Skonsolidowany rachunek zysków strat

 

   
 
  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2014 2013
Przychody z tytułu odsetek 6 3 956 254 3 949 971
Koszty odsetek 6 (1 465 596) (1 724 160)
Wynik z tytułu odsetek   2 490 658 2 225 811
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 399 601 1 303 834
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (497 911) (469 096)
Wynik z tytułu opłat i prowizji   901 690 834 738
Przychody z tytułu dywidend 8 19 992 26 856
Wynik na działalności handlowej 9 369 156 342 978
Wynik z pozycji wymiany   233 048 282 545
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   136 108 60 433
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 51 926 78 578
Pozostałe przychody operacyjne 10 346 922 374 821
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  13 (515 903) (477 778)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 580 543) (1 490 153)
Amortyzacja 25 , 26 (190 022) (187 890)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (241 176) (210 258)
Wynik działalności operacyjnej   1 652 700 1 517 703
Zysk  brutto   1 652 700 1 517 703
Podatek dochodowy 14 (363 390) (308 725)
Zysk  netto   1 289 310 1 208 978
Zysk netto przypadający na:  
 - akcjonariuszy mBanku S.A.   1 286 668 1 206 375
 - udziały niekontrolujące   2 642 2 603
 
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.   1 286 668 1 206 375
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  15 42 189 705 42 155 456
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 30,50 28,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  15 42 221 295 42 167 491
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 30,47 28,61
prev next