30. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na 31 grudnia 2014 r.

 
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 2 978 911       2 994 568
Obligacje (PLN) 50 000 3,31% niezabezpieczone 16-03-2015 50 072
Listy zastawne (PLN) 78 611 3,03% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 799
Listy zastawne (PLN) 100 000 3,56% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 101 695
Listy zastawne (PLN) 57 150 3,99% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-07-2015 57 911
Listy zastawne (PLN) 100 000 3,66% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 100 891
Euroobligacje (EUR) 2 131 150 2,75% gwarancja 12-10-2015 2 141 691
Obligacje (PLN) 385 000 3,55% niezabezpieczone 23-11-2015 386 423
Listy zastawne (PLN) 77 000 3,23% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 086
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje długoterminowe 7 331 869       7 347 174
Listy zastawne (PLN) 145 700 3,15% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 237
Listy zastawne (PLN) 149 500 4,09% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2016 150 879
Listy zastawne (PLN) 31 000 3,73% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-11-2016 28 900
Listy zastawne (PLN) 172 750 3,30% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2017 173 521
Listy zastawne (PLN) 150 000 3,03% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2017 149 549
Listy zastawne (EUR) 42 623 2,08% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 19-10-2017 42 745
Listy zastawne (EUR) 31 967 1,10% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-02-2018 31 945
Listy zastawne (PLN) 103 900 3,74% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2018 103 369
Euroobligacje (CHF) 708 965 2,50% gwarancja 08-10-2018 710 272
Listy zastawne (EUR) 213 115 1,21% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 22-10-2018 213 164
Listy zastawne (EUR) 85 246 1,12% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 22-10-2018 85 000
Euroobligacje (CZK) 76 840 2,32% gwarancja 06-12-2018 76 963
Obligacje (PLN) 12 000 4,14% niezabezpieczone 16-01-2019 11 745
Obligacje (PLN) 50 000 3,48% niezabezpieczone 21-01-2019 49 669
Euroobligacje (EUR) 2 131 150 2,38% gwarancja 01-04-2019 2 155 147
Listy zastawne (PLN) 80 000 3,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-06-2019 79 963
Listy zastawne (EUR) 213 115 0,95% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-10-2019 212 724
Listy zastawne (EUR) 127 869 2,75% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2020 127 338
Euroobligacje (EUR) 2 131 150 2,00% gwarancja 26-11-2021 2 116 927
Listy zastawne (PLN) 291 700 3,62% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2022 294 906
Listy zastawne (PLN) 200 000 3,62% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-02-2023 202 017
Listy zastawne (EUR) 34 098 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-02-2029 34 407
Listy zastawne (EUR) 63 935 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-03-2029 64 564
Listy zastawne (EUR) 85 246 3,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 30-05-2029 85 223
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)         10 341 742
prev next

Stan na 31 grudnia 2013 r.

 
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 498 200       502 188
Obligacje (PLN) 50 000 3,78% niezabezpieczone 07-01-2014 50 445
Obligacje (PLN) 30 000 3,73% niezabezpieczone 15-01-2014 30 238
Obligacje (PLN) 20 000 3,31% niezabezpieczone 06-02-2014 19 867
Obligacje (PLN) 30 000 3,30% niezabezpieczone 21-02-2014 19 933
Obligacje (PLN) 9 900 3,20% niezabezpieczone 28-02-2014 9 849
Obligacje (PLN) 20 000 3,45% niezabezpieczone 12-03-2014 29 858
Obligacje (PLN) 1 600 3,60% niezabezpieczone 17-03-2014 1 576
Obligacje (PLN) 500 3,63% niezabezpieczone 15-04-2014 422
Obligacje (PLN) 15 000 3,58% niezabezpieczone 15-07-2014 15 111
Obligacje (PLN) 30 000 3,60% niezabezpieczone 06-10-2014 30 219
Listy zastawne (PLN) 25 000 4,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 174
Listy zastawne (PLN) 177 000 4,11% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 180 028
Listy zastawne (PLN) 89 200 3,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 89 468
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje długoterminowe 4 888 773       4 899 868
Listy zastawne (PLN) 78 611 3,70% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 875
Listy zastawne (PLN) 100 000 3,59% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 101 613
Listy zastawne (PLN) 57 150 4,01% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-07-2015 57 992
Listy zastawne (PLN) 100 000 4,07% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 100 921
Euroobligacje (EUR) 2 073 600 2,75% gwarancja 12-10-2015 2 080 773
Obligacje (PLN) 450 000 4,22% niezabezpieczone 23-11-2015 451 296
Listy zastawne (PLN) 77 000 3,88% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 155
Listy zastawne (PLN) 145 750 3,85% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 515
Listy zastawne (PLN) 149 500 4,50% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2016 150 915
Listy zastawne (PLN) 31 000 4,40% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-11-2016 27 972
Listy zastawne (PLN) 172 750 4,00% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2017 173 657
Listy zastawne (PLN) 150 000 3,68% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2017 149 537
Listy zastawne (EUR) 41 472 2,24% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 19-10-2017 41 580
Listy zastawne (PLN) 98 900 4,39% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2018 98 524
Euroobligacje (CHF) 675 660 2,50% gwarancja 08-10-2018 676 227
Listy zastawne (EUR) 207 360 1,35% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 22-10-2018 207 085
Euroobligacje (CZK) 75 604 2,32% gwarancja 06-12-2018 75 725
Listy zastawne (PLN) 80 000 3,70% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-06-2019 79 973
Listy zastawne (EUR) 124 416 2,75% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2020 123 533
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)         5 402 056
prev next

Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.

Emisje w 2014 roku

W dniu 20 listopada 2014 roku spółka mFinance France S.A. (mFF), podmiot zależny od Banku dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR (równowartość 2 107 750 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 roku) o terminie wykupu w 2021 roku. Środki pochodzące z emisji zostały złożone przez mFF w mBanku na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2014 roku w kwocie 495 916 tys. EUR (równowartość 2 089 265 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 roku), jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji.

W dniu 24 marca 2014 roku spółka mFinance France S.A. (mFF), dokonała emisji euroobligacji o wartości 500 000 tys. EUR (równowartość 2 099 500 tys. zł po kursie z dnia 24 marca 2014 roku) o terminie wykupu w 2019 roku. Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 1 kwietnia 2014 roku przez mFF w mBanku S.A. w kwocie 496 095 tys. EUR na podstawie umowy zawartej w dniu 24 marca 2014 roku, jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu wyemitowanych euroobligacji, wystawionej przez mBank S.A.

Emisje w 2013 roku

W dniu 25 września 2013 roku spółka mFinance France S.A. dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 200 000 tys. CHF (równowartość 685 500 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 roku) o terminie wykupu w dniu 8 października 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 8 października 2013 roku.

Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 8 października 2013 roku przez mFF w mBanku w kwocie 198 967 tys. CHF (równowartość 681 959 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 roku) na podstawie umowy zawartej w dniu 25 września 2013 roku, jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji.

W dniu 22 listopada 2013 roku spółka mFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. CZK (równowartość 77 100 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 22 listopada 2013 roku) o terminie wykupu w dniu 6 grudnia 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 6 grudnia 2013 roku przez mFF w mBanku S.A. w kwocie 500 000 tys. CZK na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2013 roku, jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu wyemitowanych euroobligacji, wystawionej przez mBank S.A. w kwocie 500 000 tys. CZK.

Zmiana stanu wyemitowanych papierów wartościowych

 
  31.12.2014 31.12.2013
Stan na początek okresu 5 402 056 4 892 275
Zwiększenia (emisja) 5 654 056 3 371 571
Zmniejszenia (wykup) (1 090 158) (3 141 380)
Zmniejszenia (częściowa spłata) (37 994) -
Różnice kursowe 195 375 25 682
Inne zmiany 218 407 253 908
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 10 341 742 5 402 056
prev next

W dniu 31 marca 2014 roku Bank dokonał wcześniejszego wykupu 650 sztuk obligacji o wartości nominalnej 65 000 tys. zł, wyemitowanych przez mBank S.A. w listopadzie 2012 roku w ramach Programu Emisji Obligacji i Bankowych Papierów Wartościowych.

Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 3 263 858 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 2 404 717 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 2 653 030 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 2 019 926 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2014 roku jak i na 31 grudnia 2013 roku hipoteczne listy zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu.

Dodatkowo podstawą emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku były obligacje skarbowe o wartości nominalnej 160 000 tys. zł.

Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów zastawnych wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 roku 421 805 tys. zł (31 grudnia 2013 roku - 480 604 tys. zł).

Dodatkowo podstawą emisji publicznych listów zastawnych według stanu na 31.12.2014 r. były obligacje skarbowe o wartości nominalnej 30 000 tys. zł.

Transakcje dotyczące obligacji Banku zaliczanych do zobowiązań podporządkowanych zostały opisane w Nocie 31 poniżej.