9. Wynik na działalności handlowej

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Wynik z pozycji wymiany 233 048 282 545
Różnice kursowe netto z przeliczenia 311 760 239 853
Zyski z transakcji minus straty (78 712) 42 692
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 136 108 60 433
Instrumenty odsetkowe 110 045 49 455
Instrumenty kapitałowe (1 524) 145
Instrumenty na ryzyko rynkowe (1 810) 2 833
Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej, w tym: 29 059 8 000
 - Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych (108 241) 7 101
 - Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających wartość godziwą 137 300 899
Nieefektywna część rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 338 -
Wynik na działalności handlowej, razem 369 156 342 978
prev next

 

Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych, opcji, kontraktów typu futures i przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wynik z operacji instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z tytułu obrotu instrumentami rynku pieniężnego, wynik z kontraktów swap dla stóp procentowych, opcji i innych instrumentów pochodnych. Wynik z operacji instrumentami kapitałowymi obejmuje wycenę oraz wynik z tytułu globalnego obrotu kapitałowymi papierami wartościowymi. Wynik z operacji instrumentami na ryzyko rynkowe obejmuje wynik z kontraktów futures na obligacje, na indeks, opcji na papiery wartościowe, indeksy giełdowe i kontrakty futures, wynik z transakcji terminowych na papiery wartościowe oraz wynik z kontraktów futures towarowy i swap towarowy.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej oraz rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w Nocie 21 „Rachunkowość zabezpieczeń”.