43. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

   
  31.12.2014 31.12.2013
Kasa, operacje z bankiem centralnym (Nota 17) 3 054 549 1 650 467
Należności od banków (Nota 18) 952 256 1 646 914
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19) 617 906 388 259
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (Nota 24) 86 794 -
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 4 711 505 3 685 640
prev next

Poniżej zaprezentowano notę objaśniającą do sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 
  Rok kończący się 31 grudnia
2014 2013
Należności od banków - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (280 174) 473 337
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (28 035) (31 749)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (694 386) (306 103)
Zmiana stanu należności od banków, razem (1 002 595) 135 485
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - zmiana stanu wynikajaca z sald bilansowych (400 880) 387 822
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 12 089 1 252
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 316 213 (417 838)
Zmiana stanu papierów wartościowych, razam (72 578) (28 764)
Pochodne instrumenty finansowe - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (256 591) (563 859)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 46 679 28 701
Wycena ujęta w pozostałych dochodach całkowitych 5 008 -
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, razem (204 904) (535 158)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym różnice z rachunkowości zabezpieczeń) - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (6 371 456) (1 262 086)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (34 994) (127 065)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom, razem (6 406 450) (1 389 151)
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (2 336 851) (5 348 375)
Wycena ujęta w pozostałych dochodach całkowitych 322 598 (208 865)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (266 404) (191 439)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej - (650)
Wyłączenie zmiany środków z działalności inwestycyjnej - 2 016
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych (3 447) (472)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych, razem (2 284 104) (5 747 785)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (w tym aktywa przeznaczone do sprzedaży) - zmiana stanu wynikajaca z sald bilansowych (419 566) (68 610)
Niezrealizowane kasowo rozrachunki ujęte w rachunku zysków i strat 32 000 (18 812)
Zmiana stanu pozostałych aktywów, razem (387 566) (87 422)
Zobowiązania wobec innych banków - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (5 840 353) (1 886 757)
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (172 743) (84 904)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej 3 166 231 3 636 151
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków, razem (2 846 865) 1 664 490
Zobowiązania wobec klientów - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 10 748 952 3 689 927
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym 168 533 107 478
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej (1 117 659) (403 577)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów, razem 9 799 826 3 393 828
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 4 939 686 509 781
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym (125 108) 36 907
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej (3 996 194) (367 700)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, razem 818 384 178 988
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań - zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 358 323 (127 173)
Wycena programów motywacyjnych ujęta w wyniku (Nota 11) 14 251 15 759
Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ujęta w pozostałych dochodach całkowitych (Nota 16) (2 352) (875)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw, razem 370 222 (112 289)
prev next