36. Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe Grupy obejmują:

  • Zobowiązania do udzielenia kredytu

    Kwoty oraz odpowiadające im terminy, w których Grupa zobowiązana będzie do zrealizowania pozabilansowych zobowiązań finansowych poprzez udzielenie kredytów lub innych świadczeń pieniężnych, zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

  • Gwarancje i inne produkty finansowe

    Gwarancje zostały przedstawione w poniższej tabeli na podstawie najwcześniejszej umownej daty zapadalności.

  • Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

    W przypadkach gdy spółka z Grupy jest leasingobiorcą, minimalne przyszłe płatności z tytułu leasingu w ramach nieodwołalnych umów leasingu operacyjnego przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane przez Grupę oraz wartość nominalną otwartych transakcji pochodnych Grupy na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.

 

 
31.12.2014 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 21 045 084 3 148 607 1 064 279 25 257 970
     Zobowiązania udzielone 20 137 683 2 697 004 764 386 23 599 073
       1. Zobowiązania finansowe: 17 907 669 1 527 842 538 455 19 973 966
           a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 17 883 271 1 446 946 538 455 19 868 672
           b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 24 398 80 896 - 105 294
       2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 2 215 614 1 168 832 225 931 3 610 377
           a) Akcepty bankowe 8 998 - - 8 998
           b) Gwarancje i akredytywy stand by 2 200 258 1 168 832 225 931 3 595 021
           d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 6 358 - - 6 358
       3. Pozostałe zobowiązania 14 400 330 - 14 730
     Zobowiązania otrzymane: 907 401 451 603 299 893 1 658 897
           a) Otrzymane zobowiazania finansowe 31 841 - - 31 841
           b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 875 560 451 603 299 893 1 627 056
2. Pochodne instrumenty finansowe 389 808 426 320 238 073 44 130 546 754 177 045
       1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 336 245 647 298 811 916 42 316 818 677 374 381
       2. Walutowe instrumenty pochodne 52 979 729 20 736 915 1 716 118 75 432 762
       3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 583 050 689 242 97 610 1 369 902
      Pozycje pozabilansowe razem 410 853 510 323 386 680 45 194 825 779 435 015
prev next

 

 
31.12.2013 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 18 561 294 3 687 624 879 947 23 128 865
     Zobowiązania udzielone 18 006 558 2 998 959 724 349 21 729 866
       1. Zobowiązania finansowe: 15 836 732 2 163 996 531 559 18 532 287
           a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 15 813 281 2 073 508 521 133 18 407 922
           b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 23 451 90 488 10 426 124 365
       2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 2 160 567 834 890 192 790 3 188 247
           a) Akcepty bankowe 2 765 - 209 2 974
           b) Gwarancje i akredytywy stand by 2 035 596 828 110 192 581 3 056 287
           c) Gwarancje przejęcia emisji 35 000 - - 35 000
           d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 87 206 6 780 - 93 986
       3. Pozostałe zobowiązania 9 259 73 - 9 332
     Zobowiązania otrzymane: 554 736 688 665 155 598 1 398 999
           a) Otrzymane zobowiazania finansowe 3 375 207 360 - 210 735
           b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 551 361 481 305 155 598 1 188 264
2. Pochodne instrumenty finansowe 328 340 664 253 718 640 20 620 014 602 679 318
       1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 293 192 365 245 105 506 20 568 945 558 866 816
       2. Walutowe instrumenty pochodne 33 809 749 8 517 321 12 190 42 339 260
       3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 1 338 550 95 813 38 879 1 473 242
      Pozycje pozabilansowe razem 346 901 958 257 406 264 21 499 961 625 808 183
prev next

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą w całości leasingu budynków.

Najważniejszą umową leasingu operacyjnego jest zawarta przez Bank umowa leasingu głównej siedziby Banku. Zgodnie z umową okres leasingu trwa do 30 czerwca 2019 roku. Umowa została zawarta na oznaczony okres czasu i co do zasady nie podlega przedterminowemu rozwiązaniu. Umowa przewiduje opcję kupna przedmiotu umowy na pisemny wniosek leasingobiorcy złożony leasingodawcy na co najmniej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą zakończenia umowy leasingu, a także prawo pierwokupu na warunkach zawartych w umowie. Na mocy umowy Bank zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie.

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zaprezentowane są w Nocie 20.

Największy wpływ na wielkość zobowiązań finansowych udzielonych, poza zobowiązaniami udzielonymi przez Bank, miały zobowiązania udzielone przez mBank Hipoteczny i mFaktoring w wysokości odpowiednio 1 085 818 tys. zł i 1 044 410 tys. zł na dzień 31 grudnia 2014 roku (31 grudnia 2013 rok odpowiednio: 979 471 tys. zł i 1 125 242 tys. zł).