8. Przychody z dywidend

 

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 243 49
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 19 749 26 807
Przychody z tytułu dywidend, razem 19 992 26 856
prev next