26. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Środki trwałe, w tym: 644 774 672 519
- grunty  1 335 1 267
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 202 454 215 061
- urządzenia  116 923 147 926
- środki transportu 225 322 190 017
- pozostałe środki trwałe 98 740 118 248
Środki trwałe w budowie 72 603 37 033
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 717 377 709 552
prev next

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

 
Zmiana stanu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Grunty         Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              Urządzenia                 Środki transportu   Pozostałe środki trwałe                      Środki trwałe w budowie  Razem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu: 01.01.2014 r.                   1 267 356 197 589 388 321 877 414 012 37 213 1 719 954
Zwiększenia z tytułu 91 2 972 41 499 128 729 18 230 62 675 254 196
- zakupu  - 471 24 220 92 054 4 662 55 751 177 158
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 543 10 731 61 12 997 - 24 332
- innych zwiększeń  91 1 958 6 548 36 614 571 6 924 52 706
Zmniejszenia z tytułu (23) (2 017) (52 772) (124 544) (13 364) (27 105) (219 825)
- sprzedaży  - - (43 429) (88 642) (3 253) - (135 324)
- likwidacji - (4) (4 632) (2) (9 500) - (14 138)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (24 332) (24 332)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (192) (192)
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  - (638) (1 695) (678) (179) - (3 190)
- innych zmniejszeń  (23) (1 375) (3 016) (35 222) (432) (2 581) (42 649)
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2014 r. 1 335 357 152 578 115 326 062 418 878 72 783 1 754 325
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2014 r. - (91 866) (441 462) (131 860) (295 633) - (960 821)
Amortyzacja za okres z tytułu - (6 693) (19 730) 31 145 (24 374) - (19 652)
- odpisów - (7 233) (49 319) (55 496) (36 037) - (148 085)
- innych zwiększeń  - (427) (1 613) (3) (336) - (2 379)
- sprzedaży - - 22 981 58 984 3 238 - 85 203
- likwidacji - - 4 542 2 8 249 - 12 793
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  - 514 1 048 345 71 - 1 978
- innych zmniejszeń  - 453 2 631 27 313 441 - 30 838
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2014 r. - (98 559) (461 192) (100 715) (320 007) - (980 473)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2014 r. - (49 270) - - (131) (180) (49 581)
- zwiększenie - (6 869) - (25) - - (6 894)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2014 r. - (56 139) - (25) (131) (180) (56 475)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2014 r. 1 335 202 454 116 923 225 322 98 740 72 603 717 377
prev next

 

 
Zmiana stanu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Grunty         Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              Urządzenia                 Środki transportu   Pozostałe środki trwałe                      Środki trwałe w budowie  Razem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu: 01.01.2013 r.                   1 175 354 336 563 252 330 624 416 971 40 531 1 706 889
Zwiększenia z tytułu 153 3 132 44 566 59 367 25 107 38 597 170 922
- zakupu  - 447 26 122 54 512 2 756 35 224 119 061
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 1 691 16 031 - 22 226 - 39 948
- innych zwiększeń  153 994 2 413 4 855 125 3 373 11 913
Zmniejszenia z tytułu (61) (1 271) (18 430) (68 114) (28 066) (41 915) (157 857)
- sprzedaży  - (702) (2 938) (63 897) (2 281) - (69 818)
- likwidacji - (177) (14 820) - (24 784) - (39 781)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (39 948) (39 948)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (493) (493)
- innych zmniejszeń  (61) (392) (672) (4 217) (1 001) (1 474) (7 817)
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 1 267 356 197 589 388 321 877 414 012 37 213 1 719 954
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2013 r. - (85 293) (400 472) (118 134) (276 734) - (880 633)
Amortyzacja za okres z tytułu - (6 573) (40 990) (13 726) (18 899) - (80 188)
- odpisów - (7 319) (58 373) (57 071) (39 225) - (161 988)
- innych zwiększeń  - - (192) - (1 230) - (1 422)
- sprzedaży - 693 2 672 40 632 2 090 - 46 087
- likwidacji - 21 14 198 - 18 793 - 33 012
- innych zmniejszeń  - 32 705 2 713 673 - 4 123
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (91 866) (441 462) (131 860) (295 633) - (960 821)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2013 r. - (49 270) (207) - (2 695) (180) (52 352)
- zmniejszenie - - 207 - 2 564 - 2 771
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (49 270) - - (131) (180) (49 581)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 1 267 215 061 147 926 190 017 118 248 37 033 709 552
prev next

Wartość odzyskiwalną środków trwałych dotkniętych utratą wartości stanowi cena netto sprzedaży określona na podstawie ceny rynkowej podobnego aktywa.

W ramach swojej działalności jako leasingodawca Grupa mBanku wykazuje w środkach trwałych przedmioty oddane przez Grupę w leasing operacyjny podmiotom trzecim. Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, gdzie Grupa jest leasingodawcą, przedstawione są w poniższej tabeli.

 
  31.12.2014 31.12.2013
Minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego    
Do 1 roku 46 662 48 985
Powyżej 1 roku do 5 lat 50 895 59 256
Powyżej 5 lat - 5
Razem 97 557 108 246
prev next

Grupa wykazuje koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny w ramach przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego (Nota 10).