28. Zobowiązania wobec innych banków

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Środki na rachunkach bieżących 684 644 1 458 250
Depozyty terminowe 10 084 475 510
Kredyty i pożyczki otrzymane 11 345 217 14 692 269
Transakcje repo / sell buy back 1 124 586 2 391 742
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 172 838 166 958
Zobowiązania w drodze 2 739 2 915
Pozostałe 43 721 36 538
Zobowiązania wobec innych banków, razem  13 383 829 19 224 182
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 5 121 501 8 432 484
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 8 262 328 10 791 698
prev next

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość depozytów innych banków o stałym oprocentowaniu wyniosła 10 084 tys. zł (31 grudnia 2013 rok - 475 510 tys. zł i). W obu okresach brak depozytów o zmiennym oprocentowaniu.

Na dzień 31 grudnia 2014 i na dzień 31 grudnia 2013 roku kredyty i pożyczki otrzymane od banków były oprocentowane zmienną stopą procentową.

Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów otrzymanych od banków w 2014 roku wynosiło 1,25% (31 grudnia 2013 r. - 1,31%).

mBank nie dostarczył zabezpieczeń kredytów innym bankom. Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych pożyczek.