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 7,4% w porównaniu do końca 2013 roku, natomiast rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,1%. Na tym tle mBank prezentował wyższe dynamiki, co spowodowało wzrost udziałów rynkowych do 6,2% w kredytach oraz 8,8% w depozytach w porównaniu do odpowiednio 5,9% oraz 8,3%.

W 2014 roku Bank prowadził zintensyfikowane działania sprzedażowe, które przełożyły się na rekordową akwizycję klientów korporacyjnych - baza klientów korporacyjnych zwiększyła się o 1 454 firmy w porównaniu do grudnia 2013 roku i wyniosła 17 787 podmiotów.

Wysoka akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, która na koniec grudnia 2014 roku osiągnęła poziom 6 709 mln zł, co oznacza 13,9% wzrost rok do roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących stanowi bazę dla dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostu oraz zacieśnianie współpracy z klientami.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw jednym z kluczy do sukcesu biznesowego jest akwizycja -  systematyczna budowa bazy klientów jako potencjału do rozwoju długoterminowych i dochodowych relacji. Rok 2014 był rekordowy w historii w tej kategorii - Doradcy ds. MSP pozyskali 2 180 klientów. Baza klientów z segmentu K3 osiągnęła na koniec grudnia 2014 roku liczbę 10 805 klientów. Równocześnie ponad 220 wysoko dochodowych klientów przekazanych zostało do obsługi w segmentach K2 i K1.

W 2014 roku Bank realizował strategię wzrostu udziału w sektorze małych i średnich firm poprzez m.in. rozszerzenie oferty o dodatkowy, specjalistyczny produkt dla klientów z tego sektora, tj. „Pakiet elastyczny dla MSP”, który pozwala kompleksowo zarządzać finansami i korzystać z preferencyjnych warunków obsługi w obszarach najbardziej istotnych dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie Bank wdrożył nowy, uproszczony proces kredytowy dla klientów z tego segmentu. Istotnie do wzrostu pozycji mBanku na rynku MSP przyczyniła się przeprowadzona w 2014 roku kampania internetowa „Pieniądze zawsze na czas” skierowana do podmiotów z sektora MSP. Podjęte inicjatywy przełożyły się na rekordową akwizycję klientów w tym sektorze.

W ramach Pakietu elastycznego dostępne są 4 moduły: transakcyjny, finansowy, walutowy oraz dla grup. Elastyczność pakietu to nie tylko możliwość zbudowania różnych wariantów oferty z modułów, ale i zastosowanie elastyczności cenowej – bardziej korzystne dla klienta warunki realizacji przelewów przy rosnącej transakcyjności oraz korzystniejsze warunki prowadzenia rachunków przy zakontraktowanym określonym poziomie aktywności. Do końca grudnia 2014 roku udało się pozyskać z wykorzystaniem oferty pakietowej ponad 700 klientów, co oznacza, że więcej niż co drugi nowy klient z segmentu K3 rozpoczął współpracę z bankiem na bazie pakietu. 

Przeprowadzona w 2014 roku konsolidacja Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej przełożyła się na wzrost aktywności Banku na rynku emisji papierów dłużnych dla przedsiębiorstw. Środowisko niskich stóp procentowych dodatkowo sprzyjało rozwojowi tego rynku. Ponadto, działalność segmentu skoncentrowana była na intensyfikacji współpracy z niebankowymi instytucjami finansowymi oraz klientami z sektora rolno-spożywczego.

 8-1-reka

Bankowość transakcyjna dalej rośnie

 8-1-domy

Rekordowa akwizycja i wyniki w segmencie K3

 8-1-czlowiek

mSatysfakcja – bo głos klienta się liczy

 W 2014 roku w znacznym stopniu poprawiła się jakość obsługi klientów korporacyjnych mierzona wskaźnikiem rekomendacji NPS (ang. Net Promoter Score). Dla klientów, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, wskaźnik ten osiągnął poziom 26. Dla porównania – średni wskaźnik rynkowy, uzyskany z badania syndykatowego GfK Polonia „Monitor firm 2014”, osiągnął poziom 13 punktów.

Badania NPS są realizowane od 2010 roku i pozwalają zdobywać nową wiedzę i doświadczenie w tym obszarze. W 2014 roku mBank rozpoczął realizację projektu mSatysfakcja, który koncentruje się na słuchaniu „głosu klienta” i poprawie relacji z nim, a w następnej kolejności na analizie danych i kalkulacji najważniejszych wskaźników mierzących poziom satysfakcji klienta.

Na podstawie „głosu klienta” i opinii pracowników, czyli analizy wyników badań zrealizowanych w 2014 roku, wyłoniono 15 inicjatyw, których celem jest poprawa satysfakcji klientów korporacyjnych. Bank dąży do tego, aby informacje pozyskiwane od klientów w drodze badania satysfakcji wyznaczały kierunek zmian wewnętrznych procesów, procedur oraz funkcjonalności systemów IT.

