46. Przejęcie i zbycie

W dniu 8 grudnia 2014 roku pomiędzy mBankiem S.A. i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (UniCredit) zawarta została umowa sprzedaży, na mocy której mBank S.A. sprzedał 100% akcji spółki Transfinance a.s. na rzecz UniCredit. W dniu 20 stycznia 2015 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, nastąpiła finalizacja transakcji. Sprzedaż Transfinance jest wynikiem realizacji Strategii Jednego Banku na lata 2012-2016 oraz jest ostatnim etapem restrukturyzacji działalności faktoringowej poza granicami Polski tj. po transakcji sprzedaży Magyar Factor zRt i Intermarket Bank AG w 2011 roku.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa zaklasyfikowała spółkę Transfinance a.s. do aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży.

W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna od mBanku Aspiro S.A. ("Aspiro"), będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR"), zawarła ze spółką Avanssur S.A., należącą do Grupy AXA, umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR ("Umowa Sprzedaży Akcji").

Zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji sprzedaż 100% akcji BRE TUiR na rzecz Avanssur SA uwarunkowana będzie zaspokojeniem określonych warunków zawieszających, a w szczególności: (i) uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz (ii) niezgłoszeniem sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W dniu 30 lipca 2014 roku, w ramach procesu reorganizacji działalności ubezpieczeniowej w Grupie mBanku, spółka Aspiro S.A., spółka zależna od mBanku (Bank posiada 100 % akcji spółki), nabyła od spółki AWL I Sp. z o.o. 100% udziałów w spółkach BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. za łączną kwotę 72 876 tys. zł. W związku z transakcją nastąpiło umorzenie udziałów w spółce AWL I Sp. z o.o., w wyniku którego obecnie jej kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł. Jedynym udziałowcem AWL I Sp. z o.o. pozostaje BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Zdarzenia te nie miały wpływu na wynik Grupy mBanku.