15. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję za 12 miesięcy

 
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Podstawowy:
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 286 668 1 206 375
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 189 705 42 155 456
Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 30,50 28,62
Rozwodniony:
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A., zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję  1 286 668 1 206 375
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 189 705 42 155 456
Korekty na:    
- opcje na akcje 31 590 12 035
Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 221 295 42 167 491
Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 30,47 28,61
prev next

 

Zgodnie z MSR 33 Bank sporządza kalkulację rozwodnionego zysku na jedną akcję, uwzględniając akcje emitowane warunkowo w ramach programów motywacyjnych opisanych w Nocie 44. W kalkulacjach nie uwzględniono tych elementów programów motywacyjnych, które miały działanie antyrozwadniające w prezentowanych okresach sprawozdawczych, a które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na rozwodnienie zysku na akcję.

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku.

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się w oparciu o stosunek zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych skorygowanych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Bank posiada jedną kategorię powodującą rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: opcje na akcje. Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane gdyby nastąpiła realizacja wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średnioroczna cena zamknięcia akcji Banku.