Raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończomny dnia 31 Grudnia 2014

I. CZĘŚĆ ODÓLNA

 1. Informacje ogólne

Jednostką dominująca w Grupie mBank (zwanej dalej „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”) jest mBank S.A.(„jednostka dominująca”, „Bank”).

Jednostka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 11 grudnia 1986 roku. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, ul. Senatorska 18.

Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11 września 2002 roku, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609) i na podstawie art. 55.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”) sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.

W dniu 11 lipca 2001 roku jednostka dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

Jednostka dominująca posiada numer NIP: 5260215088 nadany w dniu 13 grudnia 2013 roku oraz symbol REGON: 001254524 nadany w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Jednostka dominująca należy do grupy kapitałowej Commerzbank AG.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 • prowadzenie innych rachunków bankowych;
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
 • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych;
 • wykonywanie operacji wekslowych i czekowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty;
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych;
 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
 • dokonywanie terminowych operacji finansowych;
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
 • wykonywanie czynności banku reprezentanta przewidzianych w Ustawie o obligacjach;
 • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
 • wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

Zakres działalności podmiotów zależnych, współzależnych i obejmuje następujące rodzaje działalności:

 • usługi faktoringowe;
 • leasing;
 • administrowanie nieruchomością gruntową;
 • pozyskiwanie środków finansowych dla jednostki dominującej;
 • obrót papierami wartościowymi;
 • dystrybucja produktów oferowanych przez jednostką dominującą;
 • kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta;
 • udzielanie kredytów hipotecznych;
 • działalność ubezpieczeniowa;
 • zarządzanie danymi i dokumentami;
 • opracowywanie projektów inwestycyjnych oraz prowadzenie prac wykonawczych;
 • realizacja przedsięwzięć deweloperskich.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał akcyjny jednostki dominującej wynosił 168 840 228 złotych
i był podzielny na 42 210 057 akcji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura własności kapitału akcyjnego jednostki dominującej była następująca:

 

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość nominalna akcji

(w złotych)

Udział w kapitale

akcyjnym

Commerzbank AG

29 352 897

29 352 897

117 411 588

69,54%

Pozostali akcjonariusze

12 857 160

12 857 160

51 428 640

30,46%

 

--------

--------

--------

--------

Razem

42 210 057

42 210 057

168 840 228

100%

 

=====

=====

=====

=====

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w nocie 38 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w roku obrotowym miały miejsce następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału akcyjnego jednostki dominującej:

 • W dniu 30 lipca 2014 roku Bank otrzymał od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5,00%. W wyniku dopuszczenia do obrotu 31 844 akcji Banku udział Aviva OFE w kapitale akcyjnym Banku zmniejszył się do poziomu 4,996%, co skutkowało równolegle zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku do poziomu 4,996%.
 • W dniu 11 grudnia 2014 roku Bank otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („ING OFE”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku poniżej 5,00%. Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 2 126 430 akcji Banku, stanowiących 5,04% kapitału akcyjnego Banku i był uprawniony
  do 2 126 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów. W wyniku zbycia akcji, udział ING OFE w kapitale akcyjnym Banku zmniejszył się do poziomu 4,94%. Akcje te uprawniają do 2 085 679 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co stanowi 4,94% ogólnej liczby głosów.

W okresie po dacie bilansowej do daty opinii nie było zmian w strukturze własnościowej kapitału akcyjnego jednostki dominującej.

Zmiany kapitału akcyjnego jednostki dominującej w roku obrotowym były następujące:

 

Liczba akcji

Wartość nominalna akcji

(w złotych)

Stan na początku okresu

42 174 013

168 696 052

Podwyższenie/obniżenie kapitału

36 044

144 176

 

--------

--------

Stan na koniec okresu

42 210 057

168 840 228

 

=====

=====

W 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokonał rejestracji 36 044 akcji Banku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych. W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał akcyjny Banku wzrósł w 2014 roku o kwotę 144 176 złotych.

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 2 marca 2015 roku wchodzili:

 

 

Cezary Stypułkowski

- Prezes Zarządu

Lidia Jabłonowska-Luba

- Wiceprezes Zarządu

Przemysław Gdański

- Wiceprezes Zarządu

Jörg Hessenmüller

- Wiceprezes Zarządu

Hans Dieter Kemler

- Wiceprezes Zarządu

Cezary Kocik

- Wiceprezes Zarządu

Jarosław Mastalerz

- Wiceprezes Zarządu

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku („okres sprawozdawczy”) oraz od dnia bilansowego do daty opinii nie było zmian w składzie Zarządu Banku.