W 2014 roku bankowość korporacyjna mBanku została doceniona przez wiele szanowanych instytucji badania i oceny usług bankowych. Prestiżowy magazyn Global Finance uznał mBank za najlepszy Bank w Polsce w zakresie trade finance z uwagi na wysoką jakość oferowanych usług finansowania handlu, innowacyjną ofertę produktową, wolumen transakcji oraz kompetencje pracowników odpowiedzialnych za obszar trade finance. W corocznym konkursie “World’s Best Internet Banks”, organizowanym przez ten magazyn, mBank CompanyNet uznano za najlepszy serwis transakcyjny dla klientów bankowości korporacyjnej w Polsce (uznanie ekspertów zyskał również serwis dla klientów detalicznych), a mBank CompanyMobile otrzymał wyróżnienia za najlepszą aplikację mobilną w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, po raz trzeci nagrodzona została platforma transakcyjna mBanku do wymiany walut. Ponadto, w opublikowanym przez „Euromoney” raporcie bankowość transakcyjna mBanku zajęła 3. miejsce w kategorii „Domestic Cash Manager Poland”, a karta przedpłacona „Atlas – Program Fachowiec” została uznana przez ekspertów za „Najlepszą lojalnościową polską kartę 2014 roku”. 

Oferowane produkty i usługi

Kredyty klientów korporacyjnych

Wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym mBanku (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec 2014 roku osiągnęła poziom 26 273 mln zł i była o 11,7% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2013 roku (23 522 mln zł).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw (kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 17 874 mln zł i była o 13,4% wyższa od poziomu z końca grudnia 2013 roku (15 765 mln zł). Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 7,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział akcji kredytowej mBanku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 6,2% wobec 5,9% na koniec grudnia 2013 roku. Wskaźnik kredytów do depozytów dla przedsiębiorstw w Banku na koniec 2014 roku wyniósł 86,3% i był znacząco niższy od poziomu rynkowego, który wyniósł 121,5%.

Wartość kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 1 324 mln zł w porównaniu 1 469 mln zł na koniec grudnia 2013 roku.

Depozyty klientów korporacyjnych

Wartość zgromadzonych w mBanku depozytów klientów korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec 2014 roku wyniosła 25 807 mln zł i była o 27,3% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2013 roku (20 265 mln zł).

Wartość depozytów bieżących klientów korporacyjnych mBanku na koniec 2014 roku wyniosła 6 709 mln zł i była o 13,9% wyższa od poziomu z końca grudnia 2013 roku (5 890 mln zł).

Wartość depozytów dla przedsiębiorstw (kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 20 709 mln zł i była o 15,2% wyższa od poziomu z końca 2013 roku (17 972 mln zł). W tym samym czasie rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,1%. Udział depozytów dla przedsiębiorstw w Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 8,8% wobec 8,3% na koniec grudnia 2013 roku.

Wartość depozytów jednostek samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 212 mln zł w porównaniu z 179 mln zł na koniec grudnia 2013 roku.

Finansowanie strukturalne, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne

W ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank oferuje finansowanie strukturyzowane i mezzanine, w tym w szczególności: finansowanie akwizycyjne, finansowanie projektów i finansowanie konsorcjalne. W 2014 roku Bank był istotnym uczestnikiem rynku i wziął udział w 47 produktach konsorcjalnych i bilateralnych. Łączna kwota nowego zaangażowania Banku z tytułu produktów konsorcjalnych i bilateralnych wyniosła 3 689 mln zł.

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

W marcu i lipcu 2014 roku Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nowe umowy dotyczące uruchomienia nowych linii kredytowych w łącznej wysokości 200 mln euro na finansowanie przedsięwzięć lub pokrycie zobowiązań związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (podmioty zatrudniające do 250 osób) oraz przedsiębiorstw mid cap (podmioty zatrudniające powyżej 250, ale mniej niż 3 tys. osób).

Gwarancja de minimis

W czerwcu 2014 roku został podpisany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aneks do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) zmieniający m.in. zasady wyliczania pomocy de minimis. Umowa PLD została zawarta w 2013 roku w ramach rządowego programu „Wspieranie Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczone są na gwarancje spłat kredytów obrotowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na mocy Umowy PLD wartość przyznanego mBankowi limitu gwarancji wynosi 900 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 634 mln zł (wzrost o 138% rok do roku).

