Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 

   
  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2014 2013
Zysk netto   1 289 310 1 208 978
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 16 231 456 (165 942)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   233 361 (165 233)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto)   245 (2 116)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (netto)   229 060 (163 117)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto)   4 056 -
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   (1 905) (709)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)   (1 905) (709)
Dochody całkowite netto, razem   1 520 766 1 043 036
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
- akcjonariuszy mBanku S.A.   1 518 124 1 040 433
- udziały niekontrolujące   2 642 2 603
prev next