5. Segmenty działalności

Zgodnie z wymogiem MSSF 8 „podejścia zarządczego”, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej Zarządowi Banku (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.

Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów według jednorodnych cech transakcji. Ten sposób podziału obszarów biznesu jest spójny ze sposobem zarządzania sprzedażą i oferowania klientowi kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Powiązanie sposobu prezentowania wyników z modelem zarządzania biznesem zapewnia koncentrację działań Banku na kreowaniu wartości dodanej w relacjach z klientami Banku oraz spółek Grupy i jest podstawowym podziałem służącym do sterowania i postrzegania biznesu przez Grupę.

W ramach procesu rebrandingu, w dniu 25 listopada 2013 roku swoje nazwy zmieniły BRE Bank i Multibank. Podmioty dawnej Grupy BRE połączyły się pod szyldem mBanku. Rebranding objął całą sieć placówek dawnej Grupy BRE. Dotychczasowe oddziały zyskały nowe logo. Proces ten zakończył się w 2014 roku. Zgodnie z planem w 2018 roku wszystkie placówki detaliczne i korporacyjne banku będą połączone, oferując wszystkim klientom pełną ofertę mBanku.

W 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy podsegmentu „Klienci Korporacyjni i Instytucje” na „Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna” oraz podsegmentu „Działalność Handlowa i Inwestycyjna” na „Rynki Finansowe”. Ponadto z początkiem 2014 roku nastąpiła zmiana przypisania do segmentów spółek mLeasing oraz Dom Maklerski mBanku. Wyniki spółki mLeasing, dotychczas przypisanej do Segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, zostały podzielone pomiędzy Segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Segment Bankowości Detalicznej zgodnie z podziałem klientów na korporacyjnych i detalicznych. Wyniki spółki Dom Maklerski mBanku, dotychczas przypisanej do Segmentu Rynków Finansowych zostały podzielone pomiędzy Segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Segment Bankowości Detalicznej zgodnie z podziałem klientów na korporacyjnych i detalicznych.

W związku z powyższymi zmianami dane porównawcze dotyczące segmentów działalności Grupy zostały przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne wprowadzone w bieżącym roku obrotowym.

Działalność Grupy jest realizowana w ramach różnych segmentów biznesowych, które oferują określone produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów i segmentów rynku. Grupa obecnie prowadzi swoją działalność w ramach następujących segmentów:

  • Segment Bankowości Detalicznej, który dzieli swoich klientów na klientów mBanku i klientów Private Banking, oferuje pełną gamę produktów i usług Banku oraz wyspecjalizowanych produktów kilku podmiotów zależnych zaliczanych do Segmentu Bankowości Detalicznej. Najistotniejszymi produktami w tym segmencie są rachunki bieżące i oszczędnościowe (w tym rachunki w walutach obcych), lokaty terminowe, produkty kredytowe (detaliczne kredyty hipoteczne oraz kredyty pozahipoteczne, takie jak kredyty na zakup samochodów, kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe i inne produkty kredytowe), karty debetowe, produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne, usługi maklerskie i usługi leasingowe oferowane zarówno klientom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorstwom. Wyniki Segmentu Bankowości Detalicznej obejmują wyniki oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji. Bankowość Detaliczna obejmuje wyniki spółek: mBank Hipoteczny S.A., mWealth Management S.A., Aspiro S.A., BRE Ubezpieczenia TUiR SA, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., AWL I Sp. z o.o. oraz wyniki segmentów detalicznych spółek mLeasing Sp. z o.o. i Dom Maklerski mBanku S.A.
  • Segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony na dwa podsegmenty:
  • Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna, podsegment skupiający się na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. Główne produkty oferowane tym klientom to produkty i usługi bankowości transakcyjnej, w tym rachunki bieżące, wielofunkcyjna bankowość internetowa, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi zarządzania płynnością finansową (ang. cash management) i operacje finansowania transakcji handlowych (ang. trade finance), lokaty terminowe, transakcje walutowe, kompleksowa oferta finansowania krótkoterminowego i kredytów inwestycyjnych, kredyty transgraniczne, produkty project finance, finansowanie strukturalne i finansowanie typu mezzanine, produkty bankowości inwestycyjnej, w tym opcje walutowe, kontrakty forward, instrumenty pochodne na stopę procentową, swapy i opcje towarowe, strukturyzowane produkty depozytowe z wbudowanymi opcjami (oprocentowanie strukturyzowanych produktów depozytowych uzależnione jest bezpośrednio od wyniku na określonych instrumentach finansowych, takich jak opcje walutowe, opcje na stopę procentową i opcje na akcje), organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla klientów korporacyjnych, obligacje i bony skarbowe, zadłużenie pozarządowe, obligacje średnioterminowe, transakcje buy sell back i sell buy back oraz transakcje repo, jak również usługi leasingowe, faktoringowe i maklerskie. Podsegment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej obejmuje wyniki spółek: mFaktoring S.A., MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa, Transfinance a.s., Garbary Sp. z o.o oraz wyniki segmentów korporacyjnych spółek mLeasing Sp. z o.o. i Dom Maklerski mBanku S.A.
  • Rynki Finansowe, podsegment, który obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych (ang. treasury), rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych i walutowym Banku oraz jego portfelem handlowym i inwestycyjnym, a także organizowanie rynku dla instrumentów pieniężnych i pochodnych denominowanych w PLN. Bank prowadzi współpracę z wieloma bankami-korespondentami, a także nawiązuje relacje z innymi bankami oferując produkty takie jak konta bieżące, zadłużenie w rachunku bieżącym, kredyty udzielane samodzielnie i w ramach konsorcjum oraz kredyty ubezpieczane przez KUKE mające na celu wspieranie polskiego eksportu. W ramach tego podsegmentu są wykazywane wyniki spółki mFinance France S.A.
  • Działalność niesklasyfikowana w ramach Segmentu Bankowości Detalicznej oraz Segmentu Korporacji i Rynków Finansowych została wykazana w pozycji „Pozostałe”. Segment ten obejmuje również wyniki spółek mLocum S.A., mCentrum Operacji Sp. z o.o. i BDH Development Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono zasady przyjęte przy dokonywaniu podziału działalności Grupy na segmenty.