2.Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej mBanku S.A wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio):

 

Nazwa jednostki

Metoda konsolidacji

Rodzaj opiniii o sprawozdaniu finansowym

Podmiot uprawniony, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego

Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

Aspiro S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

BDH Development
Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia2014

BRE Agent Ubezpieczeniowy
Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia2014

BRE Ubezpieczenia
Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

in the audit

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia 2014

BRE Ubezpieczenia
TUiR S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia 2014

Dom Maklerski
mBanku S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia 2014

Garbary Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia 2014

mCentrum Operacji
Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

mBank
Hipoteczny S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

31 grudnia 2014

mFactoring S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

mFinance France S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young et Associés

31 December 2014

mLocum S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

mLeasing S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

MLV 45 Sp. z o.o.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

MLV 45 Sp. z o.o sp.k.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

mWealth Management S.A.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

Transfinance a.s.

konsolidacja pełna

w trakcie badania

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

31 grudnia 2014

Rodzaj zmian i wpływ wywołany zmianami w stosunku do roku ubiegłego w zakresie jednostek objętych konsolidacją został przedstawiony w nocie 1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku („noty objaśniające”).

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 11 kwietnia 2013 roku została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz kluczowy biegły rewident spełniają, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U 2009.77.649 z późn. zm.), warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 20 maja 2013 roku z Zarządem jednostki dominującej przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe traktowane jako całość.

Na podstawie naszego badania, z dniem 2 marca 2015 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń o następującej treści:

 

„Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A.

 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mBanku S.A. („Grupy”), w której jednostką dominującą jest mBank S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmującegoskonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
 2. Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Banku. Ponadto Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.
 3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
 • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość.

4. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2014roku;
 • sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;
 • jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.

5. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm. - „rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).”

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przeprowadziliśmy w okresie od dnia 29 września 2014 roku do dnia 2 marca 2015 roku, w tym w siedzibie jednostki dominującej od dnia 29 września 2014 roku do dnia 19 grudnia 2014 roku oraz od dnia 7 stycznia 2015 do dnia 2 marca 2015 roku.

3.2  Oświadczenia otrzymane i dostępność danych

Zarząd jednostki dominującej potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelną prezentację sprawozdania finansowego jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej. Oświadczył on, iż udostępnił nam wszystkie sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, dokumentację konsolidacyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 2 marca 2015 roku Zarządu jednostki dominującej o:

 • kompletnym ujęciu informacji w dokumentacji konsolidacyjnej;
 • wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz
 • ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu jednostki dominującej i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie oświadczamy, że w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania.

3.3  Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za poprzedni rok obrotowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez Dominika Januszewskiego, kluczowego biegłego rewidenta nr 9707, działającego w imieniu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, firmy wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Działający w imieniu podmiotu uprawnionego kluczowy biegły rewident wydał o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności Grupy zostało złożone w dniu 4 kwietnia 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Sytuacja finansowa

4.1  Podstawowe dane i wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Grupy
w latach 2012 – 2014 wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku było przedmiotem badania przez innego kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który z dniem 7 marca 2013 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało przekształcone do danych porównawczych zawartych w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

2014

2013

2012*

Suma bilansowa

117 985 822

104 202 761

102 144 983

Kapitał własny

11 072 978

10 256 438

9 618 921

Wynik finansowy netto

1 289 310

1 208 978

1 197 902

Współczynnik wypłacalności (%)

14,66%

19,38%

18,73%

 

Wskaźnik rentowności

 

93,34%

90,44%

88,17%

 

 

 

 

zysk brutto

 

 

 

ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

 

 

 

Wskaźnik poziomu kosztów

44,95%

45,68%

46,53%

ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

 

 

 

przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne[1]

 

 

 

Wskaźnik zwrotu kapitału

12,09%

12,17%

13,54%

zysk netto

 

 

 

średni stan kapitałów własnych[2]

 

 

 

Wskaźnik zwrotu aktywów

1,16%

1,17%

1,19%

zysk netto

 

 

 

średni stan aktywów[3]

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik inflacji:

 

 

 

Średnioroczny

0,0%

0,9%

3,7%

Grudzień roku bieżącego/ grudzień roku poprzedniego

-1,0%

0,7%

2,4%

 

* Dane przekształcone

[1] Przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne stanowią sumę wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone oraz pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne.

[2] Średni stan kapitałów własnych jest średnią arytmetyczną stanu kapitałów własnych na początek i koniec danego okresu.

* Dane przekształcone

[3] Średni stan aktywów jest średnią arytmetyczną stanu aktywów na początek i koniec danego okresu.

