7. Wynik z tytułu opłat i prowizji

 

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody z tytułu opłat i prowizji
Prowizje za obsługę kart płatniczych 413 614 413 729
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 254 302 227 600
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 116 675 106 637
Prowizje za prowadzenie rachunków 157 474 154 980
Prowizje za realizację przelewów 97 627 88 239
Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 90 532 91 607
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 88 291 77 413
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 46 581 37 864
Prowizje z działalności powierniczej 21 108 19 393
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty
związane z zarządzaniem
13 438 14 402
Pozostałe 99 959 71 970
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 399 601 1 303 834
     
Koszty z tytułu opłat i prowizji    
Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych (194 993) (217 668)
Koszty prowizji płacone na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów Banku (78 001) (59 035)
Uiszczone opłaty maklerskie (29 915) (26 191)
Koszty prowizji działalności ubezpieczeniowej (4 209) (3 628)
Uiszczone pozostałe opłaty (190 793) (162 574)
Koszty z tytułu opłat i prowizji, razem (497 911) (469 096)
prev next

 

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Prowizje z tytułu działalności ubezpieczeniowej, w tym:
- Przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego 97 822 87 556
- Przychody z tytułu administracji polis 18 853 19 081
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej razem 116 675 106 637
prev next