6.2. Finansowanie działalności Grupy mBanku

Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakłada optymalizację bilansu Banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności.

Poniższy wykres ilustruje strukturę źródeł finansowania Grupy mBanku na koniec 2014 roku.

 

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

Po zakończonej sukcesem pierwszej emisji obligacji we frankach szwajcarskich w październiku 2013 roku oraz debiucie związanym z emisją euroobligacji w październiku 2012 roku, Grupa mBank przeprowadziła w 2014 roku kolejne transakcje w ramach Programu Emisji Euroobligacji, którego łączna wartość wynosi 3 mld euro.

Spółka mFinance France, działając w roli emitenta (z pełną gwarancją mBanku) dokonała emisji 2 transz obligacji skierowanych do europejskich inwestorów. Transakcje poprzedzone były roadshow w najważniejszych ośrodkach kapitałowych w Europie. W jego trakcie zorganizowano szereg spotkań z inwestorami, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyrazem tego jest sukces kolejnych emisji euroobligacji.

Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku sprzedano obligacje o wartości 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym na 1 kwietnia 2019 roku na poziomie 145 punktów bazowych ponad stawkę swap. Kupon obligacji ustalony został na poziomie 2,375% w skali rocznej.

W dniu zamknięcia księgi popytu wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła prawie 1 mld euro. Księga charakteryzowała się dużą różnorodnością – zapisy złożyło ponad 100 inwestorów reprezentujących fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż 15% puli obligacji trafiło do portfeli krajowych inwestorów instytucjonalnych.

W listopadzie 2014 roku Bank ponownie wyszedł na rynek międzynarodowy z emisją euroobligacji. W efekcie sprzedano obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro, z terminem wykupu w dniu 26 listopada 2021 roku na poziomie 145 punktów bazowych ponad stawkę swap. Kupon obligacji wynosi 2,000% rocznie.

W porównaniu z poprzednią emisją euroobligacji termin wykupu został wydłużony z 5 do 7 lat, przy czym koszt finasowania w postaci stawki płaconej ponad stawkę swap pozostał na niezmienionym poziomie. Poprawa parametrów cenowych przy jednoczesnym wydłużeniu terminu zapadalności wyraźnie pokazuje, że inwestorzy na międzynarodowych rynkach kapitałowych postrzegają mBank jako solidnego i wiarygodnego emitenta działającego w kraju o stabilnej gospodarce.

 

 

Data emisji

Wartość nominalna

Data wykupu

Kupon

04.10.2012

500 mln euro

12.10.2015

2,750%

05.09.2013

200 mln franków szwajcarskich

08.10.2018

2,500%

22.11.2013

500 mln koron czeskich

06.12.2018

2,320%

24.03.2014

500 mln euro

01.04.2019

2,375%

20.11.2014

500 mln euro

26.11.2021

2,000%

prev next

Sukces kolejnych emisji euroobligacji potwierdza słuszność realizowanej strategii oraz pozwala na kontynuowanie działań zmierzających do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia stabilnego refinansowanie na atrakcyjnych warunkach.

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest jednym z 2 działających obecnie na polskim rynku banków hipotecznych (drugim jest Pekao Bank Hipoteczny) i liderem na rynku emisji listów zastawnych z udziałem 73,4% na koniec grudnia 2014 roku. Rok 2014 był okresem wzmożonej aktywności mBanku Hipotecznego na rynku dłużnych papierów wartościowych. W trakcie roku mBH uplasował 8 serii hipotecznych listów zastawnych. Łączna wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych wyniosła 1 014 mln zł. Tym samym, z powodzeniem zrealizowany został cel emisji 1 mld zł listów zastawnych zaplanowany na 2014 rok.

Z punktu widzenia działalności emisyjnej był to najlepszy rok w dotychczasowej, 15-letniej historii mBH. Odnosi się to zarówno do liczby wyemitowanych serii listów zastawnych, jak i ich łącznej wartości. Pierwszy raz od powstania Banku, wartość listów zastawnych wyemitowanych przez mBH oraz pozostających w obrocie na rynku przekroczyła równowartość 3 mld zł.

Analizując poszczególne serie, należy zwrócić uwagę na istotną zmianę parametrów emisyjnych nowych serii listów zastawnych wprowadzanych do obrotu. Dotychczasowe emisje denominowane przede wszystkim w złotych charakteryzowały się relatywnie krótkimi okresami do zapadalności, zaś oprocentowanie oparte było o zmienną stopę procentową. W porównaniu do emisji z 2014 roku nastąpiła istotna zmiana w polityce Banku, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie finansowania oraz refinansowanie długoterminowych kredytów hipotecznych. Główny nacisk położony został na redukcję niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów, redukcję niedopasowania walutowego oraz istotne obniżenie kosztów pozyskiwanego finansowania.

