Wybrane dane finansowe

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2014 rok.

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku – 1 EUR = 4,2623 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2013 roku – 1 EUR = 4,1472 PLN
  • dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i start - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2014 i 2013 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1893 PLN i 1 EUR = 4,2110 PLN.

 

   
  w tys. zł w tys. EUR
Rok kończący się 31.12.2014 Rok kończący się 31.12.2013 Rok kończący się 31.12.2014 Rok kończący się 31.12.2013
I. Przychody z tytułu odsetek 3 956 254 3 949 971 944 371 938 013
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 399 601 1 303 834 334 089 309 626
III. Wynik na działalności handlowej 369 156 342 978 88 119 81 448
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 652 700 1 517 703 394 505 360 414
V. Zysk brutto  1 652 700 1 517 703 394 505 360 414
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 286 668 1 206 375 307 132 286 482
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 642 2 603 631 618
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 481 916 (871 524) 115 035 (206 964)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (196 312) (146 971) (46 860) (34 902)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 721 173 (2 846 202) 172 146 (675 897)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 006 777 (3 864 697) 240 321 (917 762)
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 30,50 28,62 7,28 6,80
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  30,47 28,61 7,27 6,79
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  (w zł/EUR) 10,00 - 2,39 -
prev next

 

   
  w tys. zł w tys. EUR
Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
I. Aktywa razem 117 985 822 104 282 761 27 681 257 25 145 342
II. Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
III. Zobowiązania wobec innych banków 13 383 829 19 224 182 3 140 049 4 635 461
IV. Zobowiązania wobec klientów 72 422 479 61 673 527 16 991 408 14 871 124
V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 11 043 242 10 229 342 2 590 911 2 466 566
VI. Udziały niekontrolujące 29 738 27 096 6 977 6 534
VII. Kapitał akcyjny 168 840 168 696 39 612 40 677
VIII. Liczba akcji  42 210 057 42 174 013 42 210 057 42 174 013
IX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)  261,63 242,55 61,38 58,49
X. Współczynnik wypłacalności 14,66 19,38 14,66 19,38
prev next