33. Rezerwy

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe*  49 613 56 068
Na sprawy sporne 96 933 56 275
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - 87 168
Pozostałe 30 335 28 717
Rezerwy, razem 176 881 228 228
prev next

* kwoty obejmują wycenę gwarancji finansowych

W związku z zakwalifikowaniem spółki BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. do aktywów trwałych (grup do zbycia) informacje na temat rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zostały zawarte w Nocie 24.

Szacunkowe terminy realizacji udzielonych zobowiązań warunkowych zostały zaprezentowane w Nocie 36.

Szacunkowe terminy ewentualnej realizacji przepływów dotyczących rezerw na sprawy sporne oraz pozostałych rezerw, co do zasady, wynoszą powyżej 1 roku.

Zmiana stanu rezerw

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Stan na początek okresu (wg tytułów) 228 228 213 327
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe  56 068 46 462
Na sprawy sporne 56 275 47 204
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 87 168 84 512
Pozostałe 28 717 35 149
Zmiana w okresie (z tytułu) (51 347) 14 901
- odpis w koszty, w tym: 254 601 151 374
   - na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) 144 061 118 169
   - na sprawy sporne 51 705 29 199
   - rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 48 387 2 656
   - pozostałe 10 448 1 350
- rozwiązanie rezerw, w tym: (151 067) (115 307)
   - na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) (150 716) (108 594)
   - na sprawy sporne (351) (2 190)
   - pozostałe - (4 523)
- spisanie w ciężar utworzonej rezerwy (19 548) (20 942)
- wykorzystanie - (150)
- przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (135 555) -
- różnice kursowe 222 (74)
Stan na koniec okresu (wg tytułów) 176 881 228 228
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 49 613 56 068
Na sprawy sporne 96 933 56 275
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - 87 168
Pozostałe 30 335 28 717
prev next

Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe

 
  31.12.2014 31.12.2013
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty
Zaangażowanie pozabilansowe  23 435 879 21 542 323
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane portfelowo (wielkość ujemna) (27 693) (24 927)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 23 408 186 21 517 396
Zobowiązania, które utraciły wartość
Zaangażowanie pozabilansowe  57 900 63 178
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane indywidualnie (wielkość ujemna) (21 920) (31 141)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 35 980 32 037
prev next