Transakcje pomiędzy segmentami działalności odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zaangażowania w spółki Grupy przydzielane do poszczególnych segmentów powodują transfer kosztów finansowania kapitału. Rozliczenia zaalokowanego kapitału oparte są o średni ważony koszt kapitału Grupy i wykazywane w przychodach operacyjnych.

Wewnętrzny transfer funduszy pomiędzy jednostkami Banku oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Stawki transferowe są określane według tych samych zasad dla wszystkich jednostek organizacyjnych Banku, a ich zróżnicowanie wynika jedynie ze struktury walutowej i terminowej aktywów i zobowiązań. Rozliczenia wewnętrzne z tytułu wewnętrznej wyceny transferu funduszy są uwzględnione w wynikach każdego segmentu.

Aktywa i zobowiązania segmentu obejmują aktywa i zobowiązania operacyjne, stanowiące większą część sprawozdania z sytuacji finansowej, nie obejmują natomiast pozycji takich jak podatki lub pożyczki.

Wydzielenia aktywów i zobowiązań segmentu oraz przychodów i kosztów dokonano na podstawie wewnętrznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym obszarom biznesu zostały przypisane aktywa i pasywa poszczególnych segmentów klientów i związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty. Wynik segmentu uwzględnia wszystkie możliwe do alokacji pozycje przychodów i kosztów.

Działalność poszczególnych spółek Grupy została (uwzględniając korekty konsolidacyjne) w całości przypisana do odpowiednich segmentów.

Podstawowym podziałem jest podział na linie biznesowe. Dodatkowo działalność Grupy prezentowana jest w podziale geograficznym na Polskę i zagranicę ze względu na miejsce powstawania przychodów i kosztów. Segment zagraniczny obejmuje działalność oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji oraz działalność spółek zagranicznych, Transfinance a.s. i mFinance France S.A. Działalność spółki mFinance France S.A., po wyeliminowaniu przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań związanych z emisją obligacji w ramach programu EMTN, zaprezentowana jest w segmencie Zagranica. Koszt programu EMTN oraz aktywa i zobowiązania z nim związane zaprezentowane są w segmencie Polska.

Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł)

