31. Zobowiązania podporządkowane

W dniu 31 marca 2014 roku XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku z decyzją o wypłacie dywidendy za rok 2013. Na dywidendę dla akcjonariuszy została przekazana kwota 716 984 486 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 17 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 42 175 558 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 maja 2014 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 19 maja 2014 roku.

 

 
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna  Waluta  Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności/ wykupu Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2014 r.
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 1,2%* 1,20 08.03.2017 1 419 015
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,35 nieokreślony 1) 283 683
- Commerzbank AG 70 000 CHF 3M LIBOR + 2,0%*** 2,01 18.12.2017 248 307
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,20 nieokreślony 1) 605 697
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,45 24.06.2018 319 177
- Inwestorzy nie związani z
  Grupą mBanku
500 000 PLN 6M WIBOR + 2,25% 4,30 20.12.2023 500 664
- Inwestorzy nie związani z
  Grupą mBanku
750 000 PLN 6M WIBOR + 2,1% 4,15 17.01.2025 751 181
4 127 724
prev next
 
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna  Waluta  Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności/ wykupu Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2013 r.
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 1,2%* 1,22 08.03.2017 1 366 332
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,42 nieokreślony 1) 273 591
- Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 2,0%*** 2,02 18.12.2017 412 355
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,22 nieokreślony 1) 584 340
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,02 nieokreślony 1) 313 929
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,52 24.06.2018 310 331
- Inwestorzy nie związani z
  Grupą mBanku
500 000 PLN 6M WIBOR + 2,25% 4,95 20.12.2023 501 879
3 762 757
prev next

* marża w wysokości 0,7% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Od czerwca 2012 roku obowiązuje marża w wysokości 1,2%.
** marża w wysokości 1,4% obowiązuje do grudnia 2016 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 3,4%.
***marża w wysokości 2,0% obowiązuje od grudnia 2012 roku.
**** marża w wysokości 2,2% obowiązuje do stycznia 2018 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 4,2%.

1) Obligacje stają się wymagalne z inicjatywy Banku nie wcześniej niż po dwóch latach od daty emisji albo z inicjatywy Commerzbanku, nie wcześniej niż po pięciu latach od daty emisji, po uzyskaniu zgody KNF.

Efektywne oprocentowanie podane w tabelach powyżej oznacza oprocentowanie na dzień rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego.

W dniu 17 grudnia 2014 roku Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 750 000 tys. zł. Wyemitowano 7 500 sztuk obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Termin wykupu obligacji podporządkowanych to 17 stycznia 2025 roku. Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b) ustawy Prawo bankowe, zobowiązania pieniężnego w kwocie 750 000 tys. zł pozyskanego przez Bank z tytułu wyżej wymienionej emisji obligacji podporządkowanych i uzyskał taką zgodę w dniu 8 stycznia 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku obligacje te nie były uwzględniane w funduszach własnych Banku i Grupy. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie wyżej wymienionych obligacji podporządkowanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

W 2014 roku i w 2013 roku Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatnościach rat odsetkowych ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Zobowiązania podporządkowane obejmują wartość emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności. W kalkulacji współczynnika wypłacalności środki pozyskane z tych emisji zostały uwzględnione w funduszach własnych Banku. Bank uzyskał zgody KNF na zaliczenie kwot pochodzących z emisji do kapitału uzupełniającego.

W dniu 3 grudnia 2013 roku mBank S.A. wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 500 000 tys. zł. Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Grupy, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b) ustawy Prawo bankowe, zobowiązania finansowego w kwocie 500 000 tys. zł pozyskanego przez Grupę z tytułu wyżej wymienionej emisji obligacji podporządkowanych i uzyskał taką zgodę w dniu 14 lutego 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku obligacje te nie były uwzględniane w funduszach własnych Grupy.

W dniu 24 marca 2014 roku mBank S.A. dokonał wcześniejszego wykupu obligacji o nieokreślonym terminie wymagalności, wyemitowanych w dniu 24 czerwca 2008 roku w kwocie 90 000 tys. CHF (równowartość 310 032 tys. zł po kursie z dnia 24 marca 2014 roku). Zgody na wcześniejszy wykup udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki pieniężne pozyskane z emisji, zgodnie z decyzją KNF, były zaliczane do funduszy uzupełniających Banku. Wcześniejszy wykup obligacji nie miał istotnego wpływu na wyliczenie łącznego współczynnika kapitałowego mBanku S.A. i Grupy mBanku S.A. na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku (zasady oparte na „Bazylei III”).

W dniu 18 czerwca 2014 roku mBank S.A. dokonał częściowej spłaty pożyczki podporządkowanej zaciągniętej w dniu 18 grudnia 2007 roku z terminem wymagalności w dniu 18 grudnia 2017 rok w kwocie 120 000 tys. CHF. Częściowej spłaty dokonano w kwocie 50 000 tys. CHF (równowartość 170 090 tys. zł po kursie z dnia 18 czerwca 2014 roku).

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

 
  31.12.2014 31.12.2013
Stan na początek okresu 3 762 757 3 222 295
Zwiększenia (emisja obligacji) 750 000 500 000
Zmniejszenia (spłata, wcześniejszy wykup) (480 122) -
Różnice kursowe 133 121 (4 940)
Inne zmiany (38 032) 45 402
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 4 127 724 3 762 757
 
Krótkoterminowe (do 1 roku) 6 560 50 237
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 4 121 164 3 712 520
prev next