38. Zarejestrowany kapitał akcyjny

Łączna liczba akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 42 210 057 sztuk (31 grudnia 2013 r.: 42 174 013 sztuk) o wartości nominalnej 4 zł na akcję (31 grudnia 2013 r.: 4 zł każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.

 

 
ZAREJESTROWANY KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Rok rejestracji
zwykłe na okaziciela* - - 9 982 500 39 930 000 w całości opłacone gotówką 1986
imienne zwykłe* - - 17 500 70 000 w całości opłacone gotówką 1986
zwykłe na okaziciela - - 2 500 000 10 000 000 w całości opłacone gotówką 1994
zwykłe na okaziciela - - 2 000 000 8 000 000 w całości opłacone gotówką 1995
zwykłe na okaziciela - - 4 500 000 18 000 000 w całości opłacone gotówką 1997
zwykłe na okaziciela - - 3 800 000 15 200 000 w całości opłacone gotówką 1998
zwykłe na okaziciela - - 170 500 682 000 w całości opłacone gotówką 2000
zwykłe na okaziciela - - 5 742 625 22 970 500 w całości opłacone gotówką 2004
zwykłe na okaziciela - - 270 847 1 083 388 w całości opłacone gotówką 2005
zwykłe na okaziciela - - 532 063 2 128 252 w całości opłacone gotówką 2006
zwykłe na okaziciela - - 144 633 578 532 w całości opłacone gotówką 2007
zwykłe na okaziciela - - 30 214 120 856 w całości opłacone gotówką 2008
zwykłe na okaziciela - - 12 395 792 49 583 168 w całości opłacone gotówką 2010
zwykłe na okaziciela - - 16 072 64 288 w całości opłacone gotówką 2011
zwykłe na okaziciela - - 36 230 144 920 w całości opłacone gotówką 2012
zwykłe na okaziciela - - 35 037 140 148 w całości opłacone gotówką 2013
zwykłe na okaziciela - - 36 044 144 176 w całości opłacone gotówką 2014
Liczba akcji, razem     42 210 057      
Zarejestrowany kapitał akcyjny, razem       168 840 228    
Wartość nominalna jednej akcji  (w zł)   4        
* Stan akcji na dzień bilansowy
prev next

Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego i ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Commerzbank AG, który na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał 69,54% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

W 2014 roku nastąpiła zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Banku.

W dniu 30 lipca 2014 roku Bank otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku poniżej 5%.

Przy niezmiennym stanie posiadania 2 108 826 akcji mBanku, przed dopuszczeniem do obrotu giełdowego 31 844 akcji mBanku nowej emisji, powyższa liczba akcji stanowiła 5,00% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) mBanku S.A. i uprawniała Aviva OFE do 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku.

W wyniku dopuszczenia do obrotu 31 844 akcji mBanku udział Aviva OFE w kapitale zakładowym mBanku zmniejszył się do poziomu 4,996%, co skutkowało równolegle zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku do poziomu 4,996%.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Bank otrzymał od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%.

Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 2 126 430 akcji mBanku S.A., stanowiących 5,04% kapitału zakładowego mBanku S.A. i był uprawniony do 2 126 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

W dniu 10 grudnia 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2 085 679 akcji mBanku, co stanowiło 4,94 % kapitału zakładowego mBanku S.A. i uprawniało do 2 085 679 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

W 2014 roku Krajowy depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokonał rejestracji 36 044 akcji mBanku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych. W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał zakładowy mBanku wzrósł w 2014 roku o kwotę 144 176 zł.