25. Wartości niematerialne

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 382
Wartość firmy 3 532 4 728
Patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 361 214 343 802
- oprogramowanie komputerowe 269 674 289 606
Inne wartości niematerialne  6 278 7 067
Wartości niematerialne w toku wytwarzania  94 601 99 366
Wartości niematerialne, razem 465 626 455 345
prev next

W 2014 roku i w 2013 roku Grupa wykonała testy na utratę wartości wartości niematerialnych w toku wytworzenia oraz wartości firmy. W 2014 roku w wyniku testu Grupa dokonała odpisu z tytułu utraty wartości wartości firmy w kwocie 1 196 tys. zł.

Zmiana stanu wartości niematerialnych

 
Zmiana stanu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy  Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe  
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2013 r.              5 537 876 331 696 619 26 177 99 366 4 728 1 012 139
Zwiększenia z tytułu - 129 712 64 440 95 93 313 - 223 120
- zakupu - 41 977 4 936 83 67 368 - 109 428
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 192 9 - - - 192
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - 69 374 46 556 - - - 69 374
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 14 968 - 29 158
- innych zwiększeń - 18 169 12 939 12 10 977 - 7 291
Zmniejszenia z tytułu (5 313) (19 668) (13 205) (3 902) (98 078) - (126 961)
- likwidacji - (3 201) (1 407) - - - (3 201)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (69 374) - (69 374)
- innych zmniejszeń (5 313) (7 985) (3 316) (3 902) (27 068) - (44 268)
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - (8 482) (8 482) - (1 636) - (10 118)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2014 r. 224 986 375 747 854 22 370 94 601 4 728 1 108 298
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2013 r. (5 155) (532 519) (407 013) (19 110) - - (556 784)
Amortyzacja za okres z tytułu 4 932 (92 632) (71 167) 3 018 - - (84 682)
- odpisów (4) (91 233) (59 064) (1 119) - - (92 356)
- likwidacji - 3 202 1 408 - - - 3 202
- innych zwiększeń (1) (22 325) (19 724) - - - (22 326)
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - 4 558 4 558 - - - 4 558
- innych zmniejszeń 4 937 13 166 1 655 4 137 - - 22 240
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2014 r. (223) (625 151) (478 180) (16 092) - - (641 466)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2014 r. - (10) - - - - (10)
- zwiększenie - - - - - (1 196) (1 196)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2014 r. - (10) - - - (1 196) (1 206)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2014 r. 1 361 214 269 674 6 278 94 601 3 532 465 626
prev next

 

 
Zmiana stanu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy  Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe  
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2013 r.              23 475 770 652 603 633 26 270 140 318 4 728 965 443
Zwiększenia z tytułu - 138 431 104 071 192 93 318 - 231 941
- zakupu - 23 414 5 710 192 74 892 - 98 498
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 493 247 - - - 493
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - 113 129 96 744 - - - 113 129
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 12 530 - 12 530
- innych zwiększeń - 1 395 1 370 - 5 896 - 7 291
Zmniejszenia z tytułu (17 938) (32 752) (11 085) (285) (134 270) - (185 245)
- likwidacji (17 938) (28 146) (7 992) (283) - - (46 367)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (113 129) - (113 129)
- innych zmniejszeń - (4 606) (3 093) (2) (21 141) - (25 749)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 5 537 876 331 696 619 26 177 99 366 4 728 1 012 139
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2013 r. (22 985) (488 026) (374 876) (18 302) - - (529 313)
Amortyzacja za okres z tytułu 17 830 (44 493) (32 137) (808) - - (27 471)
- odpisów (108) (76 497) (42 972) (1 091) - - (77 696)
- likwidacji 17 938 28 138 7 984 283 - - 46 359
- innych zmniejszeń - 3 866 2 851 - - - 3 866
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2013 r. (5 155) (532 519) (407 013) (19 110) - - (556 784)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2013 r. - (7) (7) - - - (7)
- zwiększenie - (10) - - - - (10)
- zmniejszenie - 7 7 - - - 7
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (10) - - - - (10)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 382 343 802 289 606 7 067 99 366 4 728 455 345
prev next