Emisja papierów dłużnych dla klientów korporacyjnych

Od początku 2014 roku działalność związana z organizacją emisji dłużnych papierów wartościowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz banków została umiejscowiona w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Udział mBanku w rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec grudnia 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

 

Wartość niewykupionych papierów dłużnych banków, których emisję zrealizował mBank (z wyłączeniem obligacji „drogowych” BGK), wyniosła około 10 mld zł w porównaniu z 7,2 mld zł na koniec 2013 roku. Daje to mBankowi pozycję lidera, z udziałem w rynku na poziomie 34,3%. Największymi emisjami banków w 2014 roku było plasowanie obligacji o łącznej wartości 685 mln zł dla BGK oraz 515 mln zł dla Getin Noble Bank, aranżowane przez mBank. Inne duże transakcje, w których Bank brał udział to emisja listów zastawnych mBanku Hipotecznego o wartości 120,5 mln euro oraz 500 mln zł, emisje obligacji dla Banku Pocztowego (210 mln zł), Credit Agricole Bank Polska (263 mln zł) oraz Santander Bank (60 mln zł).

Na rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw Bank uplasował się na 3. pozycji z udziałem 12,9% rynku. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, tj. Tauron S.A. (583 mln zł), CCC S.A. (210 mln zł), Magellan S.A. (265 mln zł), Echo Investment S.A. (170,5 mln zł), WB Electronics (74 mln zł), Robyg SA (60 mln zł) oraz Elemental Holding S.A. (50 mln zł). Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia 2014 roku wyniosła około 6,8 mld zł wobec 5,1 mld zł na koniec 2013 roku.

Rozwój bankowości transakcyjnej

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

W 2014 roku, po raz pierwszy w historii, salda korporacyjnych rachunków bieżących przekroczyły równowartość 6 mld zł. Dynamiki produktów transakcyjnych w 2014 roku, w porównaniu z rokiem 2013, kształtowały się następująco:

 

   

Liczba przelewów krajowych wychodzących

+12,0%

Liczba transakcji przelewu masowego

+33,3%

Liczba wysłanych poleceń zapłaty

+11,6%

Liczba kart płatniczych

+21,5%

Obrót usług gotówkowych

+8,9%

Liczba przelewów zagranicznych i SEPA wysyłanych

+20,3%

Liczba przelewów zagranicznych i SEPA otrzymywanych

+23,7%

prev next

2014 rok to wprowadzenie do oferty mBanku ciekawych produktów transakcyjnych, takich jak:

  • Wpłata otwarta w placówkach Poczty Polskiej, która jest nowym rozwiązaniem umożliwiającym klientom wpłaty utargów na ich rachunki w mBanku. Klienci mogą dokonywać wpłat w szerokiej sieci placówek Poczty Polskiej w całym kraju (obecnie jest ich około 9 tys.).
  • Nowe funkcjonalności w mBank CompanyMobile z zakresu mPlatformy walutowej.
  • „Lekka” wersja platformy mBanku, która stanowi uzupełnienie usług dostępnych w aplikacji mBank CompanyMobile, pozwalając na dostęp z urządzeń mobilnych, także na starszych modelach telefonów, posiadających przeglądarki internetowe, ale nieposiadających systemów operacyjnych, na które dostępna jest aplikacja korporacyjnej bankowości mobilnej. Serwis zapewnia między innymi dostęp do informacji o rachunkach, historii obrotów oraz zleceń przychodzących i wychodzących.
  • Usługa wpłaty on-line polegająca na deklaracji przez klienta wartości wpłaty w internetowym systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, do uzgodnionej umownie godziny w danym dniu roboczym, w którym ma nastąpić wpłata zamknięta. Środki będą zaksięgowane na rachunku klienta od tej godziny i udostępnione z chwilą weryfikacji przez Bank zgodności zadeklarowanej przez klienta kwoty z kwotą faktycznie wpłaconą.
  • Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze w połączeniu z produktem Collect, w systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Dzięki takiemu połączeniu deweloper może zarządzać spływem należności w poszczególnych inwestycjach. Uzyskuje on dostęp do danych o wpłatach poszczególnych nabywców, może też gromadzić ich szczegółowe dane osobowe.
  • Elektroniczna wersja rachunku Escrow dla internetowego kantora wymiany walut. Jest to innowacyjne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo wymiany walut dla kantora internetowego. Bank oferuje elektroniczną wersję rachunku zastrzeżonego, dzięki której na platformie walutowej klienci kantorów mogą bezpiecznie dokonywać wysoko wolumenowej wymiany walut. Rozwiązanie pozwala za pomocą mobilnych kanałów dostępu do Banku akceptować daną transakcję wymiany walut przez wszystkie zainteresowane strony.

O dobrej jakości bankowości transakcyjnej mBanku świadczy przyznany przez magazyn finansowy Global Finance tytuł najlepszego dostawcy usług cash management w Polsce. W ramach konkursu „Best Treasury & Cash Management Providers 2015” mBank został wyróżniony w kategorii „Best Cash Management Provider in Poland”. Przy wyborze zwycięzcy Global Finance stosował wielopoziomowy proces oceny, na który składają się m.in. ankiety dla czytelników, opinie analityków, najwyższej kadry kierowniczej, specjalistów w zakresie technologii oraz niezależne badania.