4.2  Komentarz

Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy:

 • Wskaźnik rentowności wzrósł z poziomu 88,17% w 2012 roku i z poziomu 90,44% w 2013 roku do poziomu 93,34% w 2014 roku.
 • Wskaźnik poziomu kosztów spadł z poziomu 46,53% w 2012 roku i z poziomu 45,68% w 2013 roku do poziomu 44,95% w 2014 roku.
 • Wskaźnik zwrotu kapitału spadł z poziomu 13,54% w 2012 roku i z poziomu 12,17% w 2013 roku do poziomu 12,09% w 2014 roku.
 • Wskaźnik zwrotu aktywów spadł z poziomu 1,19% w 2012 roku i z poziomu 1,17% w 2013 roku do poziomu 1,16% w 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku współczynnik wypłacalności Grupy wynosił 14,66% w porównaniu do 19,38% na koniec 2013 roku i 18,73% na koniec 2012 roku.

4.3  Kontynuacja działalności

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że jednostka dominująca nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2014 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

W nocie 2.1 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Zarząd jednostki dominującej wskazał, że będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania finansowe jednostek Grupy zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez te jednostki przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2014 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez te jednostki.

4.4  Stosowanie zasad ostrożności

Na dzień 31 grudnia 2014 roku przewidziane były przepisami Prawa Bankowego, uchwałami Zarządu Narodowego Banku Polskiego, uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR) i wydanych na podstawie tego rozporządzenia rozporządzeń Komisji (UE) zasady ostrożności dotyczące:

 • koncentracji ryzyka kredytowego,
 • koncentracji udziałów kapitałowych,
 • kwalifikacji kredytów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń do grup ryzyka i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
 • płynności,
 • wysokości rezerwy obowiązkowej,
 • adekwatności kapitałowej.

Podczas przeprowadzonego badania nie stwierdziliśmy istotnych faktów wskazujących na niestosowanie się przez Grupę w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia niniejszego raportu do powyższych zasad. Uzyskaliśmy ponadto pisemne oświadczenie Zarządu jednostki dominującej, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia opinii nie zostały złamane istotne normy ostrożnościowe.

2.5  Prawidłowość ustalenia współczynnika wypłacalności

Podczas przeprowadzania badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie ustalania współczynnika wypłacalności na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku (CRR).

 

II.         CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1.      Kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej

Podczas badania nie stwierdziliśmy mogących mieć istotny wpływ na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostałyby usunięte, w tym w zakresie spełnienia warunków, jakim powinna odpowiadać dokumentacja konsolidacyjna (a w szczególności obejmujących wyłączenia dotyczące korekt konsolidacyjnych).

2.      Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań oraz kapitałów własnych

Zasady (politykę) rachunkowości Grupy oraz wykazywania danych przedstawiono w nocie 2 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

3.        Charakterystyka składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Struktura aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy została przedstawiona w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia2014 roku.

Dane wykazane w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

3.1  Wartość firmy z konsolidacji oraz sposób dokonywania odpisów

Sposób ustalenia wartości firmy z konsolidacji, zasady oceny utraty wartości oraz dokonane odpisy z tytułu utraty wartości za rok obrotowy i do dnia bilansowego przedstawiono w nocie 2 i nocie 25 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

3.2  Kapitał własny, w tym udziały niekontrolujące

Wykazany stan kapitałów własnych, w tym udziałów niekontrolujących jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną i odpowiednimi dokumentami prawnymi. Udziały niekontrolujące na dzień 31 grudnia2014 roku wynosiły 29 738 tysięcy złotych. Udziały niekontrolujące zostały ustalone prawidłowo i są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

Dane dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w notach 38 – 42 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

3.3  Rok obrotowy

Sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na dzień 31 grudnia2014 roku i obejmują dane finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia2014 roku do dnia 31 grudnia2014 roku.

4.      Wyłączenia konsolidacyjne

4.1  Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją

Dokonane wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

4.2  Wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend

Dokonane wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

5.  Sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) w jednostce podporządkowanej

Informacje dotyczące sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych zostały przedstawione w nocie 24 i nocie 46 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

6. Pozycje kształtujące wynik działalności Grupy

Charakterystyka pozycji kształtujących wynik działalności Grupy została przedstawiona w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia2014 roku.

7. Słuszność odstępstw od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE

W procesie sporządzania zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały miejsca odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności.

8. Noty objaśniające

Noty objaśniające w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

9. Sprawozdanie z działalności Grupy

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2014.133 z późn. zm.).

10. Zgodność z prawem

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu jednostki dominującej, iż w roku sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutów i umów jednostek Grupy mające wpływ na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

11.Wykorzystanie pracy specjalistów

W trakcie naszego badania korzystaliśmy z wyników prac niezależnych rzeczoznawców majątkowych – w wyliczeniach dotyczących poziomu odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu kredytów Grupa uwzględniła wartość przedmiotów zabezpieczeń według wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Grupy.

 

 

 

w imieniu
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw Reg. No 130

Key Certified Auditor

 

 

Dominik Januszewski
certified auditor
No. 9707

 

Warszawa, dnia 2 marca 2015 roku