Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

   
  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2014 r.    168 696 3 343 642 4 118 312 100 057 989 953 1 190 615 - (2 010) 320 561 - (484) 10 229 342 27 096 10 256 438
Dochody całkowite razem 16             1 286 668 245 229 060 4 056 (1 905) 1 518 124 2 642 1 520 766
Dywidendy wypłacone 42 - - - - - (716 984) - - - - - (716 984) - (716 984)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 40 - - - - 52 000 (52 000) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 295 513 - - (295 513) - - - - - - - -
Emisja akcji 38,39 144 - - - - - - - - - - 144 - 144
Program opcji pracowniczych 44 - 11 421 - 1 195 - - - - - - - 12 616 - 12 616
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 12 616 - - - - - - - 12 616 - 12 616
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 11 421 - (11 421) - - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2014 r.   168 840 3 355 063 4 413 825 101 252 1 041 953 126 118 1 286 668 (1 765) 549 621 4 056 (2 389) 11 043 242 29 738 11 072 980
prev next

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

   
  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2013 r.   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 1 214 468 - 106 483 678 - 225 9 594 430 24 491 9 618 921
Dochody całkowite razem 16             1 206 375 (2 116) (163 117) - (709) 1 040 433 2 603 1 043 036
Dywidendy wypłacone   - - - - - (421 420) - - - - - (421 420) - (421 420)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 40 - - - - 44 000 (44 000) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 764 808 - - (764 808) - - - - - - - -
Emisja akcji 38,39 140 - - - - - - - - - - 140 - 140
Pozostałe zmiany   - - - - - - - - - - - - 2 2
Program opcji pracowniczych 44 - 10 565 - 5 194 - - - - - - - 15 759 - 15 759
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 15 759 - - - - - - - 15 759 - 15 759
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 10 565 - (10 565) - - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2013 r.    168 696 3 343 642 4 118 312 100 057 989 953 (15 760) 1 206 375 (2 010) 320 561 - (484) 10 229 342 27 096 10 256 438
prev next