 
  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/ rachunku zysków i strat
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Wynik z tytułu odsetek 683 834 128 737 1 685 755 (7 668) 2 490 658 2 490 658
- sprzedaż klientom zewnętrznym 591 306 619 754 1 280 713 (1 115) 2 490 658  
- sprzedaż innym segmentom 92 528 (491 017) 405 042 (6 553) -  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 381 906 (6 961) 512 986 13 759 901 690 901 690
Przychody z tytułu dywidend 17 223 191 78 2 500 19 992 19 992
Wynik na działalności handlowej 184 109 57 447 127 411 189 369 156 369 156
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 10 074 45 299 (700) (2 747) 51 926 51 926
Pozostałe przychody operacyjne 95 880 1 234 116 725 133 083 346 922 346 922
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (188 176) (1 065) (326 693) 31 (515 903) (515 903)
Ogólne koszty administracyjne (573 967) (86 488) (881 000) (39 088) (1 580 543) (1 580 543)
Amortyzacja (71 624) (8 772) (106 407) (3 219) (190 022) (190 022)
Pozostałe koszty operacyjne (39 352) (96) (64 446) (137 282) (241 176) (241 176)
Wynik segmentu (brutto) 499 907 129 526 1 063 709 (40 442) 1 652 700 1 652 700
Podatek dochodowy         (363 390) (363 390)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.         1 286 668 1 286 668
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące         2 642 2 642
Aktywa segmentu 27 883 921 42 158 138 47 579 311 364 452 117 985 822 117 985 822
Zobowiązania segmentu 25 757 739 36 864 794 43 585 612 704 697 106 912 842 106 912 842
Pozostałe pozycje segmentu            
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 165 487 9 711 120 867 1 586 297 651  
prev next

Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł)

 
  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/ rachunku zysków i strat
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Wynik z tytułu odsetek 721 598 8 667 1 506 007 (10 461) 2 225 811 2 225 811
- sprzedaż klientom zewnętrznym 652 399 627 894 950 291 (4 773) 2 225 811  
- sprzedaż innym segmentom 69 199 (619 227) 555 716 (5 688) -  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 335 073 (4 337) 490 841 13 161 834 738 834 738
Przychody z tytułu dywidend 24 454 - 186 2 216 26 856 26 856
Wynik na działalności handlowej 199 539 20 603 122 903 (67) 342 978 342 978
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 11 680 53 394 13 504 - 78 578 78 578
Pozostałe przychody operacyjne 89 262 713 143 116 141 730 374 821 374 821
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (179 964) (45) (297 721) (48) (477 778) (477 778)
Ogólne koszty administracyjne (541 478) (78 974) (841 039) (28 662) (1 490 153) (1 490 153)
Amortyzacja (71 270) (6 659) (106 769) (3 192) (187 890) (187 890)
Pozostałe koszty operacyjne (39 311) (33) (72 853) (98 061) (210 258) (210 258)
Wynik segmentu (brutto) 549 583 (6 671) 958 175 16 616 1 517 703 1 517 703
Podatek dochodowy         (308 725) (308 725)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.         1 206 375 1 206 375
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące         2 603 2 603
Aktywa segmentu 25 242 780 35 051 093 43 054 028 934 860 104 282 761 104 282 761
Zobowiązania segmentu 20 804 275 33 183 994 39 296 017 742 037 94 026 323 94 026 323
Pozostałe pozycje segmentu            
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 103 014 6 841 118 674 181 228 710  
prev next

 

 
Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 2013
  Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
Wynik z tytułu odsetek          2 369 399             121 259        2 490 658          2 124 260             101 551        2 225 811
Wynik z tytułu opłat i prowizji             875 745              25 945           901 690             811 613              23 125           834 738
Przychody z tytułu dywidend              19 992                     -               19 992              26 856                     -               26 856
Wynik na działalności handlowej             363 388                5 768           369 156             337 150                5 828           342 978
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone              51 926                     -               51 926              78 578                     -               78 578
Pozostałe przychody operacyjne             345 279                1 643           346 922             370 182                4 639           374 821
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek           (480 714)             (35 189)         (515 903)           (467 468)             (10 310)         (477 778)
Ogólne koszty administracyjne        (1 473 145)           (107 398)      (1 580 543)        (1 395 426)             (94 727)      (1 490 153)
Amortyzacja           (185 911)               (4 111)         (190 022)           (183 337)               (4 553)         (187 890)
Pozostałe koszty operacyjne           (238 129)               (3 047)         (241 176)           (202 490)               (7 768)         (210 258)
Wynik segmentu (brutto)          1 647 830                4 870        1 652 700          1 499 918              17 785        1 517 703
Podatek dochodowy               (363 390)               (308 725)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.              1 286 668              1 206 375
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące                    2 642                    2 603
Aktywa segmentu, w tym:   114 548 848          3 436 974       117 985 822   101 649 833          2 632 928       104 282 761
 - aktywa trwałe       1 171 783              11 220             1 183 003       1 147 730              17 167             1 164 897
 - aktywa z tytułu podatku odroczonego          266 382                6 034                272 416          367 611                3 210                370 821
Zobowiązania segmentu   101 151 600          5 761 242       106 912 842     88 968 671          5 057 652         94 026 323
prev next