29. Zobowiązania wobec klientów

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Klienci indywidualni: 39 284 776 34 203 119
Środki na rachunkach bieżących 27 974 843 24 260 502
Depozyty terminowe 11 202 722 9 889 000
Inne zobowiązania (z tytułu) 107 211 53 617
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 19 357 24 566
- pozostałe 87 854 29 051
Klienci korporacyjni: 32 237 087 26 752 869
Środki na rachunkach bieżących 13 516 365 12 849 839
Depozyty terminowe 11 128 087 6 434 108
Kredyty i pożyczki otrzymane 3 218 105 2 100 331
Transakcje repo 3 738 058 4 629 955
Inne zobowiązania (z tytułu) 636 472 738 636
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 492 975 433 438
- pozostałe 143 497 305 198
Klienci sektora budżetowego: 900 616 717 539
Środki na rachunkach bieżących 627 765 579 319
Depozyty terminowe 250 263 129 981
Transakcje repo 12 951 -
Inne zobowiązania (z tytułu) 9 637 8 239
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 125 137
- pozostałe 9 512 8 102
Zobowiązania wobec klientów, razem  72 422 479 61 673 527
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 67 174 957 57 590 020
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 5 247 522 4 083 507
prev next

Na dzień 31 grudnia 2014 roku większość depozytów przyjętych od klientów indywidualnych i korporacyjnych stanowiły depozyty na stałą stopę procentową. Średnie oprocentowanie zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem transakcji repo) wynosiło 1,50% (31 grudnia 2013 r. - 2,02%).

Na dzień 31 grudnia 2014 kwota kredytów i pożyczek otrzymanych obejmuje kredyt otrzymany z EBI w kwocie 3 218 105 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 2 100 331 tys. zł). Zabezpieczeniem kredytu są obligacje rządowe, które są wykazywane w Nocie 23 i w Nocie 37 jako aktywa zastawione.