50. Zdarzenia po dniu bilansowym

  • Zmiana kursu CHF w stosunku do PLN w 2015 roku

W związku z nieoczekiwaną decyzją Szwajcarskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2015 roku dotyczącą zaprzestania utrzymywania minimalnego kursu CHF w stosunku do EUR na poziomie 1,20, znacznemu osłabieniu uległ kurs PLN w stosunku do CHF. Oficjalny średni kurs NBP na dzień 14 stycznia 2015 roku wynosił 3,5712 PLN za 1 CHF, natomiast na dzień 27 lutego 2015 roku średni kurs NBP wynosił 3,8919 PLN za 1 CHF.

Ponieważ Grupa posiada znaczny portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, wyżej opisane osłabienie kursu PLN w stosunku do CHF spowoduje wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek wartości łącznych współczynników wypłacalności oraz współczynników kapitału podstawowego Tier I Banku i Grupy.

Grupa szacuje, że przy kursie 1 CHF = 4,20 PLN:

- skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,41 p.p.,

- skonsolidowany łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,36 p.p.,

- jednostkowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,54 p.p.,

- jednostkowy łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,50 p.p.

Powyższe szacunki wykonano na bazie danych finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W przypadku łącznych współczynników kapitałowych Banku i Grupy negatywny wpływ osłabienia PLN w stosunku do CHF zostanie zrekompensowany przez zaliczenie obligacji podporządkowanych w kwocie 750 000 tys. zł do funduszy uzupełniających zgodnie z decyzją KNF z 8 stycznia 2015 roku, jak to opisano w Nocie 31.

Dodatkowo wzrost wartości kredytów hipotecznych denominowanych w CHF w przeliczeniu na PLN, przy niezmienionej wartości zabezpieczeń, spowoduje jednorazowy umiarkowanie negatywny wpływ na rachunek zysków i strat w związku z koniecznością zawiązania dodatkowych rezerw na część tego portfela kredytowego z rozpoznaną utratą wartości.