Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

   
AKTYWA Nota 31.12.2014 31.12.2013
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 3 054 549 1 650 467
Należności od banków 18 3 751 415 3 471 241
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 1 163 944 763 064
Pochodne instrumenty finansowe 20 4 865 517 2 349 585
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 74 582 350 68 210 385
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 461 970
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 27 678 614 25 341 763
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 24 576 838 -
Wartości niematerialne 25 465 626 455 345
Rzeczowe aktywa trwałe 26 717 377 709 552
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   61 751 7 332
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 272 416 370 821
Inne aktywa 27 794 964 952 236
AKTYWA RAZEM   117 985 822 104 282 761
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Zobowiązania wobec banku centralnego   - -
Zobowiązania wobec innych banków 28 13 383 829 19 224 182
Pochodne instrumenty finansowe  20 4 719 056 2 459 715
Zobowiązania wobec klientów 29 72 422 479 61 673 527
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 10 341 742 5 402 056
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych  21 103 382 (4 349)
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 24 276 341 -
Pozostałe zobowiązania 32 1 349 654 1 267 672
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   1 969 9 581
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 9 785 2 954
Rezerwy 33 176 881 228 228
Zobowiązania podporządkowane 31 4 127 724 3 762 757
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m   106 912 842 94 026 323
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.   11 043 242 10 229 342
Kapitał podstawowy:   3 523 903 3 512 338
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 38 168 840 168 696
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 39 3 355 063 3 343 642
Zyski zatrzymane 40 6 969 816 6 398 937
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   5 683 148 5 192 562
- Wynik roku bieżącego   1 286 668 1 206 375
Inne pozycje kapitału własnego 41 549 523 318 067
Udziały niekontrolujące   29 738 27 096
K a p i t a ł y  r a z e m   11 072 980 10 256 438
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   117 985 822 104 282 761
Łączny współczynnik kapitałowy/współczynnik wypłacalności* 47 14,66 19,38
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I/wskaźnik Core Tier I*   12,24 14,21
Wartość księgowa   11 043 242 10 229 342
Liczba akcji   42 210 057 42 174 013
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   261,63 242,55
prev next

*Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaprezentowano łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zasady oparte na „Bazylei III”). Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaprezentowano współczynnik wypłacalności oraz wskaźnik Core Tier I wyliczone zgodnie z wymogami Art. 128 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (zasady oparte na „Bazylei II”).