6. Wynik z tytułu odsetek

 

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody z tytułu odsetek
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 2 833 184 2 841 195
Inwestycyjne papiery wartościowe 836 567 884 205
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 73 327 78 807
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 47 882 43 693
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 138 097 88 583
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 18 429 181
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 1 400 -
Pozostałe 7 368 13 307
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 956 254 3 949 971
     
Koszty odsetek    
Z tytułu rozliczeń z bankami (190 634) (256 936)
Z tytułu rozliczeń z klientami (892 120) (1 133 931)
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (229 293) (191 965)
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych (77 254) (64 101)
Pozostałe (76 295) (77 227)
Koszty odsetek, razem (1 465 596) (1 724 160)
prev next

Przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły wartość, wyniosły 159 113 tys. zł (za okres zakończony 31 grudnia 2013 r.: 178 515 tys. zł).

Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody z tytułu odsetek
Od sektora bankowego 404 700 444 185
Od pozostałych podmiotów, w tym: 3 551 554 3 505 786
- od klientów korporacyjnych 1 154 100 1 207 644
- od klientów indywidualnych 1 607 090 1 524 418
- od sektora budżetowego 790 364 773 724
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 956 254 3 949 971
     
Koszty odsetek    
Od sektora bankowego (251 492) (296 768)
Od pozostałych podmiotów, w tym: (967 818) (1 275 478)
- od klientów korporacyjnych (410 506) (516 520)
- od klientów indywidualnych (463 685) (673 439)
- od sektora budżetowego (93 627) (85 519)
Z tytułu emisji własnych (246 286) (151 914)
Koszty odsetek, razem (1 465 596) (1 724 160)
prev next