Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

   
  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2014 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   481 916 (871 524)
Zysk przed opodatkowaniem   1 652 700 1 517 703
Korekty:   (1 170 784) (2 389 227)
Zapłacony podatek dochodowy    (398 422) (462 013)
Amortyzacja 25, 26 240 441 239 684
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   796 603 40 555
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (2 121) (13 600)
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych   3 447 472
Dywidendy otrzymane 8 (19 992) (26 856)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (3 956 254) (3 949 971)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 465 596 1 724 160
Odsetki otrzymane   4 226 919 4 270 272
Odsetki zapłacone   (1 259 024) (1 699 052)
Zmiana stanu należności od banków   (1 002 595) 135 485
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (72 578) (28 764)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   (204 904) (535 158)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   (6 406 450) (1 389 151)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych   (2 284 104) (5 747 785)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (387 566) (87 423)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   (2 846 865) 1 664 490
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   9 799 826 3 393 828
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   818 384 178 988
Zmiana stanu rezerw   (51 347) 14 901
Zmiana stanu innych zobowiązań   370 222 (112 289)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    481 916 (871 524)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (196 312) (146 971)
Wpływy z działalności inwestycyjnej   54 988 69 536
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych   - 2
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   34 996 29 264
Dywidendy otrzymane 8 19 992 26 856
Inne wpływy inwestycyjne   - 13 414
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej    251 300 216 507
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych     18
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   251 300 216 488
Inne wydatki inwestycyjne   - 1
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (196 312) (146 971)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   721 173 (2 846 202)
Wpływy z działalności finansowej   6 027 185 2 743 526
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków    - 82 356
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   1 050 075 636 430
Emisja dłużnych papierów wartościowych    4 226 966 1 524 600
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych  31 750 000 500 000
Z tytułu emisji akcji zwykłych   144 140
Wydatki z tytułu działalności finansowej   5 306 012 5 589 728
Spłaty kredytów i pożyczek od banków    3 601 459 3 729 163
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   10 064 239 751
Wykup dłużnych papierów wartościowych   136 462 1 156 900
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych - zwiększenie zaangażowania   - 2 000
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych    480 122 -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   439 448
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    716 984 421 420
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   360 482 40 046
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   721 173 (2 846 202)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   1 006 777 (3 864 697)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   19 088 (27 980)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   3 685 640 7 578 317
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 43 4 711 505 3 685 640
prev next