Pod koniec lutego 2014 roku, mBH dokonał pierwszej emisji 15-letnich hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro. Jest to jeden z najdłuższych terminów zapadalności wśród korporacyjnych papierów dłużnych wyemitowanych przez polskich emitentów w historii. Sukces tej emisji nie miał charakteru jednorazowego, czego dowodem są kolejne dwie 15-letnie emisje hipotecznych listów zastawnych. Każda kolejna seria spotkała się z rosnącym popytem inwestorów zagranicznych, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wartości nominalnej emitowanych listów zastawnych z 8,0 mln euro do 20,0 mln euro. Każda seria oprocentowana była w oparciu o stałą stopę procentową.

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku mBH przeprowadził emisje dwóch serii hipotecznych listów zastawnych denominowanych w złotych. Pierwotnie Bank planował wyemitować do 200 mln zł listów zastawnych serii HPA22. Z uwagi na duże zainteresowanie krajowych podmiotów rynku finansowego, mBH zdecydował się podnieść wartość nominalną serii HPA22 do 300 mln zł oraz przystąpił do emisji serii HPA23. W efekcie, mBH pozyskał środki o łącznej wartości 500 mln zł. Jest to największa oferta sprzedaży listów zastawnych w dotychczasowej historii bankowości hipotecznej w Polsce.

Wykorzystując pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych mBH pozyskał dodatkowo 70 mln euro w ramach 2 transakcji przeprowadzonych w IV kwartale 2014 roku. Tabela zawierająca informacje o wszystkich emisjach listów zastawnych zrealizowanych w 2014 roku znajduje się w sekcji 2.3. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2014 roku.

W porównaniu z poprzednimi emisjami sukces zrealizowanych w 2014 roku transakcji należy rozpatrywać w kontekście spadku marży odsetkowej przy jednoczesnym wydłużeniu okresu do zapadalności instrumentów. Przekłada się to na istotne obniżenie kosztu finansowania oraz lepsze dopasowanie struktury terminowej oraz walutowej aktywów z zobowiązaniami Banku.

Zmiany legislacyjne dotyczące listów zastawnych

26 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, mające na celu poprawę ochrony posiadaczy hipotecznych listów zastawnych, obniżenie kosztu emisji oraz ograniczenie niedopasowanie terminów zapadalności pasywów i wymagalności aktywów w bilansach banków hipotecznych.

Przyjęte założenia określają zasady zaspokojenia posiadaczy listów zastawnych, jak również opisują proces upadłości banku hipotecznego, co powinno prowadzić do większego bezpieczeństwa ich posiadaczy oraz obniżenia kosztów finansowania poprzez listy zastawne.

Banki hipoteczne będą również w stanie zwiększyć wartość wyemitowanych listów zastawnych do 80% bankowo hipotecznej wartości nieruchomości w przypadków hipotecznych kredytów detalicznych dla osób fizycznych, w porównaniu do obecnego poziomu 60%. Ponadto, proponowane zmiany zakładają uproszczenie wpisu roszczenia banku hipotecznego o ustanowienie na jego rzecz hipoteki.

Na banki hipoteczne zostaną nałożone obowiązki w postaci: konieczności utrzymywania ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych, w wysokości co najmniej 10% wartości emisji, oraz wymogu utrzymywania bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych przez okres 6 miesięcy.

Proponowane zmiany przełożą się na wzrost oceny wiarygodności kredytowej, co będzie prowadziło do obniżenia kosztu finansowania listami zastawnymi.

Zmiany będą także dotyczyć ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Proponowane rozwiązania w tym zakresie stanowią uszczegółowienie zasad zaspokajania wierzytelności z listów zastawnych oraz dysponowania aktywami wpisanymi do rejestru zabezpieczeń. Każdy wierzyciel z listu zastawnego będzie miał zapewnione takie same prawa względem odrębnej masy upadłości. Doprecyzowanie kwestii związanych z zaspokajaniem wierzycieli z listów zastawnych będzie miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów oraz pewność obrotu.

Przewidziano również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące m.in. wyłączenia z opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od listów zastawnych, zrównania pozycji kredytów udzielonych przez banki hipoteczne z kredytami nabytymi. Zaproponowano też nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w ramach ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mają na celu zwiększenia możliwości inwestowania w listy zastawne przez OFE i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych regulacji w tym zakresie to 2015 rok.